Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

25 września 2020

NR 220 (Sierpień 2020)

Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego za 2019 rok

104

Spółdzielnie mieszkaniowe jako jednostki stosujące regulacje ustawy o rachunkowości (dalej u.o.r.) prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami tej ustawy. Sprawozdanie finansowe sporządza się – w myśl art. 45 ust. 1 u.o.r. – na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 u.o.r., oraz na inny dzień bilansowy.

W myśl art. 52 ust. 1 u.o.r. kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w spółdzielniach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2019 r. należało sporządzić nie później niż 31 marca 2020 r.

POLECAMY

Zmiana terminów w związku z epidemią koronawirusa Sars-Cov-2

Jednak w związku z epidemią Sars-Cov-2, na podstawie § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłużono o 3 miesiące, w stosunku do terminu określonego w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że w spółdzielniach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2019 r. należało sporządzić nie później niż 30 czerwca 2020 r.

Natomiast zatwierdzenie rocznego sprawozdania ­finansowego, co do zasady z art. 53 ust. 1 u.o.r., następuje nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przywołany wyżej termin wynikający z ustawy o rachunkowości nie znajdzie jednak zastosowania w odniesieniu do sprawozdań finansowych, których dzień bilansowy przypada po 29 września 2019 r. jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 r. W takich bowiem przypadkach zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570). Na podstawie tego rozporządzenia, podstawowy termin przewidziany na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., ze względu na pandemię koronawirusa, uległ przesunięciu o 3 miesiące. Tak więc sprawozdanie finansowe za 2019 r. spółdzielni musi zostać zatwierdzone w terminie do 30 września 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe po jego zatwierdzeniu trzeba złożyć do KRS. Jest na to 15 dni od dnia jego zatwierdzenia (art. 69 ust. 1 u.o.r.). Z racji tego, że wydłużono termin na zatwierdzenie sprawozdania, automatycznie przesunięciu uległ również czas na jego udostępnienie do KRS. W sytuacji gdy zostanie ono zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu (30 września 2020 r.), czas na jego złożenie do KRS upływa 15 października br. Natomiast jeśli spółdzielnia zatwierdzi je wcześniej, tj. przed 30 września br., termin 15 dni należy liczyć od dnia jego faktycznego zatwierdzenia.

Dokumenty do KRS

Dokumenty, jakie trzeba udostępnić w KRS, zostały wskazane w art. 69 ust. 1 u.o.r. Są to:

  • roczne sprawozdanie finansowe (format ustrukturyzowany, tj. XML; za wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień – poza notą podatkową, która jest ustrukturyzowana),
  • sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu (format nieustrukturyzowany, np. plik PDF),
  • odpis uchwały walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale nadwyżki bilansowej (skan dokumentu papierowego),
  • sprawozdanie z działalności, jeśli spółdzielnia miała obowiązek je przygotować (format nieustrukturyzowany, n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy