Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

26 listopada 2018

NR 114 (Kwiecień 2018)

Błędny odczyt wodomierza

304

Wspólnota mieszkaniowa obejmuje swoim zarządem 60 lokali mieszkalnych. Rozliczenia zużycia wody zarząd dokonuje co trzy miesiące, na podstawie odczytu liczników wody zimnej i ciepłej w poszczególnych lokalach. W przypadku trzech lokatorów liczniki wskazują zerowe zużycie wody. Pytanie: czy w związku z zaistniałą sytuacją wspólnota może podjąć uchwałę o obciążeniu wymienionych lokatorów przeciętnym zużyciem wody wynikającym ze średniego zużycia dla całej wspólnoty?
 

Rozliczenie za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. W sytuacji gdy odbiorcą wody jest wspólnota mieszkaniowa, dostawca wody obciąża ją na podstawie wskazań licznika głównego znajdującego się na wejściu przewodu zimnej wody do budynku.

Rozliczenie za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz wspólnoty odbywa się zaś na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat za wodę oraz abonamentu za wodomierz główny. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany dokonać rozliczenia poszczególnych właścicieli lokali. Szczegółowe zasady tego rozliczenia wspólnota ustala, wprowadzając w drodze uchwały regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków. Wspólnota mieszkaniowa dokonuje też wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody. W celu uniknięcia nieprawidłowych wskazań wodomierze podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i ponownej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek instalowania na przyłączu wodomierza głównego i przestrzegania ważności dowodu jego legalizacji, czyli dokonywania wymian okresowych. Okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat. Także wodomierze w lokalach podlegają okresowej kontroli i wymianie. Zgodnie z prawem tylko wodomierze posiadające legalizacje są urządzeniami pomiarowymi i mogą służyć do ustalenia ilości dostarczonej wody oraz naliczenia opłat. Jeżeli zatem okres legalizacji minął, dany wodomierz nie powinien służyć do odczytu zużycia wody, bo nie jest już urządzeniem pomiarowym. Jeżeli nie może on służyć do odczytu zużycia wody, należy przyjąć sposób rozliczenia jak w lokalach nieposiadających wodomierzy, co powinno wynikać z regulaminu rozliczenia.

Podsumowanie

Jeżeli w budynku rozliczeń dokonuje się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych i liczniki te mają legalizację, nie ma podstaw prawnych, aby wspólnota mieszkaniowa kwest...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy