Autor: Rafał Ostrowski

Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Interpretacje podatkowe z 2023 r. istotne dla zarządców

Podatek akcyzowy przy wynajmie nieruchomości z fotowoltaiką
 

Czytaj więcej

Regulamin rozliczeń ciepła – istotne postanowienia

Od ubiegłego roku mieszkańcy bloków wielorodzinnych doświadczyli istotnego wzrostu opłat za mieszkanie. Powodem podwyżek były nie tylko wyższe taryfy na gaz i prąd, ale skokowe wzrosty cen ciepła.

Czytaj więcej

Usługa komunalna, a nie podatek od deszczu

W listopadzie 2022 r. zapadło pierwsze rozstrzygnięcie przed NSA w kwestii dopuszczalności wprowadzenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych, potocznie nazywanej podatkiem od deszczu. Zagadnienie to budziło liczne wątpliwości, szczególnie po zmianie przepisów Prawa wodnego z 2018 r. Wyrazem tego było zarówno bogate orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak i rozstrzygnięć nadzorczych Wojewodów. Żaden z wyroków WSA nie był jednak prawomocny z uwagi na wniesienie skarg kasacyjnych. Pierwszy na wokandę NSA trafił wyrok WSA w Opolu.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen ciepła i energii elektrycznej

Wzrost cen energii oraz nośników energii w 2022 r. jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na inwestycje drogowe

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Czytaj więcej

Elektroniczne faktury

Zarządcy nieruchomości w celu zmniejszenia kosztów bieżącej działalności i usprawnienia obrotu gospodarczego systematycznie odchodzą od tradycyjnych faktur papierowych. O tym, czy faktury elektroniczne są traktowane jako dowody księgowe i czy można na ich podstawie dokonywać np. odliczenia podatku VAT, decydują zapisy w ustawie o rachunkowości i ustawie o VAT.

Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lokali spółdzielni oddanych w najem na przedszkole

Spółdzielnia w 2022 roku złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. We wniosku określono, że spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajduje się wolnostojący pawilon, oraz jest właścicielem dwóch lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych. Pawilon i lokale użytkowe zostały oddane w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej (przedszkola).

Czytaj więcej

Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania po zmianach przepisów

Rozliczanie kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego na poszczególne lokale jest procesem złożonym i trudnym z uwagi na właściwości fizyczne ciepła, które przenika przez przegrody zewnętrzne i wewnętrzne, a jego straty występują także w instalacji.

Czytaj więcej

Oświetlenie terenów spółdzielni mieszkaniowych w świetle obowiązków gminy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej jako: u.s.g.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają charakter zadań publicznych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Czytaj więcej

Podatek od deszczu

Rady miast (gmin) uchwalają wysokość opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiących własność danej gminy.
 

Czytaj więcej