Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Administrowanie

4 października 2022

NR 242 (Wrzesień 2022)

Obowiązki informacyjne dotyczące zużycia energii w przepisach Prawa energetycznego

0 485

W poprzednim artykule opisywałem nowe obowiązki zawarte w przepisach ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawczego1 w zakresie opomiarowania budynków i ­lokali licznikami lub podzielnikami, w tym z możliwością zdalnego odczytu. W niniejszym artykule zajmiemy się dalszymi obowiązkami wynikającymi z ww. przepisów, a dotyczącymi obowiązków informacyjnych.

Celem stymulowania zachowań energooszczędnych wśród użytkowników lokali przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ww. rozporządzenia nakładają na właścicieli lub zarządców obowiązki informacyjne.

POLECAMY

Raz w roku

I tak co najmniej raz w roku należy przekazać użytkownikom lokali następujące informacje:
a)    Dotyczące budynku
−    w przypadku zastosowania ciepłomierzy lub podzielników kosztów:

 • ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
 • koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • koszty stałe zakupu ciepła,
 • koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,
 • stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali;

−    w przypadku zastosowania ciepłomierzy – ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe w budynku;
−    w przypadku zastosowania podzielników – ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania;
−    powierzchnię lub kubaturę budynku;
−    w przypadku budynków nieopomiarowanych – ilość pobranego ciepła przez budynek;
−    ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury;
−    koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej;
−    koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni lokali lub 1 m3 kubatury (w budynkach, gdzie zastosowano ciepłomierze lub podzielniki, będzie to średni koszt);
−    informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych;
−    informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej;
−    informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów.
b)    Dla każdego lokalu
−    w przypadku zastosowania ciepłomierzy:

 • ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła,
 • ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy;

−    w przypadku zastosowania podzielników kosztów:

 • ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,
 • ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze,
 • wartość maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu (maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła wylicza się jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu),
 • wartość minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni lokalu (minimalny koszt zmienny zakupu ciepła wylicza się jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatur nie niższych niż temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określone w warunkach technicznych2; zarówno minimalny, jak i maksymalny koszt zmienny powinny być wyliczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a stabelaryzowanymi danymi podającymi przybliżone wartości maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego dysponują firmy zakładające liczniki i podzielniki ciepła);

−    w budynkach nieopomiarowanych:

 • koszt ogrzewania lokalu,
 • zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal;

−    w przypadku zastosowania ciepłomierzy lub podzielników wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania;
−    saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty;
−    wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym;
−    porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – w okresie letnim i w okresie zimowym; taką funkcjonalność już oferują firmy dostarczające oprogramowanie księgowe dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Raz w miesiącu

W przypadku zainstalowania w lokalach urządzeń z funkcją zdalnego odczytu należy użytkownikom lokali umożliwić raz w miesiącu uzyskanie następujących informacji o:

 • ilości pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,
 • ilości zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe lub ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w budynku,
 • ilości zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierz lub ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych,
 • ilości ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w danym lokalu.

Inaczej mówiąc – raz na miesiąc trzeba dokonać odczytów urządzeń pomiarowych, wprowadzić je do systemu komputerowego i skorygować o współczynniki wyrównawcze.

uwaga!
Raz na miesiąc trzeba dokonać odczytów urządzeń pomiarowych, wprowadzić je do systemu komputerowego i skorygować o współczynniki wyrównawcze.

Zarówno przy informacjach dostarczanych użytkownikom corocznie, jak i co miesiąc trzeba wykonać określoną pracę, użyć do tego urządzeń, materiałów i energii. Ustawa Prawo energetyczne w art. 45 a ust. 4a i w art. 45c bezrefleksyjnie implementuje tylko fragment dyrektywy Unijnej 2018/20023, stanowiąc, że informacje dotyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy