Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

28 czerwca 2018

NR 196 (Czerwiec 2018)

Najczęstsze błędy popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego – część II

0 286

W numerze majowym poruszyliśmy temat najczęstszych błędów popełnianych przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w zakresie uchybień związanych z uzupełnianiem wpisów w KOB oraz związanych z prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej. W bieżącym wydaniu przedstawiamy błędy popełniane przy organizacji i dokumentowaniu okresowych kontroli technicznych obiektu.

III Błędy związane z organizacją i udokumentowaniem okresowych kontroli technicznych obiektu

Większość osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane w szczególny sposób dba o ich stan techniczny, czyli bezpieczeństwo użytkowników. Jak na ironię, najczęstszymi uchybieniami związanymi z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej obiektów budowlanych są te, które dotyczą organizacji i dokumentowania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, instalacji oraz wyposażenia. Właściciele lub zarządcy wszystkich kategorii oraz rodzajów obiektów budowlanych popełniają z reguły podobne błędy, które zostały pokrótce scharakteryzowane poniżej.

Brak okresowych kontroli stanu technicznego

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego w praktyce niestety bardzo często spotykają się z przypadkami, w których właściciel lub zarządca tłumaczy brak aktualnych protokołów okresowych kontroli technicznych brakiem środków finansowych na ich przeprowadzenie czy brakiem wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Przedstawiciele organu przeprowadzającego czynności kontrolne nie mogą przyjąć takiego usprawiedliwienia i osoba odpowiedzialna za to niedopatrzenie powinna liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego przez osobę, która nie posiada odpowiednich uprawnień

Jak już wcześniej wspominano, kontrole stanu technicznego obligatoryjnie muszą być przeprowadzone przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Często właściciel czy zarządca zlecający wykonanie kontroli nie zwraca uwagi na szczegółowy zakres kwalifikacji zawodowych osób, które podejmują się wykonania przeglądu obiektu lub instalacji.

Uwaga!

Najczęstszymi uchybieniami związanymi z gromadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej obiektów budowlanych są te, które dotyczą organizacji i dokumentowania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, instalacji oraz wyposażenia.

 

Niedociągnięcie polegające na braku weryfikacji zakresu uprawnień osób podejmujących się wykonania kontroli stanu technicznego obiektu i jego elementów nierzadko prowadzi do sytuacji, w której przegląd jest wykonany przez osoby nieuprawnione. W takiej sytuacji traktowany jest jako nieważny.

W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji osoba odpowiedzialna za obiekt powinna ze szczególną starannością wybierać specjalistów, którzy będą kontrolować obiekt. W przypadku gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z najbliższą izbą zawodową, do której przynależy wybrana osoba, i skonsultować zakres uprawnień budowlanych bądź innych kwalifikacji zawodowych danego specjalisty z zakresem kontroli okresowej, która ma zostać przeprowadzona. Przedstawiciel właściwej izby powinien udzielić wyczerpującej odpowiedzi oraz stosownych wyjaśnień.

Brak kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej lub innych świadectw kwalifikacji zawodowych osób przeprowadzających przeglądy okresowe

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub innych kwalifikacji zawodowych powinna być załączona do protokołu z kontroli. Podyktowane jest to koniecznością zbadania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy dana osoba przeprowadzająca kontrolę posiadała odpowiedni zakres kwalifikacji zawodowych.

Uwaga!

Niedociągnięcie polegające na braku weryfikacji zakresu uprawnień osób podejmujących się wykonania kontroli stanu technicznego obiektu i jego elementów nierzadko prowadzi do sytuacji, w której przegląd jest wykonany przez osoby nieuprawnione. W takiej sytuacji traktowany jest jako nieważny.

 

Dodatkowo konieczne jest załączenie do protokołu pokontrolnego aktualnego (na czas przeprowadzania kontroli) zaświadczenia o przynależności osoby wykonującej przegląd do odpowiedniej izby zawodowej. Zaświadczenie to stanowi potwierdzenie, że osoba wykonująca kontrolę (w okresie jej wykonywania) była czynna zawodowo i miała opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Nieodpowiedni protokół pokontrolny

Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i jego elementów, w tym także instalacyjnych, sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, stanowi dokument, który nakłada na osobę odpowiedzialną za stan techniczny tego obiektu (właściciela lub zarządcę) obowiązek realizacji zawartych w nim zaleceń. Pomimo tego, że brakuje w obowiązujących przepisach prawnych wzoru protokołu z kontroli stanu technicznego obiektu, jego forma nie może być dowolna.

Zakres protokołu oceny stanu technicznego obiektu i jego elementów w przypadku budynków mieszkalnych uregulowany jest dość szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.); z powodzeniem może też służyć jako baza do dokonywania sprawdzenia innych obiektów budowlanych.

 

Większość specjalistów dysponuje gotowymi wzorami protokołów (z różnych źródeł), które są uzupełniane podczas kontroli na zasadach checklisty z krótkimi adnotacjami.

Uzupełniony protokół pokontrolny jest przekazywany przez fachowca wykonującego kontrolę osobie odpowiedzialnej za obiekt budowlany oraz – w zależności od jej wyników (w przypadku stwierdzenia występowania stanu zagrożenia dla ludzi i mienia) – właściwemu organowi Nadzoru Budowlanego.

Zlecający kontrolę (właściciel lub zarządca) powinien znać te przepisy w celu rozliczenia prowadzącego kontrolę – sprawdzenia pod kątem przeprowadzonych czynności (zgodnie z treścią między innymi rozdziału 2 i 3 wymienionego powyżej rozporządzenia). Tego rodzaju praktykę należy stosować nie tylko podczas kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i jego elementów, ale także podczas kontroli instalacji czy przewodów 
kominowych.

Uwaga!

Konieczne jest załączenie do protokołu pokontrolnego aktualnego (na czas przeprowadzania kontroli) zaświadczenia o przynależności osoby wykonującej przegląd do odpowiedniej izby zawodowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy