Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

17 września 2018

NR 199 (Wrzesień 2018)

Termorenowacja budynków metodą lekką mokrą (ETICS) wraz z analizą błędów termorenowacyjnych

431

Od 1 stycznia 2017 roku w życie weszły nowe, zaostrzone wymogi termiczne dla ścian zewnętrznych. Duże wyzwanie czeka teraz zarówno projektanta, jak i inwestora – trzeba bowiem wybrać taką technologię budowy ścian, by spełnić nowe kryteria, a przy tym nie narazić inwestycji na zbyt duże koszty. Natomiast ściany budynku już istniejącego nierzadko trzeba będzie poddać termorenowacji.

Termorenowacja budynków metodą lekką mokrą (ETICS) wraz z analizą błędów termorenowacyjnych
Od 1 stycznia 2017 roku w życie weszły nowe, zaostrzone wymogi termiczne dla ścian zewnętrznych. Duże wyzwanie czeka teraz zarówno projektanta, jak i inwestora – trzeba bowiem wybrać taką technologię budowy ścian, by spełnić nowe kryteria, a przy tym nie narazić inwestycji na zbyt duże koszty. Natomiast ściany budynku już istniejącego nierzadko trzeba będzie poddać termorenowacji.
Unia Europejska od lat stawia na ekologię i energooszczędne budownictwo. Polska, jako kraj członkowski wspólnoty europejskiej, musi dostosować się do unijnego prawa. Wprowadzane u nas sukcesywnie coraz ostrzejsze wymogi termiczne w zakresie przegród zewnętrznych związane są z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Rys. 1. Bezspoinowy system ociepleń

 

Unijne wymogi

Od 1 stycznia 2017 roku ustawa jest już zaostrzona, a współczynnik przenikania ciepła wynosi obecnie U ≤ 0,23 W/(m2K). To, oczywiście, nie koniec zmian. W 2021 roku nastąpi kolejne zwiększenie wymogów izolacyjności cieplnej – współczynnik będzie wynosił wyśrubowane U ≤ 0,2 W/(m2K). Ambicją UE jest wprowadzenie w nieodległej przyszłości standardów budownictwa zeroenergetycznego. Wymagania te podane są w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.), który dotyczy m.in. wymagań izolacyjności cieplnej dla przegród w budynku.

W przypadku ściany dwuwarstwowej efektem jest na ogół grubsza warstwa izolacji termicznej. Obecnie producenci materiałów termoizolacyjnych skupiają się na tym, aby nowe materiały posiadały coraz lepsze wskaźniki i parametry techniczne, niepowodujące konieczności znacznego wzrostu grubości termoizolacji stosowanych na ścianach zewnętrznych wobec coraz surowszych wymagań formalnych w tym zakresie. Należy pamiętać, że źle zamontowana warstwa termoizolacji jest narażona na oderwanie od fasady, na przykład na skutek wichury. W ostatnim czasie media nagłaśniały przypadki, kiedy z elewacji bloków mieszkalnych podmuchy wiatru zrywały całe połacie niewłaściwie zamontowanej izolacji termicznej, a spadające kawałki ocieplenia uszkadzały zaparkowane na ulicy samochody. Odpadające kawałki systemów termorenowacyjnych stanowią tzw. pociski powietrzne.

Na czym polega termorenowacja?

Termorenowacja, czyli docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą termoizolacyjną, np. wełną mineralną lub styropianem ścian istniejącego budynku jest działaniem polegającym między innymi na:

 •     poprawieniu izolacyjności jego powłoki zewnętrznej, głównie ścian i dachów, w celu zaoszczędzenia energii na ogrzewanie,
 •     eliminowaniu zjawiska przemarzania ścian, niekorzystnie odczuwanego przez użytkowników budynku, zwłaszcza pomieszczeń przy ścianach szczytowych,
 •     polepszeniu estetyki budynku (nowe elewacje).

Wśród metod termorenowacyjnych ścian zewnętrznych możemy wyróżnić:

 •     metodę ciężką mokrą,
 •     metodę lekką suchą,
 •     metodę lekką mokrą

Pierwsza z nich (ciężka mokra) polega na przyklejaniu do ścian zewnętrznych warstwy izolacji termicznej (styropian, wełna mineralna) i pokrywaniu jej tynkiem cienkowarstwowym. Ciężar całego ocieplenia wynosi zaledwie ok. 10–30 kg/m².

Uwaga!

ETICS – niezależnie od tego, z jakiego aktu prawnego zaczerpniemy definicję – ze względu na to, że składają się z więcej niż dwóch, a najczęściej minimum kilku elementów, stanowią zestawy (wyrobów).

Z kolei ocieplanie metodą lekką suchą polega na przytwierdzeniu warstwy izolacyjnej do ściany za pomocą gwoździ, wkrętów, plastikowych kołków lub zszywek. Ocieplenie (w tej metodzie jest to najczęściej wełna mineralna, ale użycie styropianu również jest możliwe) układane jest pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego mocowana może być dowolna warstwa elewacyjna (najczęściej stosowany jest siding winylowy, ale może to być także inne wykończenie okładzinowe).

Metoda lekka mokra – system ETICS

W artykule omówiono szerzej tzw. metodę lekką mokrą, zwaną często potocznie bezspoinowym systemem ociepleń (BSO). Obecnie częściej używana jest nazwa pochodząca z j. angielskiego, tj. system ETICS (External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. W jego skład wchodzi kilka produktów, które wzajemnie się uzupełniając, tworzą barierę chroniącą nasz dom przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Po zapoznaniu się z tą metodą i warunkami jej stosowania postaramy się przeanalizować najczęściej występujące błędy wykonawcze występujące podczas termorenowacji istniejących 
ścian budynków.

Rys. 2. Przekrój ściany ocieplanych metodą ETICS

ETICS to technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo wznoszonych zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodą bezspoinową. W przeszłości metody ocieplenia zbliżone do ETICS znane były jako „metoda lekka mokra”. Obecnie – w wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczących systemów ocieplania ścian zewnętrznych ETAG 004 – dla tej metody stosuje się określenie ETICS. Technologia ta może być stosowana w budynkach zarówno nowych, jak i już istniejących. Metodą ETICS ociepla się elewacje pionowe, możliwe jest także jej zastosowanie na powierzchniach sufitowych i nachylonych, jeśli nie są one narażone na zaleganie wody opadowej i/lub śniegu. Podstawą metody jest użycie odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, opracowanych przez producenta systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawcą. Elementy zestawów wchodzące w skład ETICS mogą być produkowane przez systemodawcę lub jego dostawców. Każdorazowo, projektując i wykonując ocieplenie metodą ETICS, należy kierować się aktualnymi przepisami prawa, wytycznymi zastosowania systemu oraz aprobatami technicznymi konkretnego systemodawcy.

Klasyfikacja systemów

Istniejące rozwiązania ETICS, w zależności od ich przeznaczenia, charakteryzuje różnorodność rozwiązań technicznych i rodzaju użytych materiałów składowych. Najczęściej systemy klasyfikuje się według następujących kryteriów:

 •     ze względu na rodzaj materiału termoizolacyjnego:
  • z płytami styropianowymi EPS,
  • z płytami z wełny mineralnej MW,
  • z innymi materiałami (takimi jak polistyren ekstrudowany XPS, szkło piankowe, płyty z piany poliuretanowej PIR lub PUR, płyty z piany fenolowej/rezolowej/PF), o ile przewidziane są w specyfikacji systemu;
 • ze względu na sposób zamocowania materiału termoizolacyjnego:
  • klejone – wykorzystujące do przymocowania płyt termoizolacyjnych wyłącznie klej systemowy,
  • klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – w przypadku kiedy do przymocowania płyt termoizolacyjnych stosuje się klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie łączniki mechaniczne,
  • mechanicznie – za pomocą łączników mechanicznych, zawsze z dodatkowym zastosowaniem zaprawy/masy klejącej – przy przyjęciu, iż wszystkie obciążenia działające na system izolacji cieplnej przenoszą na konstrukcję nośną łączniki mechaniczne, a zaprawa/masa klejąca spełnia funkcję mocowania dodatkowego i stanowi wypełnienie uszczelniające pomiędzy płytkami i podłożem;
 • ze względu na stopień rozprzestrzeniania się ognia przez ściany:
  • NRO nierozprzestrzeniające ognia,
  • SRO słabo rozprzestrzeniające ogień;
 • ze względu na klasę reakcji na ogień (PN EN 13501-1):
  • klasy od A2 do F, z dodatkową klasyfikacją ze względu na wytwarzanie dymu od s1 do s3 i z klasyfikacją ze względu na wytwarzanie płonących cząstek od d0 do d2.

ETICS w regulacjach prawnych

ETICS w rozumieniu przepisów prawa to złożony system zewnętrznej izolacji cieplnej, w skład którego wchodzi zazwyczaj kilka wyrobów budowlanych (np. tynki, kleje, podkłady tynkarskie, siatki, termoizolacja itp.). Przepisy prawa (zebrane w kilku aktach prawnych, tj. ustawach i rozporządzeniach) podlegają nieustanym zmianom i modyfikacjom.

Uwaga!

Źle zamontowana warstwa termoizolacji jest narażona na oderwanie od fasady, na przykład na skutek wichury.

Szczegółowe zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu opisane są w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Zgodnie z definicją zawartą w jej art. 2 ust. 1, wyrobem budowlanym może być rzecz ruchoma, bez względu na sposób jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych.

Zestawy ETICS

ETICS – niezależnie od tego, z jakiego aktu prawnego zaczerpnie się definicję – ze względu na to, że składają się z więcej niż dwóch, a najczęściej minimum kilku elementów, stanowią zestawy (wyrobów).

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS są:

 •     zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego,
 •     płyty materiału termoizolacyjnego,
 •     łączniki mechaniczne,
 •     zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej, siatka zbrojąca,
 •     środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie, zależnie od rozwiązania,
 •     cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,
 •     farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – stosowane opcjonalnie, zależnie od systemu.

Dodatkowo w rozwiązaniu systemowym należy stosować materiały uzupełniające, przeznaczone do wykańczania miejsc szczególnych na elewacjach, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe i dylatacyjne czy listwy kapinosowe. W rozumieniu przepisów prawa nie są one jednak wyrobami budowlanymi.

Wprowadzanie wyrobu budowlanego do obrotu

Do zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym można użyć jedynie wyrobów budowlanych (zestawów), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Polsce funkcjonują dwa podstawowe systemy, zgodnie z którymi można wprowadzić wyrób budowlany do obrotu:

 •     tzw. system europejski, który stosowany jest dla wyrobów (w tym zestawów) objętych zharmonizowaną specyfikacją techniczną, tj. normą zharmonizowaną lub Europejską Oceną Techniczną. W tym systemie dla zestawów wyrobów ETICS taką zharmonizowaną specyfikacją techniczną są Europejskie Oceny Techniczne (Europejskie Aprobaty Techniczne). Wyroby wprowadzone do obrotu w tym systemie powinny być oznakowane znakiem CE, a wprowadzający ów wyrób do obrotu powinien dla niego wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych,
 •     tzw. system krajowy, który stosowany jest dla wyrobów(w tym zestawów) nieobjętych zharmonizowaną specyfikacją techniczną. W tym systemie dla rozwiązań technicznych, jakimi są ETICS, specyfikacją techniczną jest Krajowa Aprobata Techniczna/Ocena Techniczna. Wyrób wprowadzony w tym systemie powinien być oznakowany znakiem budowlanym [B], a wprowadzający ten wyrób do obrotu zobowiązany jest wystawić Krajową Deklarację Zgodności.

Obowiązek spełnienia wymagań w zakresie wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, a zatem także ETICS, ciąży na ich producencie, zwanym także potocznie systemodawcą. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego powinni w szczególności uwzględnić przy realizacji każdego z etapów owego procesu następujące dokumenty związane z danym ETICS – zależnie od systemu jego wprowadzenia do obrotu:

 • w tzw. systemie europejskim:
  • Europejską Ocenę Techniczną,
  • Deklarację Właściwości Użytkowych,
  • Certyfikat Zgodności;
 • w tzw. systemie krajowym:
  • Aprobatę Techniczną ITB,
  • Krajową Deklarację Zgodności,
  • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wymienione dokumenty powinny być ważne w momencie, w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy