Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

26 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Sankcje związane z błędami i nieprawidłowościami w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

0 2091

W numerach majowym i czerwcowym omówione zostały nieprawidłowości w prowadzeniu KOB, popełniane uchybienia, w tym także błędna interpretacja przepisów, która pociąga za sobą określone konsekwencje. Brak przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu i jego elementów prowadzi do pogorszenia stanu technicznego budynku, a to z kolei może pociągać za sobą występowanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa jego użytkowania.

W praktyce można spotkać się z przypadkiem, gdy podczas kontroli organu Nadzoru Budowlanego (dalej: NB) właściciel czy zarządca nie chce bądź nie może przedstawić stosownej dokumentacji. Należy pamiętać o tym, że tego typu sytuacje wiążą się niestety z odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane.

Sankcje w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organ NB

W poniższym zestawieniu przedstawiono sankcje związane z zaniedbaniami i nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas czynności kontrolnych organu Nadzoru Budowlanego:

POLECAMY

 1. udaremnianie określonych ustawą czynności właściwych organów (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do roku;
 1. nieutrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego (na podstawie art. 91a ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do roku;
 1. nieusuwanie stwierdzonych uszkodzeń lub nieuzupełnianie braków mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara aresztu,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara grzywny;
 1. utrudnianie, określone ustawą, czynności właściwych organów (na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara aresztu,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara grzywny;
 1. niestosowanie się do wydanych na podstawie ustawy decyzji właściwych organów, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara aresztu,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara grzywny;
 1. nieprzeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektu budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieprzechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 9 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieprowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 9 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieudzielanie informacji lub nieudostępnianie dokumentów żądanych przez właściwy organ, związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 10 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. niestosowanie się do decyzji nakazującej usunięcie skutków ingerencji, naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego w terminie w niej określonym (na podstawie art. 93 pkt 12 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieprzeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania oraz urządzeń chłodniczych (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej) – na podstawie art. 41 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przewidziana kara:
 • kara grzywny.

Utrudnianie czynności właściwym organom państwowym

Analizując powyższe zestawienie, można jednoznacznie stwierdzić, że w przepisach ustawy Prawo budowlane i ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przewidziano szczególnie dolegliwe oraz poważne kary za brak dbałości o stan techniczny obiektu. Takie podejście prawodawcy jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ zły stan techniczny obiektu może stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia.

Uwaga!

Sankcje związane z nielegalnym przeprowadzeniem robót budowlanych lub budową określono w art. 90 ustawy Prawo budowlane: Kto, w przypadkach określonych w art.  8, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kolejnym działaniem, dla którego przewidziano bardzo surowe sankcje, jest utrudnianie czynności właściwym organom państwowym. Z praktyki sądów powszechnych wynika, że zasądzane są coraz wyższe kary za ten czyn zabroniony. Omówione powyżej działania, czyli unikanie kontroli inspektorów Nadzoru Budowlanego, bardzo często wiążą się z brakiem Książki Obiektu Budowlanego i niezbędnej dokumentacji lub z nierzetelnym jej prowadzeniem.

Sankcje związane z nielegalnym prowadzeniem robót budowlanych

Równie poważne skutki prawne pociągają za sobą braki w dokumentacji związane z przeprowadzaniem robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W przypadku popełnienia samowoli budowlanej właściciel obiektu podlega odpowiedzialności karnej, czego większość inwestorów nie jest świadoma. Sankcje związane z nielegalnym przeprowadzeniem robót budowlanych lub budową określono w art. 90 ustawy Prawo budowlane: Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oczywiście w takiej sytuacji konieczne jest doprowadzenie obiektu budowlanego bądź przeprowadzonych robót do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Zalegalizowanie samowoli budowlanej pociąga za sobą pewne koszty. W przypadku poważniejszych nielegalnych inwestycji często są one bardzo wysokie. W sytuacji gdy samowola nie spełnia wymagań zawartych w przepisach prawa, legalizacja takiej budowy czy robót nie jest możliwa do przeprowadzenia. W takim wypadku konieczna jest rozbiórka samowoli budowlanej. Jak już wspomniano, legalizacja jest procesem niejednokrotnie wymagającym dużych nakładów 
finansowych – w zależności od kategorii obiektu budowlanego, opłaty legalizacyjne mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy. Jeżeli inwestor samowolnych robót budowlanych czy budowy nie zdecyduje się na ponoszenie kosztów legalizacji, organ Nadzoru Budowlanego również (jak w pierwszym przypadku) wydaje decyzję nakazującą rozbiórkę samowoli. Uchylanie się od obowiązków nałożonych w decyzji organu Nadzoru Budowlanego skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez właściwy organ, co powoduje dalszy wzrost kosztów związanych z doprowadzeniem danego przypadku samowoli budowlanej do stanu zgodnego z prawem.

Uwaga!

W zależności od kategorii obiektu budowlanego, opłaty legalizacyjne mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy.

W świetle powyższego, mając na względzie własny interes, inwestor powinien ustalić, czy zamierzone przez niego roboty budowlane, czy budowa będą wymagały wydania decyzji pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia, czy też można je przeprowadzić bez zbędnych formalności. W razie jakichkolwiek wątpliwości informacje takie można uzyskać od przedstawicieli organu administracji architektoniczno-budowlanej właściwego dla danej gminy lub w powiatowym inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jednym z podstawowych obowiązków urzędnika administracji państwowej jest udzielanie klientom rzetelnych informacji. Lepiej więc skorzystać z takiej możliwości, niż ponosić w przyszłości dodatkowe koszty związane z doprowadzaniem obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami prawa, czyli legalizacją.

Uwaga!

Uchylanie się od obowiązków nałożonych w decyzji organu Nadzoru Budowlanego skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez właściwy organ, co powoduje dalszy wzrost kosztów związanych z doprowadzeniem danego przypadku samowoli budowlanej do stanu zgodnego z prawem.

Zmiana sposobu użytkowania w warunkach samowoli budowlanej

Analogicznie, jak w sytuacji samowolnie wykonanych robót budowlanych w obiekcie (czy budowy obiektu lub jego części), również dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bądź jego części bez stosownych pozwoleń skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego przez właściwy organ i wiąże się z dotkliwymi karami. Dokonanie zmiany sposobu użytkowania, w warunkach samowoli budowlanej jest traktowane surowiej w przepisach ustawy Prawo budowlane, niż nielegalna budowa lub wykonanie robót budowlanych. Kary przewidziane przez ustawodawcę w tym przypadku są dziesięciokrotnie wyższe, co wynika z dyspozycji art. 71a ust 3 ustawy: Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, (...) z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Postępowanie mandatowe

Najczęściej jednak inspektorzy Nadzoru Budowlanego spotykają się z brakami w dokumentacji eksploatacyjnej, czyli z nieaktualnymi protokołami kontroli okresowych lub ich brakiem oraz z nieuzupełnioną Książką Obiektu Budowlanego. Tego rodzaju nieprawidłowości zagrożone są karą grzywny. Jest ona zazwyczaj wymierzana poprzez wystawienie mandatu karnego. Zgodnie z art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1713 z późn. zm.), inspektorzy Nadzoru Budowlanego w postępowaniu mandatowym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy