Dołącz do czytelników
Brak wyników

VAT od dzierżawy

Artykuł | 26 listopada 2018 | NR 112
314

Mam problem w kwestii zarządzania nieruchomością przyległą do terenu wspólnoty mieszkaniowej. Mam podpisaną umowę dzierżawy terenu przyległego do trzech wspólnot mieszkaniowych, które w swoich zasobach mają ponad 50% lokali mieszkalnych. Teren ten ma służyć właścicielom tych wspólnot do zaspokojenia potrzeb bytowych, np. miejsca postojowe, śmietniki, zieleń, rekreacja. Mam obawy co do interpretacji przepisów podatku VAT. Czy po podpisaniu umowy dzierżawy podwórka dla wspólnot mieszkaniowych automatycznie staję się płatnikiem podatku VAT?
 

Umowa dzierżawy a osoba fizyczna

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Umowa dzierżawy co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Podstawę stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 15 ustawy o VAT. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak już była mowa, najem i dzierżawa stanowią usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast art. 15 ustawy o VAT określa, iż podatnikami są osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Niewątpliwie najem i dzierżawa mieszczą się w przywołanym pojęciu działalności gospodarczej, polegają bowiem na wykorzystaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wynika to z faktu, iż umowy tego rodzaju z reguły zawierane są na dłuższy okres za wynagrodzeniem. Stąd też osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zdecyduje się na dzierżawę, może stać się podatnikiem, nawet jeśli nie podejmie żadnej innej formy działalności gospodarczej. Najem i dzierżawa co do zasady podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%. Przepisy przewidują jednakże i takie sytuacje, w których tego rodzaju umowy korzystają ze stawek preferencyjnych bądź są zwolnione z VAT.

POLECAMY

Zwolnienie z podatku VAT

Zwolnienie z opodatkowania ma miejsce między innymi w przypadkach usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe i dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Rozpoczęcie działalności w zakresie najmu i dzierżawy, jeśli podlega opodatkowaniu, obliguje czynnego podatnika podatku VAT do uwzględnienia w składanej deklaracji podatku VAT z tego tytułu. Osoba, która wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej, wówczas nabywa status podatnika, ale to od jej decyzji zależeć będzie, czy zapłaci podatek. Związane jest to z możliwością skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy