Złożenie oświadczenia odbiorcy ciepła

Otwarty dostęp Porady eksperta

Deweloper niebawem odda do użytkowania dwa budynki i zostanie zawiązana wspólnota mieszkaniowa (prawdopodobnie w grudniu 2022 r.), która będzie składała się z dwóch bloków. Jeden blok ma już podpisaną umowę z PEC-em, natomiast drugi jeszcze nie.

Pytanie brzmi: czy deweloper ma składać oświadczenie odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw?

REKLAMA

Co radzi ekspert?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967; dalej: „ustawa”) średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się m.in. dla:

  • gospodarstw domowych;
  • wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni mieszkaniowych, które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w:

a) lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe
albo
b) lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim podmioty te zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach.

W celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ustawa przewiduje obowiązek złożenia przez uprawnione podmioty do sprzedawcy ciepła oświadczenia. Tak też, jeżeli odbiorcą jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, składa ona sprzedawcy ciepła (tj. przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem) oświadczenie na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Wyżej przytoczone regulacje nie znajdują przy tym zastosowania do okoliczności podanych w zapytaniu, z tego względu, że brak jest spełnienia warunku określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się m.in. dla wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048). Przypomnieć należy zatem w tym miejscu, iż zgodnie z powołanym wyżej przepisem ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Z powstaniem (z mocy prawa) wspólnoty mieszkaniowej będziemy mieli zatem do czynienia dopiero z chwilą przeniesienia przez dotychczasowego właściciela nieruchomości (dewelopera) na osobę trzecią prawa własności pierwszego z lokali, gdyż z tą chwilą dojdzie dopiero do powstania współwłasności nieruchomości wspólnej (vide: uchw. SN z dnia 9 czerwca 2005 r., III CZP 33/05).

Jak wynika z powyższego, wobec braku powstania aktualnie wspólnoty mieszkaniowej na deweloperze nie ciąży obowiązek określony m.in. w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. obowiązek w zakresie złożenia oświadczenia dla potrzeb stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła. Podkreślić jednakże należy, iż wraz z zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej, w okresie stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą określonego w ustawie, tj. w okresie przypadającym od 1 ­października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., oświadczenie, o którym mowa wyżej, wspólnota winna złożyć już sama – w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec niej średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W imieniu wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowe oświadczenie zobowiązane będą z kolei złożyć osoby uprawnione do jej reprezentowania, podpisując oświadczenie własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Podkreślenia przy tym wymaga, iż osoba działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złoży przedmiotowego oświadczenia albo w oświadczeniu tym określi szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana w sposób rażąco sprzeczny z zasadami określonymi w ustawie, ponosić będzie na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali w danej wspólnocie do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby lokali we wspólnocie.

Zgodnie zaś z art. 36 ust. 1 ustawy spenalizowano również odpowiedzialność osób, które nie dopełniły obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Osoba taka podlega wobec tego również karze grzywny od 500 do 50 000 zł. W przypadku ukarania osoby, która nie dopełniła obowiązku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz wspólnoty, sąd może także orzec zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Co istotne – stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy – niezłożenie przez wspólnotę mieszkaniową oświadczenia w terminie określonym w ustawie uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Z kolei złożenie przedmiotowego oświadczenia po upływie terminu zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec wspólnoty średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Przypisy