Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

31 stycznia 2022

NR 235 (Styczeń 2022)

Brak możliwości odzyskania/ odliczenia podatku vat w zakresie zrealizowanego projektu „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy”

0 502

kowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT*.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 września 2021 r. (sygnatura: 0114-KDIP4-1.4012.314.2021.3.SK)

Stan faktyczny sprawy

Wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, jest jednak jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Organem wspólnoty jest zarząd działający w osobach na podstawie art. 20–21 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku. Wszystkie działania wspólnoty zmierzają do utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku, który jest własnością członków wspólnoty.

We wspólnocie jest trzynaście lokali mieszkalnych i przychodnia lekarska, której udział w nieruchomości wynosi 9%.

POLECAMY

Wspólnota osiąga przychody z tytułu zaliczek płaconych przez współwłaścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów utrzymania poszczególnych lokali.

Wspólnota reguluje opłaty za media, tj. zimną wodę i ścieki oraz odpady komunalne. Koszty ogrzewania lokali i podgrzewania wody ponoszone są indywidualnie przez właścicieli.

Wspólnota nie dokonuje sprzedaży z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. najmu. Wspólnota nie jest i nie była w analizowanym czasie czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Na czym polegała rewitalizacja zabytkowej kamienicy?

Dnia 28 lutego 2019 roku wspólnota podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy” w ramach osi priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji” działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace remontowe ujęte w umowie o dofinansowania trwały od 2014 roku i obejmowały swym zakresem m.in. remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, prace konserwatorskie w dwóch klatkach schodowych. Za przeprowadzone prace wspólnota otrzymała od wykonawców faktury VAT, które opłaciła i ujęła w całości w koszty.

We wrześniu i październiku 2019 roku wspólnota otrzymała całość dofinansowania za prace przeprowadzone w okresie 17 kwietnia 2014 – 31 marca 2019 na łączną kwotę 532 530,23 zł.

Dofinansowanie stanowi refundację poniesionych przez wspólnotę kosztów remontu.

W uzupełnieniu wnioskodawca wskazał, że do wypłaty ostatecznej transzy dofinansowania przyznanego w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy [...]” wymagana jest interpretacja podatkowa o możliwości (lub jej braku) odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu – chodzi o możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z faktur wystawianych przez wykonawców prac remontowych przedstawionych jako wydatki w ramach projektu.
Wniosek nie dotyczył kwestii opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego dofinansowania.

Wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa zadała pytanie organowi podatkowemu, czy – jako działająca na podstawie ustawy o własności lokalu – miała możliwość odzyskania/odliczenia podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy”?

Opinia wspólnoty

Wspólnota nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT – korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. najmu.

Otrzymane dofinansowanie na cele remontowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów wskazanego projektu (remont kamienicy) i powinno zostać potraktowane jako niewchodzące do wartości sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, dlatego też nie powinno się go wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym wspólnota mieszkaniowa nie miała możliwości odzyskania/odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez wykonawców prac remontowych realizowanego projektu.

Stanowisko organu podatkowego

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wspólnoty w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Sposób i termin zwrotu podatku VAT określony został w przepisach art. 87 ust. 2–10a ustawy.

Z analizy powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatniko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy