Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

22 listopada 2018

NR 201 (Listopad 2018)

Możliwość dodatkowego finansowania projektów objętych Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

0 1078

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest jednym z 6 programów krajowych, które w latach 2014–2020 będą służyć wdrażaniu unijnej polityki spójności. W ramach tego programu realizowane jest poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wsparcie skierowane jest na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jakie są możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez NFOŚiGW do realizacji w ramach POIiŚ? Jak sprawdzić, czy dana spółdzielnia/wspólnota może pozyskać dodatkowe środki, tak aby nie naruszać obowiązujących przepisów?


Informacje ogólne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce, w tym w sektorze mieszkaniowym. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest jednym z 6 programów krajowych, które w latach 2014–2020 będą służyć wdrażaniu unijnej polityki spójności. W ramach tego programu realizowane jest poddziałanie 1.3.2 – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wsparcie skierowane jest na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotychczas ogłoszono trzy konkursy. Dwa pierwsze zostały rozstrzygnięte i wybrano projekty do realizacji, natomiast trzeci konkurs jest w trakcie – NFOŚiGW opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowanych do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I stopnia. Projekty do konkursów mogły składać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, a przedmiotem konkursów jest dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE (dla konkursu pierwszego) i 75% wydatków kwalifikowanych (dla konkursu drugiego i trzeciego). Generalnie, przy realizacji projektów unijnych obowiązuje tzw. zakaz podwójnego finansowania, o czym mowa poniżej. Celem artykułu jest wskazanie możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez NFOŚiGW do realizacji w ramach POIiŚ. Mam tu na myśli środki pochodzące ze świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów. W ich przypadku ograniczenia co prawda obowiązują, ale każda spółdzielnia/wspólnota może sama sprawdzić, czy może pozyskać dodatkowe środki, tak aby nie naruszać obowiązujących przepisów, co postaram się pokazać na przykładzie.

REKLAMA

uwaga!
Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, jeżeli na jego realizację przyznano pomoc inwest...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy