Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

25 lutego 2020

NR 216 (Luty 2020)

Plan gospodarczy zarządu nieruchomości a opłaty na pokrycie kosztów zarządu

205

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.; dalej: UWL), uchwalenie rocznego (a właściwie przyszłorocznego) planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu jest obligatoryjnym elementem tzw. corocznego zebrania właścicieli lokali.

W przepisach WłLokU brak jest przy tym szczegółowej regulacji co do wymaganej treści planu gospodarczego wspólnoty. Zasadne wydaje się jednak – podnoszone w doktrynie – twierdzenie, że zakres merytoryczny planu gospodarczego powinien być analogiczny do treści oczekiwanej w sprawozdaniach zarządu. Przyjmuje się jednocześnie, że skoro roczny plan zarządzania nieruchomością wspólną (plan gospodarczy) stanowi podstawę określenia opłat na pokrycie kosztów zarządu, to powinien zawierać wykaz ważnych czynności, których wykonanie przewiduje się w najbliższym roku oraz ocenę (kalkulację) przewidywanych kosztów wykonania. Co do samej formy planu, stanowi on najczęściej załącznik do uchwały właścicieli lokali w sprawie m.in. jego zatwierdzenia, której to treść odnosi się niekiedy jedynie do wskazania ogólnej (planowanej) kwoty wydatków planowanych na najbliższy rok. Nie ma więc konieczności „przepisywania” poszczególnych pozycji kwotowych z planu do treści samej uchwały.

POLECAMY

Właściciele lokali, przed przyjęciem planu gospodarczego na następny rok w drodze uchwały, mogą wypowiedzieć się co do jego treści i nanieść zmiany. Możliwość zapoznania oraz ingerencji w plan to niewątpliwie istotny element umożliwiający właścicielom lokali realny wpływ na sposób zarządzania nieruchomością wspólną oraz na rodzaj i skalę przedsięwzięć odnoszących się do utrzymania nieruchomości wspólnej w oczekiwanym przez nich stanie, w szczególności zaś do prowadzonych remontów czy ulepszeń. W doktrynie zwraca się uwagę na okoliczność, iż właściciele lokali powinni mieć możliwość ingerencji w plan gospodarczy, szczególnie gdy realizacja będzie wiązała się ze zwiększeniem ponoszonych przez nich kosztów.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wskazywanie w corocznym planie gospodarczym – w osobnej pozycji – wydatków wynikających z planowanej spłaty uprzednio zaciągniętego kredytu, a przypadających na najbliższy okres roczny, tj. okres objęty planem. Wynika to również ze względów praktycznych, gdyż nie można wykluczyć sytuacji, iż w wieloletnim niekiedy okresie spłaty kredytu, wystąpią okoliczności, skutkujące zmniejszeniem (częściej jednak zwiększeniem) obciążenia kredytowego (np. przy zmienności oprocentowania) w stosunku do pierwotnie planowanego i przyjętego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej wyrażającą zgodę na zaciągnięcie kredytu. Powyższe umożliwia zaś właścicielom lokali właściwą reakcję na zaistniałe zmiany.

Można spotkać się i z poglądem bardziej „liberalnym”. W jego uzasadnieniu wyjaśnia się zaś, iż nie sposób nie zauważyć, że „plan gospodarczy” w istocie sprowadza si...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy