Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

26 lipca 2018

NR 197 (Lipiec 2018)

Sankcje związane z błędami i nieprawidłowościami w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

0 371

W numerach majowym i czerwcowym omówione zostały nieprawidłowości w prowadzeniu KOB, popełniane uchybienia, w tym także błędna interpretacja przepisów, która pociąga za sobą określone konsekwencje. Brak przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu i jego elementów prowadzi do pogorszenia stanu technicznego budynku, a to z kolei może pociągać za sobą występowanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa jego użytkowania.

W praktyce można spotkać się z przypadkiem, gdy podczas kontroli organu Nadzoru Budowlanego (dalej: NB) właściciel czy zarządca nie chce bądź nie może przedstawić stosownej dokumentacji. Należy pamiętać o tym, że tego typu sytuacje wiążą się niestety z odpowiedzialnością karną osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane.

Sankcje w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organ NB

W poniższym zestawieniu przedstawiono sankcje związane z zaniedbaniami i nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas czynności kontrolnych organu Nadzoru Budowlanego:

 1. udaremnianie określonych ustawą czynności właściwych organów (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • grzywna,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do roku;
 1. nieutrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego (na podstawie art. 91a ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara pozbawienia wolności do roku;
 1. nieusuwanie stwierdzonych uszkodzeń lub nieuzupełnianie braków mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara aresztu,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara grzywny;
 1. utrudnianie, określone ustawą, czynności właściwych organów (na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara aresztu,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara grzywny;
 1. niestosowanie się do wydanych na podstawie ustawy decyzji właściwych organów, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara aresztu,
 • kara ograniczenia wolności,
 • kara grzywny;
 1. nieprzeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektu budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieprzechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej obiektu budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 9 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieprowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 9 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieudzielanie informacji lub nieudostępnianie dokumentów żądanych przez właściwy organ, związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego (na podstawie art. 93 pkt 10 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. niestosowanie się do decyzji nakazującej usunięcie skutków ingerencji, naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego w terminie w niej określonym (na podstawie art. 93 pkt 12 ustawy Prawo budowlane), przewidziana kara:
 • kara grzywny;
 1. nieprzeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania oraz urządzeń chłodniczych (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej) – na podstawie art. 41 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przewidziana kara:
 • kara grzywny.

Utrudnianie czynności właściwym organom państwowym

Analizując powyższe zestawienie, można jednoznacznie stwierdzić, że w przepisach ustawy Prawo budowlane i ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przewidziano szczególnie dolegliwe oraz poważne kary za brak dbałości o stan techniczny obiektu. Takie podejście prawodawcy jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ zły stan techniczny obiektu może stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia.

Uwaga!

Sankcje związane z nielegalnym przeprowadzeniem robót budowlanych lub budową określono w art. 90 ustawy Prawo budowlane: Kto, w przypadkach określonych w art.  8, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kolejnym działaniem, dla którego przewidziano bardzo surowe sankcje, jest utrudnianie czynności właściwym organom państwowym. Z praktyki sądów powszechnych wynika, że zasądzane są coraz wyższe kary za ten czyn zabroniony. Omówione powyżej działania, czyli unikanie kontroli inspektorów Nadzoru Budowlanego, bardzo często wiążą się z brakiem Książki Obiektu Budowlanego i niezbędnej dokumentacji lub z nierzetelnym jej prowadzeniem.

Sankcje związane z nielegalnym prowadzeniem robót budowlanych

Równie poważne skutki prawne pociągają za sobą braki w dokumentacji związane z przeprowadzaniem robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W przypadku popełnienia samowoli budowlanej właściciel obiektu podlega odpowiedzialności karnej, czego większość inwestorów nie jest świadoma. Sankcje związane z nielegalnym przeprowadzeniem robót budowlanych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy