Dział: Administrowanie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Możliwość nabycia części wspólnej budynku w drodze zasiedzenia

W świetle przepisów prawa oraz ugruntowanych poglądów judykatury zasadniczo nie ma przeszkód do zasiedzenia udziału we współwłasności nieruchomości, jednak ze względu na specyficzną konstrukcję prawa własności lokali, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, taka możliwość budzi uzasadnione wątpliwości.

Czytaj więcej

Obowiązek udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia awarii urządzenia przesyłowego

W odniesieniu do niekiedy pojawiającego się problemu z faktycznym przeprowadzeniem napraw odcinków sieci lub przyłączy znajdujących się w obrębie nieruchomości, warto mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciel nieruchomości, któremu ograniczono lub który zgodził się na ograniczenie jego prawa własności, może zostać administracyjnie zobowiązany do udostępnienia podmiotowi uprawnionemu (wierzycielowi) nieruchomości w celu usunięcia awarii urządzeń przesyłowych.

Czytaj więcej

Nabycie nieruchomości przyległej przez wspólnotę mieszkaniową

Przepisy ustawy o własności lokali1 przewidują szczególny przypadek nabycia przez wspólnotę mieszkaniową – pod pewnymi warunkami – nieruchomości przyległej, a odnoszący się do sytuacji braku spełnienia przez nieruchomość wspólną wymogów przewidzianych dla działki budowlanej. W niniejszym artykule omówione zostaną te warunki.

Czytaj więcej

Nie tylko właściciel może sądownie usunąć uciążliwego lokatora

W codziennej praktyce zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi znany jest problem właścicieli – członków wspólnoty – wykraczających przeciwko przyjętemu porządkowi domowemu lub w inny sposób utrudniających korzystanie z lokali sąsiednich. W tym kontekście również dość dobrze znane jest ostateczne uprawnienie wspólnoty przewidziane w art. 16 ustawy o własności lokali1, które pozwala wykluczyć taką osobę ze wspólnoty. Warto jednak mieć na uwadze, że podobna instytucja ma zastosowanie do lokatorów i znacznie szerszy katalog osób posiada legitymację do wystąpienia na ścieżkę sądową.

Czytaj więcej

Czy każdy sąsiad planowanej inwestycji będzie stroną postępowania o ustalenie warunków zabudowy?

Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą sąsiedztwo fizyczne samo w sobie nie przesądza o przymiocie strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy, ale tylko takie sąsiedztwo, które skutkuje włączeniem w obszar oddziaływania inwestycji wyznaczony przepisami prawa oraz stopień jego uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Czytaj więcej

Niewywiązywanie się przez lokatora z obowiązków wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Konsekwencją wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego było wprowadzenie szerokiego zakresu ochrony lokatorów oraz przyznanie im szeregu uprawnień, a także niewielkiego, w porównaniu do wachlarza praw, zakresu obowiązków.

Czytaj więcej

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości na inwestycje drogowe

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Czytaj więcej

Obowiązek wymiany liczników kosztów ogrzewania na te z odczytem zdalnym

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw1 nałożony został na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zastąpienia ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania lub wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowanych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy Prawo energetyczne2, tj. przed dniem 22 maja 2021 r., urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Ustawodawca przewidział jednocześnie, iż obowiązek, o którym mowa wyżej, musi zostać zrealizowany do dnia 1 stycznia 2027 r.

Czytaj więcej

WSA: Oznaczenie przedsiębiorcy może stanowić reklamę zabronioną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2021 roku (sygn. II SA/Bk 860/20) sąd analizował sytuację, w której organy administracji poprzez sprzeciw nie pozwoliły na montaż dużego logo firmy, uznając je za reklamę niedopuszczalną na gruncie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej

Zarządca przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

W wypadkach wskazanych przepisami ustawy o własności lokali[1] ustawodawca dopuścił możliwość ustanowienia przez sąd zarządcy przymusowego w celu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej.

Czytaj więcej

Projektant w znowelizowanej ustawie Prawo budowlane

Projekt budowlany jest najistotniejszym dokumentem w procesie budowlanym z punktu widzenia wykonywania robót budowlanych. Przedstawia zamiar inwestycyjny inwestora, a na jego podstawie realizowany jest obiekt. Osobą, która sporządza dokumentację projektową, jest projektant.

Czytaj więcej

Skutki wyrażenia przez członków wspólnoty mieszkaniowej zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

Aby możliwe było uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – jej członek musi wykazać, że na datę jej podjęcia wskazana w niej cena sprzedaży była zaniżona w stosunku do cen rynkowych. Takim dowodem nie jest operat szacunkowy biegłego sporządzony miesiące później, gdy zmieniły się ceny. Wyrażenie przez członków wspólnoty mieszkaniowej zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę wysokości udziałów przysługujących im w prawie do gruntu – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czytaj więcej