Przedawnienie zadłużenia z tytułu opłat za lokal

Otwarty dostęp Porady eksperta

Pytanie dotyczy przedawnienia zadłużenia z tytułu opłat za lokal, opłat na fundusz remontowy i inne we wspólnocie mieszkaniowej – jeśli 3 lata minęły w styczniu 2022 r., to czy mamy czas na dochodzenie roszczenia do końca roku? Czy tak stanowi prawo, że zadłużenie przedawnia się nie w danym miesiącu, lecz na koniec roku?

Co radzi ekspert?

Roszczenie o zapłatę zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, o których stanowi art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: UWL), ma charakter roszczenia okresowego. Dlatego też – jak wskazuje się to słusznie tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie – ponieważ świadczenie z tytułu zaliczek uiszczanych tytułem kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest świadczeniem okresowym, to przedawnia się po upływie 3 lat od dnia wymagalności (vide: wyr. SO we Wrocławiu z 17.12.2019 r., II Ca 638/18).

REKLAMA

Mając zaś na uwadze, że zaliczki na koszty zarządu płatne są – co do zasady – w formie bieżących opłat z góry do 10. dnia każdego miesiąca (15 ust. 1 UWL), wymagalność każdej zaliczki miesięcznej rozpoczyna się od 11. dnia danego miesiąca. 

Opisane wyżej stosowanie terminów przedawnienia roszczeń o zaliczki miesięczne miało przy tym jednakże zastosowanie – w przytoczonym wyżej kształcie – do dnia 9 lipca 2018 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, którą zmieniono brzmienie art. 118 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.; dalej: k.c.) i nadano mu nowe, aktualne brzmienie o treści: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Powyższe oznacza, iż – co do zasady – do roszczeń o świadczenia okresowe nieprzedawnionych w dacie wejścia w życie znowelizowanego art. 118 k.c., zastosowanie znalazły nowe przepisy, na skutek zastosowania których termin przedawnienia uległ przedłużeniu (z korzyścią dla wierzycieli) na koniec danego roku kalendarzowego.

Z powyższego wynika zatem, iż o ile dla roszczeń o świadczenia okresowe, do których nie znajduje zastosowania nowe brzmienie art. 118 k.c., termin przedawnienia zaliczki na koszty zarządu np. za maj przedawniałby się 11 maja za okres 3 lat liczonych równo od tej daty, o tyle aktualnie (po zmianach przepisów) zaliczka za maj będzie przedawniała się co prawda dalej z uwzględnieniem 3-letniego terminu przedawnienia, lecz już na ostatni dzień tego ostatniego, trzeciego roku.

Przykładowo więc: zaliczka za styczeń 2019 r., która w poprzednim stanie prawnym przedawniłaby się z dniem 11 stycznia 2022 r., aktualnie przedawni się dopiero z dniem 31.12.2022 r.
 

Przypisy