Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

1 marca 2022

NR 236 (Luty 2022)

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej ostatecznie nie zapłacą składki zdrowotnej

0 1384

W drodze zmian wprowadzonych w ramach tzw. Nowego Ładu, ustawodawca dodał do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.; dalej: „ustawa zdrowotna”) nowy pkt 35a, zgodnie z którym objęto – od dnia 1 stycznia 2022 roku – obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa wyżej, powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający wynagrodzenie. Z kolei, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w tym przypadku kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

Uwaga

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w tym przypadku kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.


Na tle nowej regulacji wyrażone zostały przeciwstawne poglądy, co do przyjęcia, czy z kolei członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych, powołani do pełnienia tej funkcji na podstawie uchwały właścicieli lokali i pobierający z tego tytułu wynagrodzenie przyznane im uchwałą, zaliczeni winni być również do kręgu osób, które obejmie nowa regulacja.

POLECAMY

Zwolennicy poglądu o stosowaniu nowej regulacji ustawy zdrowotnej również do członków zarządu wspólnot mieszkaniowych pobierających wynagrodzenia na podstawie uchwały (w tym również opinia wyrażona przeze mnie na łamach Portalu Zarządcy) skupiały się przede wszystkim na wykładni tak literalnej, jak i systemowej, wykazującej brak uzasadnionych argumentów prawnych przemawiających – przy założeniu racjonalności ustawodawcy – za wyłączeniem członków zarządu wspólnot mieszkaniowej od stosowania nowej regulacji ustawy zdrowotnej.

Z kolei, przedstawiciele poglądu o braku stosowania nowej regulacji do członków zarządu wspólnot mieszkaniowych powoływanych w drodze uchwały i na tej podstawie pobierających wynagrodzenie wskazywali zaś na różne uzasadnienia prawne zajętego stanowiska. Przeważały przy tym następujące argumenty:

  • ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”) posłużył się wskazaniem, iż członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej są „wybierani” przez właścicieli lokali, a skoro nowy przepis ustawy zdrowotnej odnosi się wprost do aktu „powołania”, to tym samym wobec braku tożsamości wskazanych podjęć, nie znajduje zastosowania nowa regulacja wprowadzająca obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • posłużenie się przez ustawodawcę – w treści regulacji dodanej do ustawy zdrowotnej – terminem „powołanie”, sugeruje, iż ustawodawca miał na myśli powołanie w rozumieniu prawa pracy. Mając zaś na uwadze, że wybór członka zarządu wspólnoty dokonywany zgodnie z art. 20 ust. 1 UWL nie jest aktem powołania w rozumieniu prawa pracy, który to akt powołania prowadzi do nawiązania stosunku pracy, to tym samym nowa regulacja ustawy zdrowotnej nie obejmuje członków zarządu wspólnoty;
  • nawet, jeżeli przyjąć, że członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie nowych przepisów, to jednak – z uwagi na treść art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej – składka ta wyniesie ostatecznie 0 zł. Zgodnie bowiem z powołanym wyżej przepisem, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1228 ze zm.; dalej: „OPDOF”), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. Wskazano przy tym, iż pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest związane z obowiązkiem odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. W ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma bowiem obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, a tym samym nie oblicza zaliczki na ten podatek.

Uwaga

W ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma bowiem obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, a tym samym nie oblicza zaliczki na ten podatek.


Ostatecznie jednak o tym, iż obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie obejmie członków zarządów wspólnot mieszkaniowych pobierających wynagrodzenia na podstawie uchwały przesądziły nie argumenty podane wyżej, lecz wskazane przez autorów Nowego Ładu rozumienie pojęcia „wynagrodzenie” użytego w nowym art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej. Przypomnieć zatem należy, iż przepis ten wskazuje na objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zgodnie zaś z wykładnią projektodawc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy