Dział: Finanse

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Interpretacje podatkowe z 2023 r. istotne dla zarządców

Podatek akcyzowy przy wynajmie nieruchomości z fotowoltaiką
 

Czytaj więcej

Czy członkowie wspólnot mieszkaniowych mogą skorzystać z ulgi na zabytki?

Czy w ramach ulgi na zabytki właścicielka lokalu we wspólnocie mieszkaniowej może – jako współwłaściciel zabytkowej nieruchomości i członek wspólnoty mieszkaniowej – odliczyć od podstawy opodatkowania 50% przypadających na nią wg posiadanego udziału kosztów projektu budowlanego oraz przeprowadzonych robót budowlanych, a ponadto czy zalecenia konserwatorskie mogą być zastąpione pozwoleniem miejskiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych1?

Czytaj więcej

Opodatkowanie sprzedaży VAT zabudowanej działki

Dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Czytaj więcej

Podatek od wpłat z najmu pomieszczeń gospodarczych, miejsc postojowych i części gruntu

Wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy ustawy o własności lokali[1] zawierają przykładowy otwarty katalog kosztów zarządu nieruchomością wspólną, mający praktyczne zastosowanie w ramach organizacji finansów wspólnoty, zwłaszcza prawidłowego kwalifikowania wydatków, jak też opracowywania planów gospodarczych.

Czytaj więcej

Usługa komunalna, a nie podatek od deszczu

W listopadzie 2022 r. zapadło pierwsze rozstrzygnięcie przed NSA w kwestii dopuszczalności wprowadzenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych, potocznie nazywanej podatkiem od deszczu. Zagadnienie to budziło liczne wątpliwości, szczególnie po zmianie przepisów Prawa wodnego z 2018 r. Wyrazem tego było zarówno bogate orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak i rozstrzygnięć nadzorczych Wojewodów. Żaden z wyroków WSA nie był jednak prawomocny z uwagi na wniesienie skarg kasacyjnych. Pierwszy na wokandę NSA trafił wyrok WSA w Opolu.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych – ważna nowelizacja

Pierwszego stycznia br. weszła w życie istotna dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku1, którą wprowadzono maksymalne ceny energii w 2023 roku dla odbiorców uprawnionych.

Czytaj więcej

Obowiązki płatnika w związku z powstaniem przychodu z tytułu ponoszenia przez członków wspólnoty kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w tej nieruchomości

Wartość świadczeń w związku z ponoszeniem przez członków wspólnoty kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w nieruchomości wspólnej będzie generować po stronie członków wspólnoty powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z nieodpłatnych świadczeń*.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 października 2022 r. (sygnatura: 0113-KDIPT2-3.4011.549.2022.2.GG)
 

Czytaj więcej

Zasady naliczenia opłaty podwyższonej za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny

Opłata podwyższona jest nakładana za fakt zbierania odpadów w sposób nieselektywny. W przypadku nieruchomości zbiorowej nie ma znaczenia, ilu mieszkańców wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów i z jaką częstotliwością to następuje, decydujące znaczenie ma jedynie to, czy obowiązek ten w danej nieruchomości był realizowany prawidłowo, czy nie. Przepisy nie określają żadnego stopnia zanieczyszczenia odpadami innego rodzaju. Nie odwołują się również do notoryczności i uporczywości w niesegregowaniu odpadów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Czytaj więcej

Zamrożenie cen ciepła i energii elektrycznej

Wzrost cen energii oraz nośników energii w 2022 r. jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Premia kompensacyjna – atrakcyjny sposób finansowania remontów kamienic

Właściciel budynku wielorodzinnego w szczególności typu kamienica regularnie staje wobec potrzeby przeprowadzenia remontu budynku. Potrzeba remontowa dotyczyć może zarówno tzw. części wspólnych jak klatka schodowa, dach, instalacja grzewcza, jak i remontów poszczególnych lokali mieszkalnych. W każdym wypadku wiąże się to pozyskaniem i zaangażowaniem środków pieniężnych na pokrycie kosztów remontu.

Czytaj więcej