Dołącz do czytelników
Brak wyników

Listy

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Brak obowiązkowych kontroli rocznych

442

Od niedawna obsługujemy wspólnotę, której zarząd dotychczas zgadzał się jedynie na wykonywanie wyłącznie obowiązkowych kontroli budowlanych pięcioletnich, odstępując od kontroli rocznych. Równie niechętnie podchodzą do obowiązku przeprowadzania pozostałych obowiązkowych kontroli. Proszę o opinię, którą będę mogła przedstawić zarządowi wspólnoty: kto i jakie konsekwencje może ponieść za brak wymaganych prawem kontroli?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej:

  1. co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) lub co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja i do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2;
  2. co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  3. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
    • co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
    • co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
  4. co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska

 

Przepis wyraźnie mówi, że przegląd ma dotyczyć całego obiektu budowlanego. Tymczasem specyfika wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych dzieli obiekt budowlany na nieruchomość wspólną i odrębne lokale. W praktyce dokonuje się przeglądu całych instalacji, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców w budynku oraz to, że ustawa Prawo budowlane odpowiedzialnym za przeglądy w całym obiekcie czyni wspólnotę mieszkaniową i jej zarządcę lub spółdzielnię mieszkaniową. Natomiast remonty instalacji i usuwanie usterek instalacji wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe wykonują już tylko odnośnie do nieruchomości wspólnej. Z kolei zalecenia pokontrolne odnośnie do instalacji stanowiących część składową lokali są tylko przekazywane ich właścicielom, a następnie egzekwowane jest ich wykonanie łącznie ze zgłoszeniem do Nadzoru Budowlanego.

Uwaga!

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej.

 

Uprawnione osoby do przeprowadzania kontroli poszczególnych elementów budynku:

  • Stan techniczny budynku – osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie, czyli w zależności od przedmiotu okresowej kontroli powinny to być uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w jednej z tych specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, insta...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy