Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksploatacja

28 czerwca 2018

NR 194 (Kwiecień 2018)

Książka Obiektu Budowlanego a kontrole po okresie zimy

600

Każda kontrola powinna zakończyć się spisaniem protokołu przez osobę dokonująca przeglądu, który później przekazany będzie właścicielowi lub zarządcy. Taki protokół automatycznie staje się częścią dokumentacji technicznej obiektu budowlanego i w związku z tym należy odnotować go w Książce Obiektu Budowlanego (KOB).

Na podstawie wyników kontroli osoby odpowiedzialne sporządzają plan robót konserwacyjnych, napraw i remontów. Przeprowadzenie tych najistotniejszych robót budowlanych również powinno zostać odnotowane w Książce Obiektu Budowlanego.
Poniżej zaprezentowano dwa przykłady sytuacji, które mogą stanowić wzór dla dokonywania odpowiednich zapisów w Książce Obiektu Budowlanego po przeprowadzeniu stosownych kontroli po okresie zimowym.

POLECAMY

Przykład 1

Po bardzo mroźnej i długiej zimie zarządca zlecił przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego budynku osobie posiadającej wymagane kwalifikacje. Kontrola odbyła się 20 marca 2017 roku. W toku czynności kontrolnych sporządzono protokół o numerze P1/19/17, w którym wskazano następujące uchybienia:

 • odpadający tynk z elewacji zachodniej (część przyziemia),
 • przeciekające rynny od strony północnej.

Przeciekanie rynny od strony północnej związane było z oberwaniem rynny w czasie zimy, gdyż sople nie zostały w odpowiednim czasie usunięte. Uszkodzoną rynnę bezzwłocznie wymieniono. W przypadku naprawy elewacji zachodniej zarządca zdecydował się na skucie luźnych tynków, a ich uzupełnienie uwzględnił w harmonogramie robót remontowych na dany rok. Naprawę elewacji ze względów technologicznych wykonano 5 czerwca 2017 roku.

Uwaga!

Na podstawie wyników kontroli osoby odpowiedzialne sporządzają plan robót konserwacyjnych, napraw i remontów. Przeprowadzenie tych najistotniejszych robót budowlanych również powinno zostać odnotowane w Książce Obiektu Budowlanego.

 

Podstawą do przeprowadzenia robót jest protokół z corocznej kontroli stanu technicznego obiektu, dlatego wpis do KOB należy wykonać w tablicy nr 4. Mając na uwadze, że wszystkie wpisy należy wykonywać na bieżąco po zaistnieniu danego zdarzenia, dane dotyczące kontroli i protokołu oraz zakresu robót z niego wynikających należy odnotować w dniu otrzymania protokołu. Analogicznie jest z datami realizacji poszczególnych robót i napraw.

Przykład 2

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku (przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat), właściciel zlecił jego przeprowadzenie osobie posiadającej wymagane uprawnienia budowlane. Kontrola odbyła się 4 kwietnia 2017 roku. W toku czynności kontrolnych sporządzono protokół o numerze P5/3/17, w którym wskazano następujące uchybienia:

 • bardzo duże zawilgocenie piwnic i pierwszej kondygnacji,
 • brakujące tralki w balustradach na tarasie,
 • łuszcząca się farba na elewacji od strony podwórka.

Osoba dokonująca przeglądu określiła następujące stopnie pilności wykonania poszczególnych robót:

 • osuszenie piwnic i pierwszej kondygnacji – pilne,
 • uzupełnianie tralek – bez zbędnej zwłoki,
 • roboty związane z odnowieniem elewacji – stwierdzono, że można przeprowadzić je po zgromadzeniu odpowiednich środków, ponieważ stan ten nie zagraża bezpieczeństwu życia i zdrowia użytkowników, a jedynie obniża walory estetyczne budynku.

Uwaga!

Kontrola Obiektu Budowlanego oraz jego wyposażenia instalacyjnego po okresie zimowym może niejednokrotnie ujawnić wiele braków, uszkodzeń i nieprawidłowości, które pojawiły się po czasie obniżonych temperatur i opadów śniegu. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane, podmioty odpowiedzialne powinny niezwłocznie przystąpić do usuwania nieprawidłowości, jeżeli stwarzają one zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników obiektu lub ich mienia i środowiska.

 

W uwagach do protokołu specjalista przeprowadzający przegląd techniczny zaznaczył, że przed wykonaniem robót związanych z osuszaniem należy wykonać ekspertyzę budowlaną dotyczącą przyczyn powstania zawilgocenia i dobrania odpowiedniej technologii osuszania. Zgodnie z protokołem, 19 kwietnia 2017 roku właściciel zlecił wykonanie przedmiotowej ekspertyzy budowlanej rzeczoznawcy budowlanemu panu Adamowi Malinowskiemu. Gotową ekspertyzę budowlaną pn. „Przyczyny zawilgocenia budynku przy ul. Różnej 5 w Dowolniku” właściciel otrzymał 28 kwietnia 2017 roku. Z ekspertyzy wynikało, że przyczyną zawilgocenia jest uszkodzenie hydroizolacji w okolicach przejścia przyłącza elektrycznego do budynku oraz podniesienie się wód gruntowych. Uznano, że osuszanie piwnic i przyziemia należy przeprowadzić za pomocą nagrzewnic, a następnie zastosować poziomą hydroizolację iniekcyjną, a w okolicy przyłącza dokładne odtworzenie uszczelnienia przejścia przez ścianę zewnętrzną. W ekspertyzie zaznaczono, że osuszanie powinno być prowadzone w miesiącach letnich. Uzupełnianie tralek w balustradach na klatce schodowej wykonano 11 kwietnia 2017 roku, a osuszenie piwnic i przyziemia oraz poziomą hydroizolację iniekcyjną wykonano 18 sierpnia 2017 roku. Prace malarskie związane z odnowieniem elewacji przeprowadzono 25 września 2017 roku. W tym przypadku podstawą przeprowadzenia robót jest protokół z (5-letniego) przeglądu okresow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy