Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

26 marca 2021

NR 226 (Marzec 2021)

Zmiany w VAT w 2021

0 211

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany w VAT wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2419, dalej: ustawa nowelizująca). Jak wynika z treści uzasadnienia do ustawy nowelizującej – jej celem jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) oraz rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia zarządców nieruchomości.
 

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus

Od 1 stycznia 2021 r. nie ma już wymogu posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Nadal jednak nie wystarczy samo wystawienie faktury korygującej.

POLECAMY

Ważne

Od 1 stycznia 2021 r. nie ma już wymogu posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę.


Faktura powinna być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. Ujawniony w wystawionej czy otrzymanej fakturze błąd powinno się poprawić. Wówczas konieczne jest wystawienie faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ustawy o VAT (pomijam sytuacje, gdy wystawiamy noty korygujące).

Uwaga!

Faktura powinna być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. Ujawniony w wystawionej czy otrzymanej fakturze błąd powinno się poprawić.


W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. w przypadkach, gdy dochodziło do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, korekty obrotu dokonywało się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę, a uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawniało podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zasady te wynikały z art. 29a ust. 13–14 ustawy o VAT i miały zastosowanie w przypadkach, gdy dochodziło do obniżenia podstawy opodatkowania na skutek: udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, zwróconych towarów i opakowań oraz zwróconych zaliczek w przypadku, gdy nie doszło do sprzedaży.

Ważne!

Począwszy od bieżącego roku, zgodnie z nową treścią art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. 


Począwszy od bieżącego roku, zgodnie z nową treścią art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Z treści uzasadnienia do ustawy nowelizującej wynika, że […] przy założeniu odejścia od wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących, zasadnicze znaczenie zyskają inne dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania, przykładowo dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji. Celem projektowanego rozwiązania jest odformalizowanie procesu uzgodnienia dostarczenia do odbiorcy faktury korygującej jako warunku potwierdzającego możliwość obniżenia podstawy opodatkowania u wystawcy faktury.

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy także zasady rozliczania faktur korygujących in minus przez nabywcę. Dotychczas nabywca, który odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej, zobowiązany był do uwzględnienia faktury korygującej (obniżenia odliczonego VAT) w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę korektę otrzymał. Od bieżącego roku przepisy nie uzależniają terminu skorygowania VAT przez nabywcę od momentu otrzymania przez niego faktury korygującej in minus.

Dobrze wiesz, jak ważne jest prawidłowe przygotowanie się do kontroli podatkowej w 2021 roku. Dzięki kompleksowemu kursowi online dowiesz się, które aspekty rozliczeń będą brane szczególnie pod uwagę podczas wzmożonych kontroli w 2021 r. według zaostrzonych zasad i wyeliminujesz ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe. Zobacz cały program --> 

Uwaga!

Od bieżącego roku przepisy nie uzależniają terminu skorygowania VAT przez nabywcę od momentu otrzymania przez niego faktury korygującej in minus.

Rozliczanie faktur korygujących in plus

W przepisach obowiązujących do końca 2020 r. nie określono zasad dotyczących przypadków, gdy podatnik jest zobowiązany do podwyższenia kwoty VAT. Stąd u podatników powstawały wątpliwości, za jaki okres rozliczyć fakturę in plus. Z orzecznictwa i interpretacji podatkowych wynikało, że punktem wyjścia do ustalenia momentu ujęcia w rozliczeniach VAT faktury korygującej jest przyczyna dokonanej korekty.

Począwszy od 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (nowo dodany art. 29a ust. 17 ustawy VAT). Rozliczenie takich faktur jest dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Uwaga!

Rozliczenie faktur in plus jest dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).


Zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy nowelizującej, wprowadzone przepisy należy interpretować w taki sposób, że:

  • jeżeli korekta spowodowana będzie przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji VAT za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna,
  • w sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą,
  • późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Przepisy przejściowe dla faktur korygujących

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.

Ważne!

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed pierwszym stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.


W przypadku faktur korygujących wystawionych po 31 grudnia 2020 r. – w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania VAT – w okresie do 31 grud-
nia 2021 r. podatnicy mogą stosować „stare” zasady rozliczania faktur korygujących in minus (jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.). Rezygnacja z tego wyboru może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona również uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z ww. wyboru stosuje się przepisy znowelizowane.

Więcej czasu na odliczenie podatku VAT naliczonego dla podatników rozliczających się miesięcznie

W świetle ogólnych zasad przewidzianych przepisach ustawy VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Jeżeli podatnik nie odliczy podatku w tym terminie, to od 1 stycznia 2021 r. może to zrobić w deklaracji JPK_V7 za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. W konsekwencji, podatek naliczony można teraz odliczyć łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Do końca 2020 r. termin ten był o miesiąc krótszy, podatek naliczony można było odjąć w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Uwaga!

Podatek naliczony można teraz odliczyć łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących split payment

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. – przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, podatnicy byli obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Pojawiły się opinie części ekspertów, że taki przepis oznacza, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15 000 zł. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości zapisano wprost, że chodzi o faktury, w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość w przypadkach, gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej.

Uwaga!

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy faktur, w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość w przypadkach, gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej.


Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. – w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego (tj. potrącenia jednostronnego), nie stosowało się przepisów zobowiązujących nabywcę do dokonania (a sprzedawcę – do przyjęcia) płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w zakresie, w jakim kwoty należności były potrącane. To wyłączenie nie mogło być stosowane do potrąceń innych niż jednostronne. Od 1 stycznia 2021 r. przepis ten odnosi się do potrącenia wierzytelności (wykreślono odwołanie do artykułu z kodeksu cywilnego). W związku z powyższym obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie powstaje również w przypadku dokonania innych potrąceń (dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów). 

Jak wynika z treści uzasadnienia do ustawy nowelizującej: Dalsze utrzymywanie ograniczenia wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie do potrąceń określonych w art. 498 Kodeksu cywilnego nie ma uzasadnienia, ponieważ przy rozliczaniu przez różne (inne) formy potrąceń ryzyko wyłudzeń VAT jest minimalne, nie ma bowiem w takim przypadku przepływu środków pieniężnych. Dodatkową przesłanką uzasadniającą wprowadzaną zmianę jest fakt, że potrącenia z art. 498 Kodeksu cywilnego dotyczą wyłącznie wierzytelności wymagalnych. Powoduje to, że potrącenie wierzytelności wymagalnej z wierzytelnością o dłuższym terminie płatności z uwagi na obowiązek mechanizmu podzielonej płatności nie było stosowane, gdyż takie potrącenie nie wyłączało obowiązku stosowania tego mechanizmu. Takie rozwiązanie jest niekorzystne z uwagi na zatory płatnicze.

Przypisy