Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Otwarty dostęp , Administrowanie

30 marca 2022

NR 237 (Marzec 2022)

Status prawny pomieszczeń w budynku wspólnoty mieszkaniowej

0 1493

Przepisy ustawy o własności lokali posługują się podstawowym podziałem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku wspólnoty na lokale samodzielne (wyodrębnione oraz niewyodrębnione), jak i nieposiadające tej cechy. Dodatkowo wyszczególnia się pomieszczenia przynależne do samodzielnych lokali oraz – w braku możliwości innego zakwalifikowania – stanowiące część wspólną.

Rodzaje pomieszczeń

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.w.l.1 nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ponieważ powołany przepis odwołuje się do kryterium funkcjonalnego, wskazując, że nieruchomością wspólną są tylko te części nieruchomości, które „nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”, stąd też orzecznictwie wyjaśnia się, że pojęciu „użytku” na gruncie przepisu art. 3 ust. 2 u.w.l. nadać należy szerszy zakres, który musi być odnoszony właśnie do funkcji, jaką pełni dana część nieruchomości wspólnej. W konsekwencji każda część nieruchomości, której funkcja wykracza poza sferę odrębnego lokalu, powinna być uznawana za należącą do nieruchomości wspólnej.

POLECAMY

Uwaga

Każda część nieruchomości, której funkcja wykracza poza sferę odrębnego lokalu, powinna być uznawana za należącą do nieruchomości wspólnej.


Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2003 r.2, w skład nieruchomości wspólnej mogą zatem wchodzić elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami. W pierwszym rzędzie należą do niej te części budynku i gruntu pod budynkiem, które są niezbędne dla wszystkich właścicieli lokali, takie jak wspólna klatka schodowa (w tym schody, poręcze, okna na klatkach), ściany zewnętrzne lub dach. W orzecznictwie wyróżnia się tu również: fundamenty, wejścia (w tym drzwi) do klatek schodowych, wiatrołapy, korytarze, bramy wjazdowe do boksów garażowych itp. Ponadto częściami budynku wchodzącymi w skład nieruchomości wspólnej i objętymi współwłasnością udziałową właścicieli ­lokali mogą być (o ile nie stanowią pomieszczeń przynależnych lub odrębnych nieruchomości lokalowych, co jest zasadą) piwnice, garaże itp.
 

Uwaga

W skład nieruchomości wspólnej mogą wchodzić elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami.

 

Uwaga

Częściami budynku wchodzącymi w skład nieruchomości wspólnej i objętymi współwłasnością udziałową ­właścicieli lokali mogą być (o ile nie stanowią pomieszczeń przynależnych lub odrębnych nieruchomości lokalowych, co jest zasadą) piwnice, garaże itp. 


Do nieruchomości wspólnej należy zatem zaliczyć wszelkie części budynku i wszelkie urządzenia służące do użytku wszystkich właścicieli lokali. Z definicji zawartej w art. 3 ust. 2 u.w.l. wynika, że do wyłącznego użytku właścicieli lokali służą przede wszystkim samodzielne lokale (wyodrębnione czy też niewyodrębnione). Zasadą jest bowiem, iż lokale położone w budynku stanowią bądź to odrębne nieruchomości, bądź to pomieszczenia przynależne. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 4 u.w.l. „pomieszczenie przynależne” to pomieszczenie/a przynależące do lokalu (jako jego część składowa), choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż. Wyliczenie to nie jest oczywiście wyczerpujące. Ustawodawca dla konstrukcji pojęcia „pomieszczenia przynależnego” posłużył się jedynie typowymi, najczęściej występującymi jego przykładami.
W doktrynie podkreśla się, że pomieszczenia położone poza samodzielnymi lokalami mogą stanowić nie tylko pomieszczenia przynależne do nich (i wtedy stanowią część składową lokalu), lecz także część nieruchomości wspólnej. Za dopuszczalne uznaje się ponadto nabywanie przez właścicieli nieruchomości lokalowych pomieszczeń przynależnych już po ustanowieni...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy