Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Administrowanie

26 października 2021

NR 232 (Październik 2021)

Rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym

0 132

Strony zawarły umowę najmu na okres 12 miesięcy. Po tym okresie umowa przechodzi w umowę na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu trzech miesięcy na koniec miesiąca. Czy w sytuacji zagrożenia katastrofą budowalną umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym? Jakie są tego konsekwencje?

Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu

Stosownie do art. 673 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; dalej: „k.c.”), jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku, z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są zaś następujące:

POLECAMY

  • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; a jeżeli chodzi o najem lokalu – najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 688 k.c.);
  • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
  • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Najem na czas oznaczony

Co do zasady przyjmuje się bowiem, iż najem zawarty na czas oznaczony nie podlega rozwiązaniu i winien trwać tak długo, na jak długo została zawarta umowa. Strony mogą jednak – na zasadzie swobody umów – określić w umowie przypadki skrócenia okresu trwania także umowy okresowej. Jeżeli czas trwania najmu jest bowiem oznaczony (np. umowę zawarto na 12 miesięcy), zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie (art. 673 § 3 k.c.).

Naruszenie przez wynajmującego przepisów dotyczących zasad wypowiadania umowy najmu wiązać się zaś może z dochodzeniem przez najemcę roszczeń odszkodowawczych.
 

Uwaga

Naruszenie przez wynajmującego przepisów dotyczących zasad wypowiadania umowy najmu wiązać się zaś może z dochodzeniem przez najemcę roszczeń odszkodowawczych.


W braku oznaczenia zatem w umowie (tak zawartej na czas oznaczony, jak i nieoznaczony) dopuszczalności rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, zastosowanie – dla skrócenia okresu trwania stosunku najmu – może znaleźć jednie art. 475 § 1 k.c., zgodnie z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy