Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

15 grudnia 2021

NR 234 (Grudzień 2021)

Podatek dochodowy od białych certyfikatów

0 740

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 16 września 2021 r. uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie ustalenia, czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw majątkowych spółdzielnia winna zapłacić podatek dochodowy i uznał, że ten rodzaj dochodu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek o wydanie interpretacji

We wniosku z 9 lutego 2021 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych spółdzielnia wskazała, że funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i statut. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin. Spółdzielnia realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wyniku następuje poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Spółdzielnia otrzymała świadectwa efektywności energetycznej. Poprawę efektywności energetycznej spółdzielnia uzyskała w wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego m.in. na ociepleniu wybranych ścian zewnętrznych szczytowych i osłonowych, stropodachów, wymiany stolarki okiennej, wymianie źródeł światła na energooszczędne typu LED, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne z czujnikami zmierzchu i ruchu w budynkach mieszkalnych. Z uzyskanych świadectw, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, wynikają prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o towarach giełdowych. Świadectwa te są uzyskane przez spółdzielnię z zamiarem sprzedaży wynikających z nich praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii.

W związku z powyższym spółdzielnia zapytała, czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw majątkowych winna zapłacić podatek dochodowy. Zdaniem spółdzielni zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa CIT) przychód z praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej powstaje w chwili zbycia tych praw na Towarowej Giełdzie Energii. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT wolne od podatku są dochody spółdzielni pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jednocześnie przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W ocenie spółdzielni posiadane świadectwa efektywności energetycznej potwierdzają uzyskanie efektu poprawy efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych spółdzielni. Budynki, w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne oraz ograniczające zużycie energii elektrycznej są budynkami mieszkalnymi i obejmują lokale mieszkalne. Prawo majątkowe zostało wygenerowane z wykorzystaniem majątku spółdzielni stanowiącego zasoby mieszkaniowe. Źródłem finansowania tych robót były opłaty wnoszone przez użytkowników mieszkań na fundusz remontowy. Dochód uzyskany ze zbycia świadectw efektywności energetycznej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Wyrok NSA sygn. akt. II FSK 189/19 z dnia 1 października 2020 r.)

POLECAMY

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS)

DKIS uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Wskazał, że ustawa z dnia 20 mija 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 468, dalej: u.e.e.) reguluje system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów). Jest to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Ustawa ta przewiduje, że można je uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej.

Organ podkreślił, że zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy CIT, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi — w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej, niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Stosownie do wyżej cytowanego przepisu, zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody, m.in. spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Organ wskazał, że w języku potocznym, pojęcie „gospodarka” oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka. Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowych”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.
 

Uwaga

Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi — w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej, niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.


Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do zdarzenia przyszłego, przedstawionego we wniosku, stwierdził, że środki finansowe uzyskane przez spółdzielnię z tytułu świadectw efektywności energetycznej nie będą stanowić dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nie będą bowiem dochodem związanym z wymienionymi wyżej lokalami, pomieszczeniami, obiektami, urządzeniami stanowiącymi zasoby mieszkaniowe – przychodami uzyskanymi bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych (opłaty, czynsze, wpłaty na fundusz remontowy itd.). Nie będą też pozostawały w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Także z porównania zakresu podmiotowego uregulowań dotyczących systemu białych certyfikatów oraz zakresu podmiotowego zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wnioskować o braku możliwości objęcia tym zwolnieniem dochodów będących przedmiotem zapytania spółdzielni. Skoro podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej będące adresatem normy z art. 17 ust. 1 pkt 44 (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne) są tylko jedną z wielu kategorii podmiotów mogących starać się o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, to dochody związane z działalnością objętą unormowaniem ustawy o efektywności energetycznej w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Podkreślił, że należy także mieć na uwadze, że dochód spółdzielni ze zbycia świadectw, o jakich mowa we wniosku, jest dochodem ze zbycia praw majątkowych, a nie z zasobów mieszkaniowych. Dochód ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w obrocie giełdowym przez spółdzielnię mieszkaniową nie mieści się w zakresie tego pojęcia.

W związku z powyższym organ stwierdził, że skoro ww. dochód nie pochodzi ze źródła, jakim jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, to nie może on zostać objęty zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT. W konsekwencji uzyskany przez wnioskodawcę dochód z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – nawet w sytuacji przeznaczenia go na utrzymanie tych zasobów – nie będzie korzystał z omawianego zwolnienia, nie został bowiem spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w ww. przepisie. 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Na interpretację spółdzielnia wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Zaskarżonej interpretacji zarzuciła naruszenie przepisów postępowania oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT poprzez jego błędną wykładnię, tj. przyjęcie, iż dochód uzyskany przez skarżącego ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, jako niemieszczący się w zakresie znaczeniowym pojęcia „dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, nie będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie ww. przepisu. Spółdzielnia wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej DKIS oraz o zasądzenie od organu na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu skargi podkreśliła, że wskazany w zaskarżonej interpretacji indywidualnej sposób interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT, nie znajduje żadnego uzasadnienia, co potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych. Spółdzielnia podniosła, że pod pojęciem „dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi” rozumieć należy całość mechanizmów związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług, których cel stanowi właściwe gospodarowanie substancją mieszkaniową. W zakresie znaczeniowym wskazanego pojęcia znajdują się także zaciągnięte zobowiązania, jak również elementy majątkowe powstałe na skutek czynności „gospodarowania” zasobem majątkowym – nie powinno natomiast ulegać żadnej wątpliwości, iż elementy majątkowe powstałe na skutek zarządzania zasobem mieszkaniowym zaliczać należy do tego zasobu. Szeroko rozumiane czynności zarządcze związane z gospodarowaniem tymi elementami majątkowymi traktować należy jako czynności dokonywane w ramach „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, a dochód uzyskiwany z tych czynności, przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych podlegać powinien zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przywołanego na wstępie przepisu. Spółdzielnia wskazała, że uzyskała świadectwa efektywności energetycznej w wyniku realizacji prac na budynkach mieszkaniowych oraz na urządzeniach niezbędnych do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców. A zatem świadectwa efektywności energetycznej pozyskane zostały przez skarżącego na skutek czynności podejmowanych w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy