Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

25 września 2020

NR 220 (Sierpień 2020)

Co nowego w podatkach?

82

Zmiany w – ogólnie ujmując – prawie podatkowym są mniej lub bardziej istotne, lecz wymagające ciągłego śledzenia dzienników ustaw. W tym artykule pokrótce o najważniejszych zmianach związanych z zapłatą w ramach mechanizmu podzielonej płatności, kilka słów o nowym wzorze zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (ZAW-NR) i terminie na jego złożenie oraz informacje o oznaczeniach w nowym JPK_VAT, a także o tym, co to jest pakiet SLIM VAT.

Zmiany związane z zapłatą w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Z przepisów obowiązujących od stycznia 2020 r. wynikało, że zapłata w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zwalniała podatnika z solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy towarów/usług, ale nie zwalniała z negatywnych konsekwencji dla celów CIT – w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy. W wyniku nowelizacji przepisów (por. ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2020 r., poz. 1065) przedsiębiorca nie musi już wyłączać z firmowych kosztów podatkowych wartości transakcji, za które płatność uregulował z zastosowaniem MPP, ale dokonał jej na rachunek spoza wykazu podatników VAT. W stosunku do takich transakcji nie będzie już obowiązku sprawdzania czy rachunek sprzedawcy znajduje się na tej liście. Co istotne, nowe przepisy mogą być stosowane wstecz. Jeśli więc zapłata na rachunek spoza białej listy została dokonana z zastosowaniem MPP w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., to przedsiębiorca na gruncie podatku dochodowego uniknie negatywnych konsekwencji z tego tytułu. To korzystne rozwiązanie wynika z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 2020r.

POLECAMY

Nowy wzór zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (ZAW-NR) i termin na jego złożenie

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2020 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Określono nowy wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT (białej listy) – ZAW-NR. Zmieniono termin złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni oraz nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność.

Natomiast w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu, co wynika z art. 15zzn ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem ­COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Oznaczenia w nowym JPK_VAT

Od 1 października 2020 roku wchodzi w życie nowy JPK_VAT, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Był on już kilkukrotnie przesuwany. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące nowego JPK_VAT. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów (dalej: MF) na temat oznaczania procedur i dokumentów w nowym JPK_VAT wynika m.in., że:

  • oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT (np. MPP, MK, FP, TP, GTU) będą dotyczyć również dokumentów wykazywanych w czasie jego obowiązywania, ale wystawionych wcześniej (np. faktur zakupu wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania),
  • ujmowany w ewidencji dokument będzie mógł posiadać więcej niż jedno oznaczenie; nie będą mogły jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”, „FP” – dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” – dla dokumentów zakupowych,
  • faktury korygujące będą musiały mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń,
  • oznaczenie „WEW” dotyczy np. rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

Ponadto MF wskazało, że oznaczenia procedur (określone w § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia – np. „SW”, „EE”, „TP”, „TT_WNT”) będzie należało stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Oznaczenia procedur (podobnie jak oznaczenia „GTU”) mają być stosowane do całego dokumentu.

Z odpowiedzi udzielonych przez MF – odnośnie do korekty VAT – wynika natomiast, że:

  • w przypadku korekt, które wynikają z tzw. ulgi na złe długi, trzeba będzie wprowadzać poszczególne faktury – na podstawie których podatnik będzie dokonywał korekty – z uwzględnieniem danych kontrahenta i kwot (do korekt z tytułu ulgi na złe długi – po stronie wierzyciela i dłużnika – nie będzie stosowane oznaczenie „WEW”),
  • korekty podatku naliczonego – wynikające z art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy o VAT – będą wykazywane zbiorczo, z oznaczeniem „WEW”.

Stosując nowe przepisy należy pamiętać, że jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wówczas wezwie podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Jeżeli podatnik nie prześle skorygowanej ewidencji lub nie złoży wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (albo zrobi to po terminie) lub jeżeli nie wykaże w złożonych wyjaśnieniach, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, wówczas naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu. Karę trzeba będzie wpłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie. Stąd też niezbędne jest już rozpoczęcie w spółdzielniach prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy