Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

2 grudnia 2020

NR 222 (Listopad 2020)

VAT: kompleksowa usługa bieżącej konserwacji a mechanizm podzielonej płatności

0 321

Począwszy od października br. nastąpiło nasilenie epidemii koronawirusa, która w oczywisty sposób negatywnie oddziałuje na bieżącą działalność spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.

Podstawowym obowiązkiem zarządców nieruchomości w okresie trwającej epidemii jest obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów np. tytułem dezynfekcji części wspólnych w budynkach mieszkalnych. Na to nałożyły się problemy płatnicze właścicieli lokali, a także trudna sytuacja na rynku wynajmu lokali użytkowych czy też na rynku kapitałowym, gdzie oprocentowanie odsetek od lokat praktycznie spadło do zera. Niestety – zamiast skierować całość wysiłków i zasobów kadrowych zarządców na ten odcinek prac, służby finansowo-księgowe zostały „uszczęśliwione” dodatkowym obowiązkiem związanym z wprowadzeniem od 1 października nowego sposobu raportowania w VAT. Począwszy od rozliczenia VAT za październik 2020 r., czynni podatnicy VAT – składający dotychczas deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK_VAT – będą zobowiązani do sporządzania i przesyłania nowego pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

POLECAMY

ważne!

MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.

Jednym z obowiązków, do jakich muszą przygotować się podatnicy w związku z wprowadzaniem nowego JPK_VAT, jest prawidłowe oznaczenie transakcji realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności (dalej: MPP). Dla przypomnienia, w MPP płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłaca się jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłaca się na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.

MPP dotychczas i po zmianie ustawy

W dotychczasowej praktyce wielu wykonawców usług na rzecz spółdzielni/wspólnot, z obawy przed karami związanymi z brakiem oznaczenia faktur adnotacją „MPP” – oznaczało tak wszystkie wystawiane faktury, bez względu na to, czy transakcja powinna zostać objęta mechanizmem podzielnej płatności, czy też nie. Od 1 października br., zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów […] nowe oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. Oznacza to, że w nowym JPK_VAT kod „MPP” ma być przyporządkowany wyłącznie do transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności. W konsekwencji dotychczasowa praktyka dobrowolnego stosowania MPP nie będzie mogła być kontynuowana. Przed oznaczeniem faktury nowym kodem „MPP” sprzedawcy usług na rzecz zarządców będą zobowiązani do samodzielnego dokonania analizy każdej z faktur i właściwego jej opisania. Co istotne, obowiązek ten dotyczy też spółdzielni i wspólnot, które kupują towary/usługi, do których ma zastosowanie MPP, gdyż również w rejestrze VAT zakupu należy stosować oznaczenie MPP.

uwaga!

Nowe oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

Wśród towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT znajdują się również usługi związane z szeroko rozumianym budownictwem. Te usługi zakupują spółdzielnie i wspólnoty, stąd też muszą one mieć wiedzę, jak zakwalifikować taką transakcję w nowym JPK_VAT. W praktyce często występują sytuacje, że bieżącą obsługę techniczną zasobów spółdzielni/wspólnot prowadzą firmy zewnętrzne. W ramach tej obsługi realizowane są tzw. usługi kompleksowe polegające na bieżącej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i awarii w zasobach. W świetle nowych zasad raportowania może powstać wątpliwość czy tego typu usługa podlega raportowaniu jako MPP. Pomocne w zakresie rozstrzygnięcia tej kwestii może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2020 r. (sygnatura 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ). Istota interpretacji sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy wystawiane faktury powinny zawierać adnotację „MPP”.

uwaga!

Usługi związane z szeroko rozumianym budownictwem. Te usługi zakupują spółdzielnie i wspólnoty, stąd też muszą one mieć wiedzę, jak zakwalifikować taką transakcję w nowym JPK_VAT


Kiedy adnotację „MPP” należy umieścić na fakturze?

Stan faktyczny był następujący. W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wnioskodawczyni – jako czynny podatnik VAT – świadczy usługi bieżącej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i awarii w budynkach mieszkalnych, technicznych, garażach, lokalach użytkowych i terenach przyległych do nich. Usługi te wnioskodawczyni świadczy w ramach umów zawartych ze spółdzielnią mieszkaniową. Określone w umowach wynagrodzenie za zlecone prace jest wynagrodzeniem ryczałtowym, za ogół prac wykonywanych w ramach danej umowy. Oznacza to, iż nie ma możliwości wyodrębnienia kwot dla poszczególnych czynności wykonywanych w ramach realizacji zlecenia. Wynagrodzenie to jest wypłacane w wysokości określonej w umowie niezależnie od ilości i rodzaju prac wykonanych fizycznie przez wnioskodawczynię w danym okresie rozliczeniowym (rozliczenie następuje w systemie miesięcznym). Wynagrodzenie to jest należne również w sytuacji braku zleceń i wykonanych prac (choć przy zakresie czynności i obszarze działania jest zdarzeniem czysto teoretycznym). Wykonywane przez wnioskodawczynię usługi konserwacji, drobnych napraw, usuwania usterek, wymiany i montażu nowych elementów mają na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej, a konieczność ich wykonania wynika z bieżącej eksploatacji nieruchomości. We wniosku wskazano 52 rodzaje wykonywanych prac w ramach umowy (np. sprzątanie dachów i daszków nad wejściami i komorami zsypowymi oraz pojedyncze interwencje uzupełniające, naprawa koszy wpustów dachowych, czyszczenie rur spustowych i sztendrów (odpływów), uszczelnianie połączeń w pionach i poziomach instalacji opadowej, usuwanie przecieków w pionach i poziomach oraz w lokalach, kontrola stanu instalacji C.O. na klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych). Na wystawianych fakturach jako nazwa usługi/wykonywanego świadczenia, zgodnie z przedmiotem zawartych umów, wnioskodawczyni wpisywała: „prace/usługi konserwacyjne w budynku... za miesiąc”. W klasyfikacji PKWiU nie istnieje odrębny symbol, który odpowiadałby świadczonej przez wnioskodawczynię kompleksowej usłudze. Symbole można jedynie przyporządkować do poszczególnych czynności wykonywanych w ramach świadczonej przez wnioskodawczynię usługi konserwacji obiektów w zasobach spółdzielni, która w tym konkretnym przypadku ma charakter usługi kompleksowej, na którą składa się szereg robót i prac o różnorodnym charakterze, które są ściśle określone w zawartych umowach. Dla przypomnienia – wynagrodzenie za świadczone usługi konserwacji jest wynagrodzeniem ryczałtowym miesięcznym w określonej w umowie kwocie.

W ramach świadczonych usług bieżącej konserwacji na zlecenie spółdzielni wnioskodawczyni wykonuje zarówno prace zawarte w zał. 15 do ustawy o VAT, takie jak w poz. 131 roboty malarskie PKWiU 43.34.10.0, w poz. 132 roboty szklarskie 43.34.20.0, w poz. 121 usługi konserwacji instalacji centralnego ogrzewania PKWiU 43.22.12.0, jak również prace niezwarte w ww. załączniku, np. sprzątanie dachów i daszków, usługi konserwacji gazomierzy PKWiU 35.22.10.01, usługi pomocnicze związane utrzymaniem porządku w budynkach, np.: ogólne sprzątanie wnętrz, konserwacja i drobne naprawy PKWiU 81.10.10.0, usługi naprawy i konserwacji sprzętu oświetleniowego elektrycznego oraz grzejników domowych, przewodów i kabli izolowanych oraz sprzętu instalacyjnego PKWiU 33.14.19.0. W związku z powyższym, wnioskodawczyni zapytała, czy faktury za ww. usługi, których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jest zobowiązana wystawiać zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a, zamieszczając na nich adnotację „mechanizm podzielonej płatności”?

Zdaniem wnioskodawczyni, z uwagi na to, iż w ramach realizacji umów, w których zakresie znajdują się zarówno prace zawarte w zał. 15 do ustawy o VAT, jak i prace niezawarte w ww. załączniku oraz że jednocześnie wynagrodzenie za wszystkie prace wykonywane w ramach zlecenia objętego umowami ze spółdzielnią jest określone jako ryczałtowe bez możliwości wyodrębnienia i wyceny poszczególnych czynności do faktur wystawianych za ww. usługi, których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie ma zastosowania art. 106e ust. 1 pkt 18a odnośnie do „mechanizmu podzielonej płatności”.

Stanowisko DKIS

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Natomiast, w myśl art. 108a ust. 1a, obowiązującego od dnia 1 listopada 2019 r., przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b). Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Zakres informacji, jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy