Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

13 września 2022

NR 241 (Lipiec 2022)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości lokali spółdzielni oddanych w najem na przedszkole

0 84

Spółdzielnia w 2022 roku złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. We wniosku określono, że spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajduje się wolnostojący pawilon, oraz jest właścicielem dwóch lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych. Pawilon i lokale użytkowe zostały oddane w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej (przedszkola).

Zdaniem wnioskodawcy wolnostojący pawilon oraz dwa lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych, które zostały oddane w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej (przedszkole), podlegają zwolnieniu w podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej u.p.o.l.). Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości zdaniem wnioskodawcy wynika ze sposobu używania tych lokali bez względu na tytuł prawny.

POLECAMY

Stanowisko prezydenta miasta

Prezydent miasta po rozpatrzeniu wniosku stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2a u.p.o.l. pawilonu i lokali użytkowych oddanych w najem z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola na podstawie umowy najmu jest nieprawidłowe (interpretacja indywidualna nr WBMiP.III.3120.171.2022.KK z 06.04.2022 r.).

uwaga!
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wskazał, że zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W myśl art. 3 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizycznie, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości (lub ich części) albo obiektów budowalnych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. Zasady prowadzenia publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Art. 2 ww. ustawy stanowi, że system oświaty obejmuje m.in. przedszkola. Art. 4 pkt 16 ww. ustawy określa, iż ilekroć jest mowa w ustawie o organie prowadzącym – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne. Prowadzenie szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej nie jest działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorcy (art. 170 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zgodnie z art. 168 ust.1 ustawy Prawo oświatowe zakładać szkoły (w tym przedszkola) i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wpis do ewidencji dokonywany jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na podstawie wniosku o wpis do ewidencji, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić przedszkole. Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji (art. 168 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe).

uwaga!
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. stanowi, iż z podatku od nieruchomości zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. W ocenie prezydenta miasta z treści interpretowanego przepisu wynika, że do zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie łącznie obu przesłanek, które zawarte są w art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 jest to, by podatnikiem podatku od nieruchomości była jednostka organizacyjna (publiczna lub niepubliczna) objęta systemem oświaty albo organ prowadzący te placówki (warunek podmiotowy). Jednocześnie nieruchomości podlegające zwolnieniu winny być zajęte na prowadzenie działalności oświatowej (warunek przedmiotowy). Podatnik, by skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l., musi spełniać równocześnie warunek podmiotowy i warunek przedmiotowy zwolnienia.

uwaga!
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 jest to, by podatnikiem podatku od nieruchomości była jednostka organizacyjna (publiczna lub niepubliczna) objęta systemem oświaty albo organ prowadzący te placówki (warunek podmiotowy). Jednocześnie nieruchomości podlegające zwolnieniu winny być zajęte na prowadzenie działalności oświatowej (warunek przedmiotowy).

Orzecznictwo sądowe

Powyższy pogląd potwierdza orzecznictwo sądowe. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 września 2017 roku (sygn. akt: II FSK 1088/17) stwierdził, iż „zwolnienie z art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. jest zwolnieniem podmiotowym, bowiem swoim zakresem obejmuje jedynie publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte system oświaty oraz prowadzące je organy (w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową). Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy podatnikami podatku od nieruchomości zajętych na działalność oświatową są wskazane przez ustawodawcę publiczne i niepu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy