Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

22 stycznia 2021

NR 224 (Styczeń 2021)

Dochód z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

84

Osiągnięty przez wspólnotę dochód z ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej spełnia obie przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, tj. dochód jest uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych*.
* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 września 2020 r. (sygnatura: 0114-KDIP2-1.4010.230.2020.2.SP)

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej są współwłaścicielami nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Nieruchomość została objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleniem na budowę, udzielonym odrębną decyzją.

POLECAMY

Sytuacja 1.

Na nieruchomości tej ustanowione zostanie odpłatne, ograniczone prawo rzeczowe na rzecz służebności gruntowej, która obejmować będzie korzystanie wyłącznie z części podziemnej nieruchomości, w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania, konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania ewentualnych awarii i zagrożeń w korzystaniu z podziemnych obiektów kubaturowych. Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony, a z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wspólnota otrzyma jednorazowe wynagrodzenie od miasta.

Na częściach wspólnych budynku (klatkach schodowych, korytarzach) są widoczne spękania ścian, które będą wymagały odnowienia. Otrzymane wynagrodzenie zostanie w całości przeznaczone na fundusz remontowy wspólnoty, a następnie zostanie wykorzystane na remont, utrzymanie lub bieżącą eksploatację części wspólnych zabudowanej nieruchomości, której członkowie są współwłaścicielami i na której zostanie ustanowiona ta służebność. Służebność ta zostanie zatem ustanowiona na nieruchomości, będącej w zarządzie wspólnoty. Członkowie tej wspólnoty są właścicielami lokali wyodrębnionych w budynku mieszkalnym i jednocześnie współwłaścicielami gruntu i części wspólnych budynku.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej zostanie przeznaczone na fundusz remontowy, a następnie wykorzystane na remonty części wspólnych budynku zgodnie z celami zatwierdzonymi uchwałą wspólnoty. Środki z funduszu remontowego zostaną przeznaczone na ogólny remont części wspólnych. Na decyzję o wyborze tych części nie mają wpływu okoliczności powodujące potrzebę ich wyremontowania (np. sposób, w jaki doszło do pęknięć ścian, czy ich zabrudzeń), ale raczej to, w jakim stanie znajdują się części wspólne budynku. Decyzję o przeznaczeniu środków podejmie wspólnota.

Wątpliwości wspólnoty

Czy uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową dochód z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych? 

Zdaniem wspólnoty jej dochód z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Ważne!

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Uwaga!

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.


Dochody wolne od podatku dochodowego

Wolne od podatku są: dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 

Zatem, aby dochód podmiotów, o których mowa wyżej, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być łącznie spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Dlatego też nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. 

W pojęciu „zasoby mieszkaniowe”, użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, będą się zawierały części wspólne nieruchomości mieszkalnej, znajdującej się w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.

Ważne!

W pojęciu „zasoby mieszkaniowe”, użyte w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, będą się zawierały części wspólne nieruchomości mieszkalnej, znajdującej się w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.


W omawianej sytuacji wspólnota mieszkaniowa osiągnie przychód w postaci jednorazowego wynagrodzenia z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej. Służebność ta zostanie ustanowiona na nieruchomości, będącej w zarządzie wspólnoty. Członkowie tej wspólnoty są właścicielami lokali wyodrębnionych w budynku mieszkalnym i jednocześnie współwłaścicielami gruntu i części wspólnych budynku. 

Należy zatem stwierdzić, że wynagrodzenie osiągnięte przez wspólnotę z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności wynika z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i uzyskane jest z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Grunt będący przedmiotem odpłatnej służebności stanowi bowiem zasoby mieszkaniowe wspólnoty.

Oznacza to spełnienie przesłanki pierwszej, wskazanej w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, tzn. wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności stanowi dochód wspólnoty prowadzącej działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej i uzyskany z gospodarki tymi zasobami.

Czy uzyskany przez wspólnotę dochód jest przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

Otrzymane wynagrodzenie zostanie w całości przeznaczone na fundusz remontowy wspólnoty, a następnie wykorzystane na remont, utrzymanie lub bieżącą eksploatację części wspólnych zabudowanej nieruchomości, której członkowie są współwłaścicielami i na której zostanie ustanowiona służebność. Na częściach wspólnych budynku (klatkach schodowych, korytarzach) są widoczne spękania ścian, które będą wymagały odnowienia. 

Nieruchomość, na której ustanowiona zostanie służebność, stanowi zasoby mieszkaniowe wspólnoty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Wobec tego przeznaczenie dochodu na powyższe stanowi cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, a zatem te, o których mowa w tym przepisie.

Zatem osiągnięty przez wspólnotę dochód z ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej spełnia obie przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, tj. dochód jest uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. 

Prawidłowe jest stanowisko wspólnoty, że dochód z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zaliczki

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej – zgodnie z art. 15 ustawy o własności lokali – są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Sytuacja 2.

Teren nieruchomości należącej do wspólnoty mieszkaniowej został objęty decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleniem na budowę. Na nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz B - służebność gruntowa.  Służebność gruntowa będzie obejmować korzystanie jedynie z podziemnej części nieruchomości, zostanie ustan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy