Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

30 lipca 2021

NR 230 (Lipiec 2021)

Nowe obowiązki dla zarządców nieruchomości

0 2786

CRBR i CEEB – dwa dość tajemnicze skróty. W artykule kilka słów o tym, co się pod nimi kryje i jakie zmiany oraz obowiązki rejestry te przyniosą zarządcom nieruchomości.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w spółdzielniach mieszkaniowych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać „praniu” pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi. Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR. Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez podmiot.

POLECAMY

Dotychczas z obowiązków wobec CRBR musiały wywiązać się przede wszystkim spółki handlowe. Katalog podmiotów zobowiązanych zmieni się za sprawą nowelizacji, która wchodzi w życie w tym roku. Na jej mocy obowiązek ustalenia i zgłoszenia do CRBR każdego beneficjenta rzeczywistego będzie ciążył także na spółdzielniach mieszkaniowych.

Funkcjonowanie CRBR reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: ustawa). Zostanie ona istotnie znowelizowana na mocy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu [...] oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która została ogłoszona w dniu 30 kwietnia 2021 r. Na podstawie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. do art. 58 ustawy dodano pkt 10, co oznacza, że poza spółkami, które obecnie muszą wywiązywać się z obowiązków wobec CRBR do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą także spółdzielnie mieszkaniowe. Spółdzielnie muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego brzmienia art. 58 ustawy, tj. między 31 października 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dwie grupy danych:

  • dane spółdzielni, której zgłoszenie dotyczy: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, numer NIP,
  •  dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.

Zgłoszenie do CRBR jest bezpłatne i może być zrealizowane poprzez system obsługujący rejestr dostępny pod adresem www.podatki.gov.pl/crbr. Zgłoszenie powinno być dokonywane przez osoby (osobę) ustawowo uprawnione do reprezentowania spółdzielni. Osoby dokonujące zgłoszenia podawać będą: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL oraz funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia. Spółdzielnie muszą pamiętać, że dane zgłoszone do CRBR powinny być aktualizowane w terminie 7 dni od ich zmiany w KRS, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania. Jeśli spółdzielnia nie dopełni obowiązków wobec CRBR lub poda dane niezgodne ze stanem faktycznym, podlegać będzie karze do 1 000 000 zł.

Uwaga

W spółdzielni mieszkaniowej uprawnieniami beneficjenta rzeczywistego, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania, legitymować się będą członkowie zarządu, którzy łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w zarządzie.  


W spółdzielni mieszkaniowej uprawnieniami beneficjenta rzeczywistego, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania, legitymować się będą członkowie zarządu, którzy łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w zarządzie. Natomiast do CRBR nie zgłaszamy członków rady nadzorczej.
 

Uwaga

Do CRBR nie zgłaszamy członków rady nadzorczej. 


Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów (przez analogię do spółek), rada nadzorcza – jako organ kolegialny – nie uczestniczy w zarządzaniu spółdzielnią. Jej kompetencją jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółdzielni, może mieć wpływ na dokonywanie czynności prawnych przez jej przedstawicieli poprzez wyrażanie na nie zgody, jednak nie ma uprawnień zarządczych i nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółdzielni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Na początku roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127). Jednym z istotniejszych celów nowelizacji jest ustanowienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przy czym, zgodnie z art. 18 pkt 6 ww. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju, Pracy i Technologii został zobowiązany do wydania komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB. Taki komunikat ukazał się 25 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 583) i zgodnie z nim od 1 lipca 2021 r. możliwe jest złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków. Potwierdzenie nowego obowiązku można znaleźć również na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
 

Uwaga

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.


Nowe przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji nakładają na właścicieli (zarządców) budynków (lokali) obowiązek poinformowania gminy o tym, jakim źródłem ciepła ogrzewają swój obiekt. W myśl art. 27g ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Z kolei w przypadku obiektów, które już istnieją, właściciel (zarządca) składa deklarację nie później niż w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca 2021 r. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, adres nieruchomości, numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu (o ile posiada), jego adres poczty elektronicznej (o ile posiada) oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, a także o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. W przypadku zmiany danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. W CEEB poza informacjami o stanie energetycznym budynków mają też znaleźć się informacje o uzyskanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
 

Uwaga

W przypadku zmiany danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. 

 

Przypisy