Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

17 stycznia 2019

NR 203 (Styczeń 2019)

Zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących w 2019 roku

0 1152

W 2018 roku rząd przygotował nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje wprowadzenie na stałe stawek na poziomie 8 i 23% w 2019 roku i latach kolejnych. Ministerstwo Finansów ogłosiło również projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Obie nowelizacje wprowadzają szereg istotnych zmian.

Zmiany w VAT – stawki 8 i 23% na dłużej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług – tzw. ustawy o VAT), podwyższone o 1 punkt procentowy, z dniem 1 stycznia 2011 r., stawki podatku VAT, w wysokości 23% i 8%, miały powrócić do poziomu sprzed ww. daty, tj. odpowiednio do wysokości 22% i 7%. Z dniem 1 stycznia 2019 r. rząd przygotował jednak nowelizację ustawy o VAT, która wprowadziła na stałe stawki na poziomie 8 i 23% w 2019 roku i latach kolejnych. Jak wynika z założeń ustawy, obniżka o 1 punkt procentowy będzie możliwa, pod warunkiem że pozwoli na to stan finansów publicznych. Pod uwagę mają być brane wskaźniki: spadek długu publicznego poniżej 43% PKB oraz spadek poziom tzw. sumy kontrolnej poniżej 6 punktów procentowych. Projekt ustawy wpłynął do sejmu 7 listopada 2018 r. (druk sejmowy 2995), a ustawa uchwalona została 22 listopada 2018 roku.

REKLAMA

uwaga!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. rząd przygotował jednak nowelizację ustawy o VAT, która wprowadziła na stałe stawki na poziomie 8 i 23% w 2019 roku i latach kolejnych.

Zmiany w PKWiU

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt ustawy z 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt znajduje się na etapie opiniowana przez Radę Ministrów i zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie towarów). Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, zasadniczym celem wprowadzenia ustawy nowelizującej obydwa powyższe akty prawne jest intencja Ministra Finansów, by uprościć bazujący na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008, system stawek podatku VAT, który jego zdaniem jest w istocie rozbudowany i skomplikowany. Zmiany dotyczyć będą ustanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej organem odwoławczym od instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej. Zdaniem Ministra Finansów stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008, powoduje – co wskazano wprost w ocenie skutków regulacji: „znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co jest związane ze stosowaniem właściwych stawek podatku”. Przypomnieć należy jednocześnie, że stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 do celów klasyfikacji VAT, ma charakter czasowy – do końca 2018 roku. Ministerstwo uznało obowiązujący obecnie system za przestarzały oraz niechroniący podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na wspomnianej klasyfikacji. Projekt zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek. Mają one bazować na trzech zasadach, tj.: „prostocie, przejrzystości i przyjazności stosowania”, co wyczytać można z uzasadnienia do projektu ustawy. Załącznikami do ustawy będą nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami 8% i 5% (nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy), bazującymi na CN oraz PKWiU 2015. Zasadniczo, projekt bazować ma na zasadzie stosowania jednej stawki dla kompletnych działów CN. Projekt zakłada wprowadzenie instytucji tzw. WIS Wiążącej Informacji Stawkowej, mającej być narzędziem umożliwiającym podatnikom „większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji”. Ustawa zawiera przepisy proceduralne w zakresie wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej. Planuje się również unormowanie kwestii ochrony dla podatników z niej korzystających. WIS ma być wydawana w formie decyzji przez dyrektora izby administracji skarbowej. Wiążąca Informacja Stawkowa ma być instrumentem zapewniającym ochronę dla przedsiębiorców zainteresowanych potwierdzeniem prawidłowości stosowanej stawki VAT. Opłata skarbowa za wydanie wniosku o wydanie wspomnianej informacji ma wynosić 40 zł, a czas oczekiwania na jej wydanie wynosić ma maksymalnie 3 miesiące.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych oraz do uzgodnień międzyresortowych. Termin składania uwag i opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa upłynął w dniu 9 grudnia 2018 roku.

Nowelizacja ustawy VAT – zmiany w pierwszym zasiedleniu

Definicja pierwszego zasiedlenia, którą posługują się przepisy o VAT, zawarta została w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Wynika z niej, że przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynkó...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy