Legitymacja do wniesienia skargi w sprawie wykonania okna połaciowego przez właściciela lokalu wobec bezczynności wspólnoty mieszkaniowej – na przykładzie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzecznictwo

W postanowieniu z dnia 8 grudnia 2021 r.1 NSA wyjaśnił, iż błędne wskazanie w wezwaniu organu nadzoru budowlanego danej osoby jako strony postępowania nie nadaje jej tego statusu, jako że może być on wyprowadzony tylko z przepisów prawa materialnego, które stanowią podstawę ustalenia – w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do konkretnego podmiotu – możliwości wydania określonego aktu, czyli ustalenia jego obowiązku lub uprawnienia.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Właścicielka lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania okna połaciowego bez pozwolenia na budowę.

REKLAMA

W uzasadnieniu wniesionej skargi podniesiono, iż o wydaniu zaskarżonej decyzji skarżąca dowiedziała się od swojej córki. Mimo że zwróciła się do organu o doręczenie decyzji – odmówiono jej tego. Skarżąca się z tym nie zgodziła, uważając, że była stroną prowadzonego postępowania. Stąd też wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części stwierdzającej, że to jej córka była inwestorem wykonania okna połaciowego w lokalu znajdującym się w budynku wspólnoty.

W odpowiedzi na skargę WINB wniósł o jej odrzucenie, wskazując, że po zapoznaniu się z treścią skargi nie znalazł podstaw do jej uwzględnienia w trybie samokontroli. Merytoryczne wyjaśnienie powodów wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia zostało zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Organ wskazał dalej, że skarżąca nie miała przyznanego statusu strony w postępowaniu. Jak wynikało z treści księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu – skarżąca nie dysponowała...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy