Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

28 czerwca 2018

NR 196 (Czerwiec 2018)

Definicja przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego a zakres finansowania jego realizacji przez odbiorcę

677

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2018 roku (sygn. akt: III SK 33/16) echem odbiła się znana uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 roku (sygn. akt: III SZP 2/16), która dokonała interpretacji pojęcia przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza wodociągowego

Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK

Rozpoznawana sprawa dotyczyła odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2012 roku, w której stwierdzono, że przedsiębiorstwo wodociągowe dopuściło się nadużycia pozycji dominującej, narzucając uciążliwe warunki umów w zakresie finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych oraz ograniczając swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za zredukowania lub wstrzymanie dostawy wody. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorstwo karę pieniężną.

Przedsiębiorstwo nie zgodziło się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK jakoby zobowiązanie odbiorcy do budowy i utrzymania przyłącza, wykraczającego poza granice nieruchomości odbiorcy stanowiło nadużycie pozycji dominującej. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie. Wskazał, że przepisy nie pozwalają na obciążenie właścicieli nieruchomości obowiązkiem partycypacji w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych ani na zobowiązanie ich do ponoszenia opłat za przyłączenie. W ocenie sądu również wymaganie od odbiorcy pokrywania kosztów wybudowania sieci lub urządzeń wodociągowych czy kanalizacyjnych, jako alternatywa dla jednorazowej opłaty, jest niezgodna z prawem.

Sąd Okręgowy dokonał wykładni przepisów w zakresie definicji przyłącza, wskazując, że przyłącze kanalizacyjne w przypadku braku studzienki stanowi odcinek od instalacji wewnętrznej do granicy nieruchomości gruntowej, a w przypadku istnienia studzienki do miejsca za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku. Według Sądu Okręgowego granicą przyłącza wodociągowego jest natomiast zawór na wodomierzu głównym.

Z powyższego wyciągnięto wniosek, że wymaganie od odbiorcy wykonania i utrzymania odcinka od studzienki do miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej jako fragmentu przyłącza nie znajduje uzasadnienia w przepisach, a tym samym stanowi przejaw nadużycia pozycji dominującej.

Uwaga!

W ocenie sądu również wymaganie od odbiorcy pokrywania kosztów wybudowania sieci lub urządzeń wodociągowych czy kanalizacyjnych, jako alternatywa dla jednorazowej opłaty, jest niezgodna z prawem.


Wniesienie apelacji

Apelacja wniesiona przez przedsiębiorstwo została oddalona. Sąd Apelacyjny rozszerzył argumentację sądu I instancji, wskazując, że przeniesienie na odbiorców kosztów budowy przyłącza poza granice nieruchomości lub poza pierwszą studzienkę kanalizacyjną nie znajdowało podstaw prawnych. Tego stanu rzeczy w ocenie sądu II instancji nie zmienia argumentacja przedsiębiorstwa o trudnościach w uzyskiwaniu tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości i realizacji przyłączeń.

Naruszona została zasada ekwiwalentności, a przedsiębiorstwo uzyskiwało kosztem odbiorców nieuzasadnione korzyści. O nadużywaniu pozycji dominującej miała świadczyć też odmienna od dokonanej przez Prezesa UOKiK i sądy wykładnia pojęcia „przyłączy”, korzystna dla przedsiębiorstwa, a odmienna od...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy