Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

6 września 2019

NR 211 (Wrzesień 2019)

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych po wyroku TSUE i NSA

0 18

Jak informowaliśmy w lipcowo-sierpniowym numerze „Mieszkanie i Wspólnota”, TSUE w wyroku z 2 maja 2019 r. (sygn. akt: C-224/18) uznał, że jeśli strony w umowie o prace budowlane ustaliły, że o wykonaniu prac budowlanych decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy. Trybunał odwołał się do swojego orzecznictwa, zgodnie z którym dla zakwalifikowania danej transakcji jako „podlegającej opodatkowaniu” istotna jest rzeczywistość gospodarcza i handlowa (orzeczenie z 22 listopada 2018 r., sygn. akt C-295/17). Skoro więc z praktyki wynika, że usługa ma być odebrana za protokołem, to nie sposób uznać, że przed jego podpisaniem nastąpiło zakończenie wykonania usługi budowlanej. W tej sytuacji zgłoszenie do odbioru prac przez wykonawcę nie oznacza, na gruncie VAT, że usługa została wykonana.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Po ww. wyroku Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym poinformowało, że planuje przedstawić stanowisko do tego zagadnienia po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tym niemniej, w ocenie Ministerstwa Finansów, interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 31) umożliwia realizację wytycznych wynikających z wyroku TSUE w sprawie o sygn. akt: C-224/18. Interpretacja wskazuje, że w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury, które są jednak determinowane przez datę wykonania usługi. Natomiast za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi). Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, termin na wystawienie faktury z tytułu świadczenia tych usług następuje nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania. Ponadto Ministerstwo Finansów wskazało, że […] W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, co do zasady, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygując...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy