Autor: Anna Kałużyńska

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obowiązki płatnika w związku z powstaniem przychodu z tytułu ponoszenia przez członków wspólnoty kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w tej nieruchomości

Wartość świadczeń w związku z ponoszeniem przez członków wspólnoty kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości niższej niż przypadający na nich udział w nieruchomości wspólnej będzie generować po stronie członków wspólnoty powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z nieodpłatnych świadczeń*.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 października 2022 r. (sygnatura: 0113-KDIPT2-3.4011.549.2022.2.GG)
 

Czytaj więcej

Powiększenie lokalu o części wspólne budynku bez zgody członków wspólnoty

Skoro na powiększenie lokalu o części wspólne budynku należące do wspólnoty, a także połączenie dwóch lokali nie było zgody pozostałych członków wspólnoty, to trudno mówić, aby treść księgi wieczystej była niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, dlatego że stan ten nie uległ zmianie, zmienił się jedynie stan faktyczny. Za niedopuszczalne należy natomiast uznać wykorzystywanie instytucji powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 1 u.k.w.h.), które stanowi rodzaj powództwa o ustalenie stanu prawnego, dla prawnego usankcjonowania czynności faktycznych, które zostały przeprowadzone bezprawnie, w warunkach naruszenia przepisów ustawy o własności lokali.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30 września 2022 r. (sygn. akt: IX Ca 647/22).

Czytaj więcej

Usługa zarządzania na zlecenie lokalami mieszkalnymi a zwolnienie z opodatkowania

Usługi bieżącej obsługi konserwatorskiej oraz pogotowia technicznego, wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych w ramach zawartej umowy o zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, nie stanowią świadczeń pomocniczych służących realizacji świadczenia głównego, tj. zarządzania nieruchomością, co oznacza, że nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług*.

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2022 r. (sygnatura: 0112-KDIL1-2.4012.360.2022.1.NF).
 

Czytaj więcej

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania od dewelopera za wady i usterki w częściach wspólnych budynku wspólnoty

Przychód uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w związku z wypłaconym przez dewelopera – w ramach zatwierdzonej przez sąd ugody – odszkodowaniem, które wspólnota zamierza przeznaczyć na usunięcie wad i usterek w częściach wspólnych budynku wspólnoty, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 sierpnia 2022 r. (sygnatura: 0111-KDIB11.4010.424.2022.3.SH).
 

Czytaj więcej

Paczkomat na terenie wspólnoty mieszkaniowej

19 września 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w tym postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ułatwienia przy budowie paczkomatów.

Czytaj więcej

Likwidacja ochrony fizycznej wspólnoty mieszkaniowej bez regulacji ustawowych

Likwidacja ochrony fizycznej wspólnoty mieszkaniowej nie prowadzi do pokrzywdzenia powoda, tym bardziej że ochrona ta przy uwzględnieniu równie skutecznych i znacznie tańszych form zapewnienia bezpieczeństwa zbiorowego nie jest konieczna.

Czytaj więcej

Zagrodzenie przejazdu przez posesję

Nie stanowi przeszkody do uchylenia uchwały to, że ogrodzenie zostało już wykonane – gdyż nie może funkcjonować w obrocie prawnym uchwała wadliwa. Gdyby uznać inaczej, oznaczałoby to otwarcie wspólnotom mieszkaniowym możliwości natychmiastowej realizacji każdej uchwały tego typu, bez oczekiwania na zaskarżenie uchwały i na wynik procesu, a to mija się z celem regulacji ustawowej. Nie ma też znaczenia, o ile droższe byłoby wskutek inflacji ponowne wykonanie ogrodzenia. Względy ekonomiczne nie mogą przesłonić prawa do zaskarżenia uchwały i do uzyskania wyroku zgodnego z przepisami*.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 20 stycznia 2022 r. (sygn. akt: I C 444/21).

Czytaj więcej

Przesłanki unieważnienia lub uchylenia uchwały wspólnoty

Trudno o większą dezinformację na temat tego, za co wspólnocie miałyby się należeć opłaty. Narusza to zarówno zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną (nie wiadomo, na co zbierane opłaty są przeznaczane), jak i interes powodów (którzy nie wiedzą, za co mają płacić). Narusza to też zasady logicznego myślenia, jeśli weźmie się pod uwagę, że garaże w ogóle nie są ogrzewane (oznaczać to może dyskryminację właścicieli garaży z korzyścią dla pozostałych członków wspólnoty)*.

Czytaj więcej

Prace naprawcze w budynku wspólnoty

Dla dokonania wyburzenia obiektu budowlanego lub poszczególnych jego elementów konieczna jest decyzja administracyjna (zarówno pozwolenie konserwatorskie, jak i pozwolenie budowlane) w postaci zgody na wyburzenie, a podstawą do wystąpienia do organu administracyjnego jest w pierwszej kolejności udzielenie zgody przez wspólnotę mieszkaniową na wyburzenie/prace budowlane wyrażone w postaci uchwały.

Czytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych a przychody z dzierżawy części wspólnych

Dochody osiągnięte z tytułu dzierżawy części powierzchni dachu wspólnoty mieszkaniowej pod montaż urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych do celów telefonii komórkowej nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., gdyż nie można uznać, że zostały osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten nie może być uznany za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zawarta umowa dzierżawy nie służy mieszkańcom wspólnoty i nie jest niezbędna do prawidłowego korzystania z zasobów mieszkaniowych przez mieszkańców*.

Czytaj więcej

Zmiana sposobu ustalonego już zarządu wymaga podjęcia uchwały wspólnoty zaprotokołowanej przez notariusza

Przepisy art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o własności lokali pozostawiają wybór co do sposobu zarządu nieruchomością wspólną właścicielom lokali, przyznając ich woli w tym zakresie pierwszeństwo przed postanowieniami ustawy. Właściciele lokali mogą zatem w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego ustalić sposób zarządu nieruchomością wspólną, powierzając go osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź ustanowić swój organ w postaci zarządu. Do zmiany sposobu ustalonego już zarządu ustawa wymaga obligatoryjnie podjęcia uchwały wspólnoty zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali)*.
* Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt: I C 639/20).
 

Czytaj więcej

Grunt uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w drodze darowizny a podatek dochodowy

Uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w drodze darowizny grunt zapewni swobodne dojście do bloku. Teren będzie służył w równym stopniu wszystkim mieszkańcom budynku mieszkalnego. Nie będzie również wykorzystywany na inne cele niż utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Dlatego też otrzymanie pasa ziemi 7 arów (89 m2) w formie darowizny powinno być zwolnione z podatku dochodowego*.
 

Czytaj więcej