Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

24 listopada 2018

NR 117 (Lipiec 2018)

Kiedy wynajem komórek lokatorskich i miejsc postojowych korzysta ze zwolnienia z VAT

467

Przychody uzyskane z wynajmu czterech komórek lokatorskich i dwóch miejsc postojowych (osobom będącym członkami wspólnoty lub/i osobom niebędącym członkami wspólnoty) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą wliczane do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.162.2018.3.JP)
 

Pewna wspólnota posiada 36 wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Na terenie wspólnoty znajduje się hala garażowa wybudowana ze środków wspólnoty, stanowiąca odrębną nieruchomość i posiadająca osobną księgę wieczystą. W hali garażowej wyznaczono 27 miejsc postojowych, z czego 25 zostało przyporządkowanych członkom wspólnoty na podstawie udziałów przez wskazanie konkretnego miejsca postojowego, którego wyłączne prawo do użytkowania ma dany członek wspólnoty. Pozostałe 2 miejsca postojowe nie zostały przypisane żadnemu z członków wspólnoty i nie są wynajmowane osobom spoza niej. Na terenie wspólnoty znajduje się także 31 komórek lokatorskich, z czego 27 zostało przyporządkowanych członkom wspólnoty na takich samych zasadach, jak miejsca postojowe, a pozostałe 4 komórki lokatorskie pozostają nieprzypisane i nie są wynajmowane osobom spoza wspólnoty.

POLECAMY

Wspólnota osiąga przychody, którymi są zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych oraz zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Wspólnota posiada fundusz remontowy, z którego pokrywane są koszty remontów inne niż koszty konserwacji bieżących. Zaliczka, opłacana co miesiąc przez każdego członka wspólnoty, podzielona jest na część związaną z pokryciem kosztów bieżącej eksploatacji oraz z wpłatą na fundusz remontowy.

Wspólnota osiąga również przychody z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania komórek lokatorskich i hali garażowej. Członek wspólnoty, któremu na podstawie udziałów przyporządkowano miejsce postojowe i/lub komórkę lokatorską, co miesiąc uiszcza z tego tytułu zaliczkę, która przeznaczona jest przez wspólnotę w odpowiedniej części na koszty bieżącej eksploatacji oraz na fundusz remontowy.

Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów z tego tytułu. Dochody Wspólnoty są dochodami uzyskiwanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w całości są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Dochody osiągane przez wspólnotę są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Wspólnota jest podmiotem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł).

Wspólnota zamierza wynająć 2 miejsce postojowe oraz 4 komórki lokatorskie, które nie są przyporządkowane członkom wspólnoty. Wspólnota będzie wynajmować komórki lokatorskie i miejsca postojowe osobom będącym członkami wspólnoty, nie wyklucza jednak możliwości wynajmu tych pomieszczeńosobom spoza wspólnoty. Osoby te nie będą wykorzystywać wynajmowanych komórek lokatorskich i miejsc postojowych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dochody uzyskane z tego tytułu wspólnota chce przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej. 

Jakie były wątpliwości wspólnoty

Wspólnota miała wątpliwości, czy sprzedaż z tytułu wynajmu komórek lokatorskich i miejsc postojowych osobom będącym członkami wspólnoty i/lub osobom niebędącym członkami wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wliczała się do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 

Wspólnota korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w ramach przychodów z zaliczek uiszczanych przez członków wspólnoty na rzecz pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji lokali mieszkalnych.

Jakie czynności wspólnoty są zwolnione z VAT

Zwolnione od podatku VAT są czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które pobierane są opłaty, wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej nieruchomości tę wspólnotę oraz czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz osób korzystających na podstawie innego tytułu niż prawo własności z lokali należących do właścicieli tworzących tę wspólnotę mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od właściciela, jeżeli lokale te są wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

Wynajem 4 komórek lokatorskich i 2 miejsc postojowych osobom będącym członkami wspólnoty i/lub osobom niebędącym członkami wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, gdyż są to pomieszczenia przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe. Wobec powyższego przychody uzyskane z wynajmu 4 komórek lokatorskich i 2 miejsc postojowych osobom będącym członkami wspólnoty i/lub osobom niebędącym członkami wspólnoty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą wliczane do wartości sprzedaży decydującej o zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał przedstawione wyżej stanowisko wspólnoty za prawidłowe.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 
Świadczenie usług najmu zawiera się w definicji działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych. Z kolei zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe. 

W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Z opisu sprawy wynika, że wspólnota jest podmiotem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Uwaga

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 000...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy