Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

22 listopada 2018

NR 201 (Listopad 2018)

Możliwość dodatkowego finansowania projektów objętych Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

450

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest jednym z 6 programów krajowych, które w latach 2014–2020 będą służyć wdrażaniu unijnej polityki spójności. W ramach tego programu realizowane jest poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wsparcie skierowane jest na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jakie są możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez NFOŚiGW do realizacji w ramach POIiŚ? Jak sprawdzić, czy dana spółdzielnia/wspólnota może pozyskać dodatkowe środki, tak aby nie naruszać obowiązujących przepisów?


Informacje ogólne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce, w tym w sektorze mieszkaniowym. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest jednym z 6 programów krajowych, które w latach 2014–2020 będą służyć wdrażaniu unijnej polityki spójności. W ramach tego programu realizowane jest poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wsparcie skierowane jest na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotychczas ogłoszono trzy konkursy. Dwa pierwsze zostały rozstrzygnięte i wybrano projekty do realizacji, natomiast trzeci konkurs jest w trakcie – NFOŚiGW opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowanych do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I stopnia. Projekty do konkursów mogły składać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, a przedmiotem konkursów jest dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE (dla konkursu pierwszego) i 75% wydatków kwalifikowanych (dla konkursu drugiego i trzeciego). Generalnie, przy realizacji projektów unijnych obowiązuje tzw. zakaz podwójnego finansowania, o czym mowa poniżej. Celem artykułu jest wskazanie możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez NFOŚiGW do realizacji w ramach POIiŚ. Mam tu na myśli środki pochodzące ze świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów. W ich przypadku ograniczenia co prawda obowiązują, ale każda spółdzielnia/wspólnota może sama sprawdzić, czy może pozyskać dodatkowe środki, tak aby nie naruszać obowiązujących przepisów, co postaram się pokazać na przykładzie.

uwaga!
Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie.


Ograniczenia w finansowaniu wydatków z środków EU

Jedną z podstawowych zasad wykorzystywania środków pochodzących z budżetu UE jest zakaz podwójnego (równoległego) finansowania tego samego wydatku w ramach różnych programów wspólnotowych i krajowych oraz okresów programowania. Zakaz ten wynika z art. 37 ust. 7–9 oraz art. 65 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Przedmiotowe zapisy wskazują, że podwójne finansowanie dotyczy sytuacji, gdy ten sam wydatek w części lub w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu czy inicjatywy wspieranej przez unijny budżet.

Wytyczne horyzontalne (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020) obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r., wprowadziły definicję podwójnego finansowania wydatków. Zgodnie z pkt 6.7 dokumentu, podwójne finansowanie oznacza:
a)    całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
b)    otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,
c)    poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
d)    zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,
e)    zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,
f)    sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone,
g)    objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym,
h)    zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
i)    rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich lub kosztach bezpośrednich projektu.

Wprowadzenie zakazu podwójnego finansowania dotyczącego funduszy unijnych ma na celu zapewnienie ochrony środków publicznych, w tym wydatkowania ich w sposób efektywny. Działania zmierzające do wykrycia i eliminacji podwójnego finansowania realizowane są przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych. Odbywać się one mogą m.in. w formie kontroli krzyżowych służących zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójne finansowane. Stanowi o tym art. 22 ust. 2 pkt 2 litera c ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Ponadto, każdy beneficjent środków wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie podpisuje oświadczenie, że wydatki kwalifikowane nie są lub nie będą przedkładane do finansowania/refundacji w ramach innych projektów, instrumentów czy dotacji.

uwaga!
Każdy beneficjent środków wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie podpisuje oświadczenie, że wydatki kwalifikowane nie są lub nie będą przedkładane do finansowania/refundacji w ramach innych projektów, instrumentów czy dotacji.


Zasady uwzględniania środków z białych certyfikatów przy aplikowaniu o środki w ramach POIiŚ

Zgodnie z art. 20. ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania ustawowe, każdy podmiot powinien w pierwszej kolejności zlecić opracowanie audytu efektywności energetycznej, celem ustalenia ilości energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w roku (TOE).

Następnie, w drugiej kolejności, działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 461), za pomocą kalkulatora pomocy publicznej obliczyć wartość pomocy publicznej (ekwiwalent dotacji brutto – EDB) z uwzględnieniem wartości praw majątkowych wynikających z białych certyfikatów. Jeśli zaktualizowana wartość EDB dla projektu zgłoszonego do POIiŚ uwzględniająca środki z białych certyfikatów nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej (dopuszczalne EDB) dla takiego projektu, to możemy skorzystać z dodatkowego finansowania.

uwaga!
Poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym skierowane jest na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.


Jak zdobyć białe certyfikaty

Białe certyfikaty są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ich posiadacz może sprzedać wynikające z nich prawa majątkowe na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Krok 1. Wybór audytora i opracowanie audytu efektywności energetycznej

Zawód audytora efektywności energetycznej został zderegulowany jeszcze w 2012 roku, wraz z uchyleniem art. 29 ówczesnej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Przepis ten określał to, 
jakie wymogi powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem efektywności energetycznej. Obecnie odpowiednią jakość audytu mają gwarantować przepisy, określające sposób jego sporządzania, tj. rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Po podpisaniu stosownej umowy zlecamy opracowanie audytu, z którego będzie wynikać m.in. ilość TOE, którą wykorzystamy do wyliczenia zaktualizowanej wartości EDB.

uwaga!
Jedną z podstawowych zasad wykorzystywania środków pochodzących z budżetu UE jest zakaz podwójnego (równoległego) finansowania tego samego wydatku w ramach różnych programów wspólnotowych i krajowych oraz okresów programowania. 


Krok 2. Zgłoszenie wniosku o wydanie białych certyfikatów

Wniosek składamy do Prezesa URE. Do wniosku załączamy audyt oraz oświadczenie, którego treść określono w art. 20 ust. 5 ustawy o efektywności energetycznej. Wypełniając wniosek, należy pamiętać, aby na pytanie z pkt 8 („Czy podmiot, ubiegający się o świadectwo efektywności energetycznej, występował o udzielenie pomocy publicznej na realizację przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, określonych we wniosku?) zaznaczyć odpowiedz twierdząco. Zgłoszenie wniosku jest możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i nie ma limitu liczby zgłaszanych wniosków przez spółdzielnię. Do samodzielnego aplikowania kwalifikują się przedsięwzięcia dające oszczędności większe niż 10 TOE średnio w ciągu roku lub też grupa działań tego samego ro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy