Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo

10 stycznia 2019

NR 121 (Grudzień 2018)

Dochód wspólnoty z tytułu odszkodowania za błędy i usterki wykonawcy inwestycji jest zwolniony z podatku

374

Przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wielkość dochodu z tej gospodarki, który z kolei korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej i wydatkowanej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wspólnoty. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skar- bowej z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt: 0114-KDIP2-3.4010.219. 2018.2.MC)

 

POLECAMY

Wspólnota mieszkaniowa, na którą właściciele lokali przelali w drodze umów cesji swoje roszczenia (z tytułu wad i usterek w częściach wspólnych, w ramach uprawnień wynikających z rękojmi) wynikające z umów nabycia lokali zawartych z deweloperem, prowadziła negocjacje z deweloperem oraz z generalnym wykonawcą w sprawie zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z wadami i usterkami fizycznymi budynku, jak również w sprawie usunięcia wad konstrukcyjnych budynku. Wskutek licznych uzgodnień generalny wykonawca wypłacił wspólnocie odszkodowanie z tytułu licznych wad i usterek reklamacyjnych wynikających z błędnego wykonawstwa w wysokości 250 000,00 zł.
Wspólnota zamierza całą kwotę odszkodowania przeznaczyć na prace remontowe, które są konieczne do wykonania na nieruchomości w celu usunięcia usterek i wad budynku.

Czy odszkodowanie, które wspólnota otrzymała od generalnego wykonawcy, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Stanowisko wspólnoty

Zdaniem wnioskodawcy kwota otrzymana od generalnego wykonawcy w wysokości 250 000,00 zł jest zwolniona od podatku dochodowego, gdyż jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w całości zostanie przeznaczona na cel związany z utrzymaniem zasobów wspólnoty.

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób. 

Wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na rachunek wspólnoty, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią co do zasady przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem, są kosztami uzyskania przychodów. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, która stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Dochód ustalony w powyższy sposób może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku.

Podsumowując, aby dochód wymienionych podmiotów korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, muszą być łącznie spełnione dwa warunki:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Zatem nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia, oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „zasobów mieszkaniowych” ani „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, a także inne pomieszczenia czy urządzenia związane z lokalami mieszkalnymi, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych z tak zdefiniowanymi zasobami mieszkaniowymi.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć: znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione; mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami oraz urządzeniami, nierozłącznie i trwale związane są z gruntami, na których zostały zbudowane. Oznacza to, że grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych.

Związane z wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem tych zasobów mieszkaniowych. 
Warunkiem wstępnym skorzystania ze zwolnienia jest uzyskanie dochodu z gospodarki za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy