Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Administrowanie

23 listopada 2018

NR 120 (Listopad 2018)

Nieprawidłowość działania zarządu

409

Zarządca dużej nieruchomości w sierpniu listem poleconym dostarczył członkom wspólnoty karty do głosowania uchwał z datą z kwietnia 2018 r.: w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi, planu gospodarczego (z podwyżką czynszu), powołania dwóch nowych członków do zarządu oraz uruchomienia sklepu detalicznego ze sprzedażą alkoholu na terenie nieruchomości. W ciągu ostatnich dwóch lat zarząd i administrator nie zwołali walnego zgromadzenia wspólnoty. Nie przygotowano regulaminu rozliczenia mediów, a przesłane rozliczenie jest uznaniowe, bo podane są tylko wartości ogólne, z których nic nie wynika.

Czy takie działanie administratora jest prawidłowe? Jakie działania prawne mogą podjąć członkowie/członek wspólnoty dla uzyskania informacji o rzeczywistych kosztach, jakie ponosi z tytułu włas-
ności lokalowej?

W treści przedstawionego pytania zabrakło informacji, czy wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie jakiejś szczególnej umowy współwłaścicieli ustanawiającej zasady zarządzania nieruchomością wspólną, czy też takiej umowy nie zawierano i zastosowanie znajdują tu jedynie reguły określone w rozdziale 4 ustawy o własności lokali. Trzeba zwrócić uwagę, że zarządca, zarząd i administrator to na gruncie tej ustawy różne pojęcia. Ponieważ wymagałoby to analizy ewentualnej umowy, należy założyć, że mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, czyli ustalenia zasad zarządu nieruchomością wspólną trzeba szukać wyłącznie w treści ustawy. Podobne zasady obowiązują zarządcę i zarząd wspólnoty mieszkaniowej, dlatego poniżej będziemy posługiwać się pojęciem zarządu, gdyż w treści pytania mowa jest raczej o zarządzie.

POLECAMY

Działania zarządu

W tym kontekście należy stwierdzić, że działania zarządu są zdecydowanie nieprawidłowe. Na marginesie rozważań pozostawiam kwestię de facto antydatowania uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe oraz udzielających absolutorium.

Zarząd i administrator nie mogą działać w sposób dowolny. Zgodnie z ustawą umocowani są jedynie do wykonywania czynności zwykłego zarządu, a w zakresie rozliczeń z członkami wspólnoty mieszkaniowej czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu – wśród otwartego katalogu z art. 23 ww. ustawy – jest: przyjęcie rocznego planu gospodarczego czy ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Zgodnie z zasadami ogólnymi uzyskanie sprawozdania z zarządu nie powinno wymagać od właścicieli szczególnych starań. To zarząd ma obowiązek składania właścicielom rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

Uwaga

Zgodnie z zasadami ogólnymi uzyskanie sprawozdania z zarządu nie powinno wymagać od właścicieli szczególnych starań. To zarząd ma obowiązek składania właścicielom rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

 

Ogólnikowe rozliczenie, niezrozumiałe dla właścicieli, należy uznać w tym zakresie za nieprawidłowe. Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd ma obowiązek prowadzić dla nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także innego typu rozliczeń związanych z nieruchomością wspólną.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, ustawa nie daje konkretnych wskazówek co do formy i treści tego sprawozdania. Może to dookreślić uchwała wspólno...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy