Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

24 listopada 2018

NR 117 (Lipiec 2018)

Kiedy wynajem komórek lokatorskich i miejsc postojowych korzysta ze zwolnienia z VAT

325

Przychody uzyskane z wynajmu czterech komórek lokatorskich i dwóch miejsc postojowych (osobom będącym członkami wspólnoty lub/i osobom niebędącym członkami wspólnoty) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą wliczane do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.162.2018.3.JP)
 

Pewna wspólnota posiada 36 wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Na terenie wspólnoty znajduje się hala garażowa wybudowana ze środków wspólnoty, stanowiąca odrębną nieruchomość i posiadająca osobną księgę wieczystą. W hali garażowej wyznaczono 27 miejsc postojowych, z czego 25 zostało przyporządkowanych członkom wspólnoty na podstawie udziałów przez wskazanie konkretnego miejsca postojowego, którego wyłączne prawo do użytkowania ma dany członek wspólnoty. Pozostałe 2 miejsca postojowe nie zostały przypisane żadnemu z członków wspólnoty i nie są wynajmowane osobom spoza niej. Na terenie wspólnoty znajduje się także 31 komórek lokatorskich, z czego 27 zostało przyporządkowanych członkom wspólnoty na takich samych zasadach, jak miejsca postojowe, a pozostałe 4 komórki lokatorskie pozostają nieprzypisane i nie są wynajmowane osobom spoza wspólnoty.

Wspólnota osiąga przychody, którymi są zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych oraz zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Wspólnota posiada fundusz remontowy, z którego pokrywane są koszty remontów inne niż koszty konserwacji bieżących. Zaliczka, opłacana co miesiąc przez każdego członka wspólnoty, podzielona jest na część związaną z pokryciem kosztów bieżącej eksploatacji oraz z wpłatą na fundusz remontowy.

Wspólnota osiąga również przychody z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania komórek lokatorskich i hali garażowej. Członek wspólnoty, któremu na podstawie udziałów przyporządkowano miejsce postojowe i/lub komórkę lokatorską, co miesiąc uiszcza z tego tytułu zaliczkę, która przeznaczona jest przez wspólnotę w odpowiedniej części na koszty bieżącej eksploatacji oraz na fundusz remontowy.

Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów z tego tytułu. Dochody Wspólnoty są dochodami uzyskiwanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w całości są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Dochody osiągane przez wspólnotę są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Wspólnota jest podmiotem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł).

Wspólnota zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 4 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane członkom wspólnoty. Wspólnota będzie wynajmować komórki lokatorskie i miejsca postojowe osobom będącym członkami wspólnoty, nie wyklucza jednak możliwości wynajmu tych pomieszczeńosobom spoza wspólnoty. Osoby te nie będą wykorzystywać wynajmowanych komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dochody uzyskane z tego tytułu wspólnota chce przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej. 

Jakie były wątpliwości wspólnoty

Wspólnota miała wątpliwości, czy sprzedaż z tytułu wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom będącym członkami wspólnoty i/lub osobom niebędącym członkami wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wliczała się do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 

Wspólnota korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w ramach przychodów z zaliczek uiszczanych przez członków wspólnoty na rzecz pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji lokali mieszkalnych.

Jakie czynności wspólnoty są zwolnione z VAT

Zwolnione od podatku VAT są czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę oraz czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz osób korzystających na podstawie innego tytułu niż prawo własności z lokali należących do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela, jeżeli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

Wynajem 4 komórek lokatorskich i 2 miejsc postojowych osobom będącym członkami wspólnoty i/lub osobom niebędącym członkami wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, gdyż są to pomieszczenia przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe. Wobec powyższego przychody uzyskane z wynajmu 4 komórek lokatorskich i 2 miejsc postojowych osobom będącym członkami wspólnoty i/lub osobom niebędącym członkami wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą wliczane do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał przedstawione wyżej stanowisko wspólnoty za prawidłowe.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy