Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Książka Obiektu Budowlanego a kontrole po okresie zimy

0 1561

Każda kontrola powinna zakończyć się spisaniem protokołu przez osobę dokonująca przeglądu, który później przekazany będzie właścicielowi lub zarządcy. Taki protokół automatycznie staje się częścią dokumentacji technicznej obiektu budowlanego i w związku z tym należy odnotować go w Książce Obiektu Budowlanego (KOB).

Na podstawie wyników kontroli osoby odpowiedzialne sporządzają plan robót konserwacyjnych, napraw i remontów. Przeprowadzenie tych najistotniejszych robót budowlanych również powinno zostać odnotowane w Książce Obiektu Budowlanego.
Poniżej zaprezentowano dwa przykłady sytuacji, które mogą stanowić wzór dla dokonywania odpowiednich zapisów w Książce Obiektu Budowlanego po przeprowadzeniu stosownych kontroli po okresie zimowym.

POLECAMY

Przykład 1

Po bardzo mroźnej i długiej zimie zarządca zlecił przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego budynku osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Kontrola odbyła się 20 marca 2017 roku. W toku czynności kontrolnych sporządzono protokół o numerze P1/19/17, w którym wskazano następujące uchybienia:

 • odpadający tynk z elewacji zachodniej (część przyziemia),
 • przeciekające rynny od strony północnej.

Przeciekanie rynny od strony północnej związane było z oberwaniem rynny w czasie zimy, gdyż sople nie zostały w odpowiednim czasie usunięte. Uszkodzoną rynnę bezzwłocznie wymieniono. W przypadku naprawy elewacji zachodniej zarządca zdecydował się na skucie luźnych tynków, a ich uzupełnienie uwzględnił w harmonogramie robót remontowych na dany rok. Naprawę elewacji ze względów technologicznych wykonano 5 czerwca 2017 roku.

Uwaga!

Na podstawie wyników kontroli osoby odpowiedzialne sporządzają plan robót konserwacyjnych, napraw i remontów. Przeprowadzenie tych najistotniejszych robót budowlanych również powinno zostać odnotowane w Książce Obiektu Budowlanego.

 

Podstawą do przeprowadzenia robót jest protokół z corocznej kontroli stanu technicznego obiektu, dlatego wpis do KOB należy wykonać w tablicy nr 4. Mając na uwadze, że wszystkie wpisy należy wykonywać na bieżąco po zaistnieniu danego zdarzenia, dane dotyczące kontroli i protokołu oraz zakresu robót z niego wynikających należy odnotować w dniu otrzymania protokołu. Analogicznie jest z datami realizacji poszczególnych robót i napraw.

Przykład 2

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku (przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat), właściciel zlecił jego przeprowadzenie osobie posiadającej wymagane uprawnienia budowlane. Kontrola odbyła się 4 kwietnia 2017 roku. W toku czynności kontrolnych sporządzono protokół o numerze P5/3/17, w którym wskazano następujące uchybienia:

 • bardzo duże zawilgocenie piwnic i pierwszej kondygnacji,
 • brakujące tralki w balustradach na tarasie,
 • łuszcząca się farba na elewacji od strony podwórka.

Osoba dokonująca przeglądu określiła następujące stopnie pilności wykonania poszczególnych robót:

 • osuszenie piwnic i pierwszej kondygnacji – pilne,
 • uzupełnianie tralek – bez zbędnej zwłoki,
 • roboty związane z odnowieniem elewacji – stwierdzono, że można przeprowadzić je po zgromadzeniu odpowiednich środków, ponieważ stan ten nie zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia użytkowników, a jedynie obniża walory estetyczne budynku.

Uwaga!

Kontrola Obiektu Budowlanego oraz jego wyposażenia instalacyjnego po okresie zimowym może niejednokrotnie ujawnić wiele braków, uszkodzeń i nieprawidłowości, które pojawiły się po czasie obniżonych temperatur i opadów śniegu. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane, podmioty odpowiedzialne powinny niezwłocznie przystąpić do usuwania nieprawidłowości, jeżeli stwarzają one zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników obiektu lub ich mienia i środowiska.

 

W uwagach do protokołu specjalista przeprowadzający przegląd techniczny zaznaczył, że przed wykonaniem robót związanych z osuszaniem należy wykonać ekspertyzę budowlaną dotyczącą przyczyn powstania zawilgocenia i dobrania odpowiedniej technologii osuszania. Zgodnie z protokołem, 19 kwietnia 2017 roku właściciel zlecił wykonanie przedmiotowej ekspertyzy budowlanej rzeczoznawcy budowlanemu panu Adamowi Malinowskiemu. Gotową ekspertyzę budowlaną pn. „Przyczyny zawilgocenia budynku przy ul. Różnej 5 w Dowolniku” właściciel otrzymał 28 kwietnia 2017 roku. Z ekspertyzy wynikało, że przyczyną zawilgocenia jest uszkodzenie hydroizolacji w okolicach przejścia przyłącza elektrycznego do budynku oraz podniesienie się wód gruntowych. Uznano, że osuszanie piwnic i przyziemia należy przeprowadzić za pomocą nagrzewnic, a następnie zastosować poziomą hydroizolację iniekcyjną, a w okolicy przyłącza dokładne odtworzenie uszczelnienia przejścia przez ścianę zewnętrzną. W ekspertyzie zaznaczono, że osuszanie powinno być prowadzone w miesiącach letnich. Uzupełnianie tralek w balustradach na klatce schodowej wykonano 11 kwietnia 2017 roku, a osuszenie piwnic i przyziemia oraz poziomą hydroizolację iniekcyjną wykonano 18 sierpnia 2017 roku. Prace malarskie związane z odnowieniem elewacji przeprowadzono 25 września 2017 roku. W tym przypadku podstawą przeprowadzenia robót jest protokół z (5-letniego) przeglądu okresow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy