Głosowanie nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej przez spadkobierców właściciela lokalu

Administrowanie

Przepisy ustawy o własności lokali1 zawierają dość okrojone – w porównaniu choćby z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych2 – regulacje dotyczące samego trybu podejmowania uchwał przez właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. W szczególności regulacje te obejmują w zasadzie jedynie omówienie problematyki tak form podejmowania uchwał, jak też zasad liczenia głosów.

Głosowanie osobiste lub przez pełnomocnika

W pierwszej kolejności, co nie powinno budzić wątpliwości, zastosowanie znajduje zasada osobistego głosowania nad uchwałami przez właścicieli lokali. Odnośnie do trybu oddawania głosu (na zebraniu, w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w formie mieszanej), tutaj – z wyjątkiem spraw objętych przedmiotem obrad rocznego zebrania wspólnoty, co do których, stosownie do art. 30 ust. 2 u.w.l., uchwały zapadać mogą jedynie na zebraniu, a wyjątkowo w trybie mieszanym – ustawodawca pozostawił dowolność wyboru właścicielom lokali.

REKLAMA

Oddanie głosu za przyjęciem uchwały (przeciwko jej przyjęciu lub głosu wstrzymującego się) zwykle wiąże się z koniecznością złożenia przez właściciela lokalu odręcznego podpisu w odpowiedniej rubryce na liście głosowania.

Mimo iż przepisy u.w.l. nie stanowią o tym osobno, brak wątpliwości co do tego, iż prawo głosu w imieniu właściciela może wykonywać również ustanowiony przez niego pełnomocnik, legitymujący się ważnym umocowaniem. W odniesieniu do zasad konstruowania takiego pełnomocnictwa, jak też wymogów stawianych osobie pełnomocnika, należy odwołać się do ogólnych przepisów k.c.3 o pełnomocnictwie.

Uprawnienie do dokonania czynności prawnej (np. oddania głosu w sprawie uchwały) przez pełnomocnika wynika z ogólnej zasady przewidzianej w art. 95 k.c. w zw. z art. 1 ust. 2 u.w.l. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej) można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Nie ma przy tym przeszkód, aby pełnomocnik reprezentował więcej niż jednego właściciela lokalu.

W doktrynie i orzecznictwie wątpliwości budziło...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy