Tryby ustanawiania odrębnej własności lokali – w świetle przepisów u.w.l.*

Administrowanie

*Ustawa z dnia 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.).

Przepisy u.w.l przewidują trzy samodzielne i niezależne od siebie tryby ustanawiania odrębnej własności lokali, tj. w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz w drodze orzeczenia sądu znoszącego współwłasność*. Poniżej omówione zostaną wszystkie powyższe sposoby.


 

Umowa w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu

Podstawowym sposobem ustanowienia odrębnej własności indywidualnego lokalu w świetle przepisów u.w.l. jest wyodrębnienie tegoż lokalu w drodze – co najmniej dwustronnej – umowy. Dotyczy to przy tym oczywiście jedynie tych lokali, które spełniają przesłankę „samodzielności” w rozumieniu art. 2 ust 1 i 2 u.w.l.1, gdyż – jak wskazał to ustawodawca – jedynie samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, stanowić mogą odrębne nieruchomości.

REKLAMA

UWAGA!

Jedynie samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, stanowić mogą odrębne nieruchomości.


Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może zostać jednocześnie zawarta jedynie2 przez:

  • samych tylko współwłaścicieli nieruchomości. Jak przyjmuje się to przy tym w doktrynie3, powyższy sposób uznawany jest za tożsamy z umownym zniesieniem współwłasności, mimo iż niezależnie od ustanowienia odrębnej własności lokalu, pomiędzy współwłaścicielami w dalszym ciągu zachowana zostanie współwłasność gruntu oraz tych części budynku i innych urządzeń, które nie są ­przeznaczone do użytku właścicieli poszczególnych lokali (tzw. współwłasność przymusowa)4. Wyodrębniony lokal może jednocześnie stanowić przedmiot współwłasności dotychczasowych współwłaścicieli budynku5. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny6, umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu zawarta przez współwłaścicieli składa się z kolei z dwóch elementów, tj. oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz oświadczenia o jego przeniesieniu na nabywcę, tj. jednego ze ­współwłaścicieli. Niezależnie od powyżej poczynionych rozważań, stronami przedmiotowej umowy muszą być wszyscy aktualni współwłaściciele nieruchomości, choćby nie każdemu z nich przypadł odrębny lokal, inaczej umowa taka będzie bowiem nieważna7; bądź też
  • dotychczasowego właściciela (­współwłaścicieli) nieruchomości i nabywcę lokalu. W większości przypadków przeniesienie własności będzie przybierało zaś formę umowy sprzedaży. W doktrynie konstrukcja umowy zawieranej pomiędzy aktualnym właścicielem nieruchomości a nabywcą budzi jednak pew...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy