Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

10 stycznia 2019

NR 121 (Grudzień 2018)

Droga wewnętrzna i służebność

475

Jesteśmy od niedawna właścicielem drogi wewnętrznej (długości ok. 300 m, tereny przemysłowe). W dziale III KW drogi wpisanych jest kilkanaście służebności przejazdu (nie są to służebności nieodpłatne) na rzecz właś-
cicieli okolicznych działek (są to różnego rodzaju firmy)? Jak przeprowadzić procedurę partycypacji uprawnionych do pokrywania kosztów eksploatacji drogi (czyszczenie, odśnieżanie, oświetlenie, remonty i modernizacje)? Jak przeprowadzić procedurę pobierania opłat za służebność przejazdu (jak obliczyć wysokość opłat, jakimi rządzą się one prawami)? Przez środek wzdłuż drogi biegnie napowietrzny ciepłociąg jednego z uprawnionych. Jak przeprowadzić procedurę pobierania opłat za służebność przesyłu (jak obliczyć wysokość opłat, jakimi rządzą się one prawami)?

 

POLECAMY

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). 

Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przechodu i przejazdu. Służebność ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na możliwości przechodzenia i przejeżdżania przez cudzą nieruchomość. 

Służebność gruntowa

Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przechodu i przejazdu. Służebność ta, jak sama nazwa wskazuje, polega na możliwości przechodzenia i przejeżdżania przez cudzą nieruchomość. Treść służebności gruntowej nie musi się jednak ograniczać wyłącznie do służebności przejazdu i przechodu, choć w praktyce właśnie taka występuje najczęściej. W przypadku, gdy sąd lub strony w umowie nie ustanowiły zasad korzystania ze służebności, w grę wchodzą zasady ustalone w przepisach. Zgodnie z nimi wobec braku innych danych zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Służebność przysługuje nie tylko właścicielowi nieruchomości władnącej, ale także jej posiadaczowi. Zatem ze służebności mogą korzystać nie tylko właściciele lokali, ale także ich najemcy i osoby korzystające z lokali na podstawie innego tytułu. Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej (art. 289 Kodeksu cywilnego).

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się lub mają zostać posadowione. Wskazuje ona zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości. Służebność przesyłu powstaje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu. W umowie tej ustala się szczegółowo zasady jej ustanowienia, w tym odpłatność i kwestie dotyczące ponoszenia kosztów. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii warunków, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. W takim przypadku sąd ustali również wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości, z reguły jednorazowego. Wynagrodzenie to powinno uwzględniać szkody poniesione przez właściciela na skutek wybudowania urządzeń, zakres ograniczeń własności i uciążliwość, rodzaj, przeznaczenie i powierzchnię nieruchomości, konieczność zachowania stref ochronnych, obniżenie jakości, funkcjonalności i wartość nieruchomości.

Zasady odpłatności lub nieodpłatności służebności wynikają z treści aktu notarialnego ustanowienia służebności lub orzeczenia sądu w tym zakresie, jeżeli do ustanowienia służebności doszło na drodze sądowej, a nie umownej. 

Odpłatność za służebność

Zasady odpłatności lub nieodpłatności służebności wynikają z treści aktu notarialnego ustanowienia służebności lub orzeczenia sądu w tym zakresie, jeżeli do ustanowienia służebności doszło na drodze sądowej, a nie umownej. 

Jeżeli z treści służebności wynika, że służebność jest odpłatna, to zasady tej odpłatności są tam określone. Służebność bowiem mogła być ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem przy jej ustanowieniu i wówczas uprawniony z tytułu służebności już tę opłatę uiścił. Służebność mogła być też ustanowiona za okresową odpłatnością miesięczną, roczną lub kwartalną lub płatną w dowolnych innych okresach i wysokościach – wówczas każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości obciążonej należy się ta ustalona opłata. Jeśli jednak służebność ustanowiono nieodpłatnie, nie ma mowy o domaganiu się skutecznie jakiejkolwiek opłaty okresowej od właściciela uprawnionego z tytułu służebności. Jak sama bowiem nazwa wskazuje, jest to służebność nieodpłatna, czyli że właścicielowi nieruchomości obciążonej taką służebnością nie należy się żadne wynagrodzenie.

Obowiązek utrzymania urządzeń

Czym innym jest natomiast obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej, czyli drogi, który...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy