Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

26 listopada 2018

NR 114 (Kwiecień 2018)

Dostęp do monitoringu

206

Zarząd zamierza założyć monitoring na terenie spółdzielni. Po odmalowaniu budynków zaczęły się bowiem akty wandalizmu –na murach pojawiają się różnego rodzaju napisy i bazgroły. Czy zakładając monitoring, musimy informować o tym wszystkich przebywających na terenie spółdzielni, obejmującym również place zabaw, boiska, park i inne miejsca? Jeżeli tak, to kogo mamy informować i w jaki sposób? Kto może korzystać z zapisów monitoringu – komu można zezwolić na oglądanie nagrań? Czy o powyższej sprawie musimy informować policję?
 

Monitoring w Polsce cieszy się dużą popularnością ze względu na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa. Nie mamy jednak szczególnych przepisów odnośnie do zasad jego tworzenia i działania (brak jednej ustawy w tym zakresie). Nie istnieją zatem przepisy wskazujące wprost, jakie konkretne warunki musi spełnić system monitoringu. Nie znaczy to jednak, że jest pod tym względem samowola. 

Zasady monitoringu

Tworząc monitoring na osiedlu, musimy się dostosować do następujących zasad wynikających z różnych dziedzin polskiego 
prawa. 

  1. Monitoring może być stosowany z uwagi na ważny cel, jakim jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach potencjalnie zagrożonych oraz umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego. Stworzenie systemu monitoringu powinno mieć więc na celu nadzór nad miejscami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw, wejściami do obiektów. 
  2. Monitoring nie może naruszać obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności będzie tu chodzić o prawo do prywatności i ochronę wizerunku. Niedopuszczalny jest zatem taki montaż kamer, który umożliwia nagrywanie przez okna mieszkańców budynków i ich zachowań. Obserwowanie przy użyciu kamer może więc dotyczyć tylko terenu obiektów spółdzielni i miejsc publicznych. Samo obserwowanie miejsc publicznych i obiektów spółdzielni nie narusza bowiem prawa do ochrony wizerunku, prywatności ani żadnego dobra innych osób. Także zapisywanie obrazu nie narusza prawa do ochrony wizerunku. Do takiego naruszenia może natomiast dojść tylko w wyniku wykorzystania tych nagrań, np. ich publikacji w Internecie. Nie można natomiast uznać za bezprawne ujawnienia zapisu organom ścigania. Ujawnienie nagrania jako dowodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa na żądanie lub za zgodą policji czy prokuratury jest bowiem działaniem jak najbardziej dozwolonym. Nieudostępnienie nagrań tym organom mogłoby wywołać negatywne skutki prawne.
  3. Monitoring powinien być widoczny i zniechęcać do zachowań sprzecznych z prawem na objętym nim terenie oraz zapewniać ewentualne skuteczne i szybkie interwencje policji i uzyskiwanie nagranego materiału o przydatnej dla policji jakości. Każda osoba poruszająca się po monitorowanym terenie powinna mieć świadomość, że jej zachowania są obserwowane, czemu ma służyć odpowiednie oznaczenie terenu przy użyciu tablic informacyjnych, np. „obiekt monitorowany”. Tablice te są powszechnie dostępne w sprzedaży. Ponadto oznakowanie terenu wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa, gdyż ma walor odstraszający przed niechcianymi zachowaniami. Nie chodzi tu tylko o zachowania przestępcze, ale także każde inne uważane w danym miejscu za nieodpowiednie. Należy bowiem pamiętać, że monitoring ma przede wszystkim odstraszać.
  4. Dostęp do systemu monitoringu i nagrań powinny mieć tylko wyznaczone osoby. Zatem pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do rejestracji obrazu, jak również nagrane materiały, powinny być co najmniej zamykane, a dostęp do kluczy powinien być ściśle określony. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w innym przypadku może dojść do nieuprawnionego ujawnienia nagranych danych przez osoby, które mając świadomość braku kontroli nad nimi, będą uważać się za bezkarne. 
  5. Podstawą prawną działania monitoringu powinien być wewnętrzny regulamin, określający okoliczności, w jakich może on być stosowany, prawa i obowiązki, jak również zasady przechowywania i udostępniania danych. Przy tworzeniu regulaminu należy zastosować powyższe zasady. Musi on też zawierać określone procedury postępowań. Osoba odpowiedzialna za monitoring w spółdzielni musi bowiem mieć jasną i przejrzystą procedurę, jak ma się zachować na przykład w przypadku zauważenia określonych zdarzeń, awarii systemu, zwrócenia się określonych osób o wgląd do zarejestrowanego materiału itp. W przypadku zarejestrowania zdarzenia stanowiącego przestępstwo osoba odpowiedzialna powinna natychmiast zawiadomić policję i na jej wezwanie udostępnić nagranie, czy to w wersji elektronicznej, czy też przez wgląd w nagranie na terenie spółdzielni. W przypadku zgłoszenia się poszkodowanego np. w sprawie stłuczki na monitorowanym parkingu, osoba odpowiedzialna powinna sprawdzić, czy stłuczka została zarejestrowana, a w przypadku jej zarejestrowania poinformować o tym poszkodowanego, zabezpieczyć nagrany materiał do dalszych czynności i czekać na wezwanie policji do jej udostępnienia. Nie byłoby rozsądne wydawanie takiego materiału osobie poszkodowanej, bo jego wykorzystanie może przybrać różną postać, np. niedozwolonego opublikowania w Internecie w celu napiętnowania sprawcy, co może powodować odpowiedzialność także spółdzielni. Materiał dotyczący takiej stłuczki można wydać tylko policji na jej żądanie w związku z prowadzonym postępowaniem.

Uwaga

Nie ma szczególnych przepisów odnośnie tworzenia i działania monitoringu. Nie istnieją przepisy wskazujące wprost, jakie warunki musi spełnić system monitoringu.

 

Orzecznictwo sądów

W sprawie monitoringu wypowiadały się także sądy. Na przykład Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku sygn. akt I A Ca 107/12 uznał, że obserwowanie klatki...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy