Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

10 kwietnia 2019

NR 124 (Kwiecień 2019)

Drzwi otwierane za zewnątrz

259

Jeden z właścicieli wspólnoty mieszkaniowej zamontował drzwi do mieszkania, zmieniając kierunek ich otwierania (obecnie na klatkę schodową). Dodatkowo od strony klatki schodowej zamontował samozamykacz który wystaje ok. 30 cm. Po otwarciu drzwi droga ewakuacyjna zmniejszyła się do 28 cm.

1. Proszę o informację, czy bez zgody wspólnoty mieszkaniowej właściciel może samowolnie zmienić kierunek otwierania drzwi?

2. Czy może zamontować samozamykacz od strony klatki schodowej bez zgody wspólnoty mieszkaniowej?

3. Jeżeli nie można samowolnie zmieniać kierunku otwierania drzwi i montować samozamykacza, jakie kroki należy podjąć w celu rozwiązania problemu?

Wspólnota podjęła kroki w celu doprowadzenia drzwi do stanu pierwotnego. Skierowano pismo do Powiatowego Nadzoru Budowlanego, który przekazał sprawę Powiatowej Straży Pożarnej. Ta jednak nie stwierdziła uchybień. Nadmienię tylko, że jeden z właścicieli wspomnianego lokalu jest wieloletnim pracownikiem tejże Powiatowej Straży Pożarnej.

Drzwi do lokalu

Jak wynika z ustawy o własności lokali, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Jak wynika z tej definicji, drzwi wejściowe do lokalu są jego częścią, dlatego ich wymiana należy do obowiązków właściciela i on też poniesie tego koszty. Ponadto wszelkie decyzje dotyczące drzwi prowadzących do lokalu należą do wyłącznej decyzji właściciela lokalu. Samodzielnie i bez ograniczeń podejmuje on decyzję, jakie drzwi wejściowe zamontuje. Ma prawo wybrać kolor drzwi, rodzaj, zabezpieczenia czy też konstrukcję, np. drzwi podwójne. Ani sąsiedzi, ani cała wspólnota mieszkaniowa nie mają podstaw prawnych, aby w decyzje te ingerować, skoro drzwi wejściowe są elementem wyłącznie danego lokalu. Zatem wymiana drzwi, wstawienie podwójnych drzwi wejściowych do lokalu czy też dołożenie dodatkowych drzwi wejściowych, jeżeli mieszczą się w ramach danej wnęki drzwiowej, jest wyłączną decyzją właściciela lokalu.

Wymiana drzwi a przepisy przeciwpożarowe

Chcąc wymienić drzwi wejściowe do lokalu w budynku wielolokalowym na takie, które będą otwierały się na zewnątrz, należy pamiętać, że nie zawsze będzie to możliwe. Określają to przepisy przeciwpożarowe, które wymagają zachowania drożności dróg ewakuacyjnych. Kwestię tę regulują przepisy działu VI Bezpieczeństwo pożarowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak stanowi § 236 ust. 1 rozporządzenia, z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Drzwi mieszkania w budynku wielomieszkaniowym prowadzące na klatkę schodową stanowią wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących równocześnie w nim przebywać, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m (§ 239 ust. 1 rozporządzenia). Warunki, jakim mają odpowiadać szerokości dróg ewakuacyjnych, zawarto w § 242 ust. 1 rozporządzenia. Stanowi on, że szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy