Działalność hotelowa na terenie nieruchomości wspólnej – na przykładzie wyroku NSA

Administrowanie

W wyroku z dnia 4 marca 2021 r.1 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, iż nałożenie na zarządcę lokali obowiązku polegającego na przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, wobec samowolnej zmiany sposobu ich użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności hotelowej, jest możliwe dopiero wówczas, jeżeli z materiału dowodowego, zgromadzonego przez organy Nadzoru Budowlanego, będzie wynikało, że zarządca ten faktycznie zarządza tymi lokalami w imieniu właścicieli, tj. gospodaruje nimi, sprząta, czy też pobiera za ich utrzymanie stosowne opłaty.

Stan faktyczny. Postępowanie przed organami Nadzoru Budowlanego

W trakcie oględzin przeprowadzonych przez PINB w budynku mieszkalnym stwierdzono, iż w budynku tym doszło do samowolnej zmiany sposobu użytkowania niektórych lokali mieszkalnych na potrzeby prowadzenia działalności hotelowej. Ustalono również, iż wynajmem lokali w budynku zajmowała się spółka, która sprawowała jednocześnie zarząd tymi lokalami. Mając powyższe na uwadze, organ I instancji – uznając spółkę za faktycznego zarządcę lokali użytkowanych na potrzeby prowadzenia działalności hotelowej oraz wobec samowolnej zmiany sposobu użytkowania – nakazał przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania lokali w budynku, użytkowanych aktualnie na potrzeby prowadzenia działalności hotelowej.

REKLAMA

Po rozpoznaniu odwołania spółki WINB decyzją wydaną w sprawie uchylił rozstrzygnięcie organu I instancji. W ocenie organu odwoławczego sam fakt samowolnej zmiany sposobu użytkowania był przy tym niewątpliwy. W lokalach mieszkalnych znajdujących się w kontrolowanym budynku prowadzana była bowiem działalność gospodarcza określana w ofercie dla klientów jako hotel. Jednocześnie spółka dokonała zgłoszenia do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie i prowadzonej przez Prezydenta Miasta: 242 miejsca noclegowe w apartamentach 2- i 4-osobowych. Skontrolowana z kolei przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej spółka nie okazała niezbędnych dokumentów dotyczących opinii zarówno sanitarnych, przeciwpożarowych, jak i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zdaniem WINB, adresatem decyzji wydanej w sprawie przez organ I instancji na podstawie art. 71a ust. 4 Prawa budowlanego2 mógł być wyłącznie podmiot wskazany w art. 61 p.b., czyli właściciel lub zarządca budynku, albowiem te podmioty zostały zobowiązane do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem (art. 5 ust. 2 p.b.). W ocenie WINB z akt sprawy nie wynikało, by spółka była zarządcą o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy