Połączenie przez inwestora sąsiadujących ze sobą mieszkań

Otwarty dostęp Porady eksperta

Sprawa dotyczy połączenia przez inwestora sąsiadujących ze sobą mieszkań na tej samej kondygnacji we wspólnocie mieszkaniowej (45 lokali). Połączenie miałoby polegać na wykonaniu otworu wielkości drzwi. Mieszkania stanowią i będą stanowiły odrębność prawną – osobne KW. Wykonania otworu nie będzie się wiązało, w ocenie inwestora, z naruszaniem części wspólnej nieruchomości (okna, drzwi, ściany zewnętrzne). Przejście miałoby jednak zostać wykonane w jednej z wewnętrznych ścian konstrukcyjnych budynku na podstawie dokumentacji utworzonej przez uprawnionego inżyniera budowlanego.

Pytania:

REKLAMA

  1. Czy w opisanej sytuacji wymagana będzie zgoda wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie przejścia między mieszkaniami wyrażona uchwałą, czy wystarczy sama zgoda zarządu wspólnoty?
  2. Czy w przedstawionym przypadku wymagane będzie uzyskanie zgody na budowę lub dokonanie zgłoszenia lokalnym organom administracji architektoniczno-budowlanej?

Co radzi ekspert?

Mając na uwadze, że art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: UWL), stanowiący, iż: „nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, odwołuje się do kryterium funkcjonalnego, wskazując, że nieruchomością wspólną są tylko te części nieruchomości, które „nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, w orzecznictwie wyjaśnia się, że pojęciu „użytku” na gruncie przepisu art. 3 ust. 2 UWL nadać należy szerszy zakres, który musi być odnoszony właśnie do funkcji, jaką pełni dana część nieruchomości wspólnej. W konsekwencji każda część, której funkcja wykracza poza sferę odrębnego lokalu, powinna być uznawana za należącą do nieruchomości wspólnej.

Jak podkreślił przy tym Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3.10.2003 r. (III CZP 65/03), w skład nieruchomości wspólnej mogą zatem wchodzić elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami. W pierwszym rzędzie należą do niej te części budynku i gruntu pod budynkiem, które są niezbędne do korzystania przez wszystkich właścicieli lokali, takie jak wspólna klatka schodowa (w tym schody, poręcze, okna na klatkach), ściany zewnętrzne lub dach. W orzecznictwie wyróżnia się tu również: fundamenty, wejścia (w tym drzwi) do klatek schodowych, wiatrołapy, korytarze, bramy wjazdowe do boksów garażowych itp. Ponadto częściami budynku wchodzącymi w skład nieruchomości wspólnej i objętymi współwłasnością udziałową właścicieli lokali mogą być (o ile nie stanowią pomieszczeń przynależnych lub odrębnych nieruchomości lokalowych, co jest zasadą) piwnice, garaże itp. Do urządzeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej można z kolei zaliczyć – o ile służą one do użytku wspólnego właścicieli lokali – ujęcia wody (np. do utrzymania zieleni na gruncie wspólnym), zewnętrzne urządzenia domofonów, windy, czy też ogrodzenie nieruchomości wspólnej. 

Co więcej, w orzecznictwie sądowo-administracyjnym podnosi się, iż takie elementy, jak: ściany zewnętrzne i ściany nośne, stropy, a także strychy nieużytkowe, balkony, loggie i podobne rozwiązania architektoniczno-budowlane – są co do zasady uznawane za części wspólne budynku (vide: wyr. WSA w Warszawie z 19.2.2020 r., VII SA/Wa 2296/19). Ściany i stropy budynku jako elementy konstrukcyjne (nośne) budynku służą bowiem wszystkim jego współwłaścicielom (vide: wyr. WSA w Warszawie z 13.2.2020 r., VII SA/Wa 2129/19). Podstawowymi funkcjami ścian zewnętrznych budynku są funkcje konstrukcyjne służące ociepleniu oraz estetyce budynku.

O ile zatem, w przedmiotowym zapytaniu, oznaczona wewnętrzna ściana konstrukcyjna stanowi zarazem ścianę nośną, dla potrzeb jej przebudowy konieczne będzie uzyskanie zgody właścicieli pozostałych lokali wyrażonej w formie uchwały (art. 22 ust. 3 pkt 4 i 5 UWL).

Odnośnie natomiast do konieczności uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę wskazać należy, iż – stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.; dalej: PB) – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 PB, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem jednakże przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych.

Roboty polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o ile przebudowa obejmuje elementy konstrukcyjne takiego budynku, wymagają zatem – co do zasady – uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 PB).

Przypisy