Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

22 października 2019

NR 212 (Październik 2019)

Gospodarowanie odpadami

183

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednym z zadań gminy jest utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kolejną istotną regulacją w tym zakresie jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, która reguluje w sposób szczegółowy zasady związane z prowadzoną gospodarką odpadami oraz systemem ich utylizacji. Natomiast w wymiarze życia codziennego szczegółowe zasady realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, mające przełożenie na funkcjonowanie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W ostatnim czasie, mając na uwadze rosnące wymagania wynikające z prawa unijnego w zakresie poziomu recyklingu odpadów, weszły w życie istotne zmiany mające na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami oraz wprowadzenia narzędzi pozwalających gminom na tworzenie bardziej efektywnego systemu. Jak jednak w praktyce wygląda proces gospodarowania odpadami i jakie konsekwencje wiążą się z naruszeniem przepisów w tym zakresie?

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku, warunki działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym takie usługi. Warto mieć na względzie, że w rozumieniu tej ustawy przepisy adresowane do właścicieli nieruchomości mają szersze zastosowanie niż wynika z samego ich brzmienia. Zgodnie bowiem ze specyficzną definicją, na potrzeby tej konkretnej ustawy przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty faktycznie władające nieruchomością. Może ona zatem mieć zastosowanie na przykład do najemców. Tak też przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który w wyroku z 21 listopada 2018 roku (sygn. akt: I SA/Po 510/18, opubl. Legalis) wskazał, że jeżeli właściciel nieruchomości nie zamieszkuje w nieruchomości i udostępnia ją w całości lub w części innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu, to w odniesieniu do tej nieruchomości wskazać można dwa podmioty objęte definicją właściciela na gruncie wspomnianej ustawy. W takiej sytuacji sąd uznał, że ustawodawca wskazał, iż obowiązany do wykonania obowiązków nałożonych w ustawie jest podmiot faktycznie władający nieruchomością. Taka interpretacja gwarantuje bowiem ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami, o której będzie jeszcze mowa, przez podmiot, który faktycznie je wytwarza. Oczekiwanie od nieobecnego właściciela złożenia deklaracji oraz uiszczania stosownych opłat na rzecz gminy pozostaje w sprzeczności z ustawową definicją właściciela nieruchomości.
 

Ważne

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku, warunki działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym takie usługi.


Powyższe koresponduje z art. 2 ust. 2a ustawy, który stwierdza, że w przypadku kiedy obowiązki wynikające z ustawy dotyczyć mogłyby kilku podmiotów wymienionych w definicji właściciela, przyjmuje się, że obciążają one tego, kto faktycznie włada nieruchomością. Podmioty takie mogą natomiast w drodze pisemnej umowy wskazać podmiot zobowiązany do realizacji tych obowiązków. W przypadku natomiast nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi obowiązki właściciela przewidziane wskazaną powyżej ustawą obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W przypadku spółdzielni wprost wskazuje się, że osoba, której służy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osoba, która faktycznie w lokalu należącym do spółdzielni zamieszkuje, nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.
Gospodarka odpadami

Jak wspomniano, zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz powiązane z tym działania w zakresie utylizacji odpadów stanowią jedno z zadań własnych gminy. Realizowane są one poprzez tworzenie odpowiednich warunków lub tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. W ramach realizacji tego zadania gmina zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Począwszy od 2013 roku wraz ze wspomnianą reformą gospodarki odpadami system oparto o rozwiązania samorządowe, a nie o system umów cywilnoprawnych zawieranych z właścicielami mieszkań. W rezultacie gmina zobowiązana jest objąć wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorować to gospodarowanie odpadami, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającymi odpady od właścicieli nieruchomości.
 

Ważne

Gmina zobowiązana jest objąć wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorować to gospodarowanie odpadami, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającymi odpady od właścicieli nieruchomości.


Gmina zapewnia również selektywne zbieranie odpadów komunalnych. Ogólną zasadą wynikającą z ustawy o odpadach jest, że odpady zbierane są w sposób selektywny. Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. To selektywne zbieranie odpadów w wymiarze praktycznym przybiera postać potocznego segregowania odpadów, to jest dzielenia ich na grupy surowców oraz odpadów zmieszanych. Ustawa wymaga selektywnej zbiórki obejmującej co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielkoformatowe oraz bioodpady. W odniesieniu do budynków mieszkaniowych ma to praktyczne przełożenie i wiąże się z określoną liczbą kontenerów na odpady, o ile prowadzona jest ich segregacja. Należy mieć bowiem na uwadze, że choć z ustawy w pewnej mierze wynika wyraźne wskazanie do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, to nie jest to obowiązkowe. Brak segregacji odpadów i wrzucanie ich wszystkich do jednego tylko pojemnika wiązać się będzie z podwyższoną opłatą za ich wywóz. Jednakże, w przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i niedopełnienia związanych z tym obowiązków, właściciel nieruchomości może zostać obciążony dodatkową opłatą za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Gmina zobowiązana jest również stworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których powinien być łatwy dostęp. W punktach takich zbiera się odpady podlegające recyklingowi, o których mowa powyżej oraz odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady medyczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz tekstylia i odzież. Każda gmina samodzielnie lub w porozumieniu z innymi gminami zobowiązana jest utworzyć co najmniej jeden taki stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów

Szczegółowe zasady prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów uregulowane są w gminnym regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminach. To w tym dokumencie znajdować się będą przyjęte na terenie danej gminy zasady prowadzenia gospodarki odpadami. Niemniej, aby w pewnym zakresie ujednolicić zasady gospodarki odpadami, funkcjonuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie poza regulacjami odnoszącymi się do systemu selektywnej zbiórki określa również kryteria do spełnienia, aby uznać, że dochodzi do zbierania selektywnego oraz rodzaje odpadów podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania. Zgodnie z rozporządzeniem, odpady zbiera się w pojemnikach lub workach w miejscu ich wytworzenia. Rozporządzenie wskazuje, że selektywnie prowadzona jest zbiórka: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. To właśnie z tego aktu normatywnego, stosowanego powszechnie na terenie całej Polski, wynika ujednolicone oznaczenia pojemników. Przy potocznych określeniach wskazanych powyżej, należy każdorazowo uwzględnić, że do odpowiedniego pojemnika zbierane są również odpady opakowaniowe związane z tym surowcem. Tak też, papier i odpady opakowaniowe z papieru lub tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego. Szkło i opakowania szklane w pojemnikach zielonych, ale w przypadku odrębnej zbiórki szkła bezbarwnego, odpady takie zbierane będą w pojemnikach białych. Na metale i tworzywa sztuczne przeznaczony jest pojemnik żółty. Natomiast do selektywnej zbiórki bioodpadów przeznaczone są pojemniki o kolorze brązowym. Zasadą jest stosowanie jednolitych kolorystycznie pojemników. Jednakże od powyższego przewidziano wyjątek. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli jednolite kolorystycznie pojemniki, jak wskazuje przepis, „obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej”, co w szczególności odnosić się ma do miejsc o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się stosowanie powyżej opisanych kolorów jedynie do ich oznaczania. Powinny być jednak wówczas oznaczone odpowiednim kolorem w sposób widoczny dla korzystających i na nie mniej niż 30% ich powierzchni zewnętrznej. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2017 roku, a więc na dostosowanie pojemników do recyklingu do wymogów rozporządzenia gmina ma czas do 30 czerwca 2022 roku, jednak już wszystkie pojemniki powinny być odpowiednio podpisane.
 

Ważne

Każda gmina samodzielnie lub w porozumieniu z innymi gminami zobowiązana jest utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że w ramach prowadzonej gospodarki odpadami utylizacji podlegają wyłącznie odpady komunalne, innego rodzaju odpady, takie jak elektrośmieci, odpady budowlane i inne, należy zutylizować we własnym zakresie poprzez przekazanie ich uprawnionemu do takiej działalności przedsiębiorcy lub w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Wyjątkiem od powyższego są tak zwane odpady gabarytowe, które gmina za pośrednictwem specjalistycznego podmiotu odbiera i utylizuje w określonych dniach. Niemniej zbiórka takich odpadów prowadzona jest zdecydowanie rzadziej niż odpadów komunalnych, o czym nie wszyscy pamiętają. W rezultacie zdarza się, że na chodnikach lub w altanach takie odpady zalegają tygodniami.

Rodzaje odpadów

Przez odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Dodatkowo w kontekście obowiązków selektywnej zbiórki należy pamiętać, że ustawa wyróżnia również bioodpady oraz odpady zielone. Przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Odpadami zielonymi są natomiast odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
 

Ważne

Przez odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Podstawowym dokumentem w zakresie regulacji obowiązków gminy w zakresie realizacji zadania utrzymania czystości porządku jest uchwalany przez radę gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego, a więc stosowany jest powszechnie. Obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie gminy, chociaż w praktyce poza kwestiami wewnętrznymi i organizacyjnymi odnosi się do określonych wspomnianą definicją ustawową właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. W zakresie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych regulamin odnosi się do zasad:

 1. selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
 2. selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
  a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
  b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
 4. utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
 5. częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 6. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadamim.
   

Ważne

Podstawowym dokumentem w zakresie regulacji obowiązków gminy w zakresie realizacji zadania utrzymania czystości porządku jest uchwalany przez radę gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 


W regulaminie mogą znaleźć się również regulacje przewidujące obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione wcześniej oraz określone wymagania w tym zakresie. Regulamin może określić zatem warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny – przy czym postanowienie takie musi być zgodne z omawianym wcześniej rozporządzeniem – oraz że na terenie gminy:

 • prowadzona będzie oddzielna od bioodpadów zbiórka odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. Najczęściej w praktyce tego typu odpady określa się jako odpady zielone;
 • obowiązują dodatkowe warunki stanowiące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;
 • obowiązują wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, a posiadających je właścicieli zwalnia się, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Obowiązki właścicieli w zakresie odpadów

Z powyższego niezbicie wynika, że system utrzymania porządku i czystości w gminach, a w szczególności w zakresie współdziałania w systemie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą wymaga współdziałania właścicieli nieruchomości. Oczekuje się od nich podejmowania określonych ustawą działań oraz uiszczania stosowanych opłat. Właściciele partycypują w systemie gospodarki odpadami poprzez:

 • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji podmiotowi, z którym gmina zawarła umowę w zakresie obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych, właściciele zgłaszają jedynie zapotrzebowanie na określonego rodzaju pojemniki. Należy jednak zweryfikować treść uchwały, o której mowa powyżej, czy w ramach uiszczonej na rzecz gminy opłaty nie będę sfinansowane tylko jakaś ustandaryzowane pojemniki, a zamówienie innego rodzaju wiązać się będzie z dodatkową opłatą;
 • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz wspomnianym rozporządzeniem;

Istnieją sytuacje dopuszczające niepartycypowanie w gminnym systemie pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami. Przy czym niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, ponieważ nie mogą zostać przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów, muszą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. Przykładowo wskazać tutaj można, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody wyrażonej w formie pisemnej. W tego typu sytuacjach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych „na własną rękę” oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są jednak obowiązani do udokumentowania (w formie umowy) korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Ustawa wymaga, aby właściciel, w celu udokumentowania realizacji powyższego, okazywał umowę zawartą z podmiotem, o którym mowa powyżej oraz dowody uiszczania opłat za świadczone na jego rzecz usługi.
 

Uwaga

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych „na własną rękę” oraz tacy, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania (w formie umowy) faktu korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.


Warto pamiętać, że nie do właścicieli, a do obowiązków zarządcy drogi należeć będzie zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach znajdujących się w pasie drogi publicznej i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W pozostałych miejscach publicznych pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, umieszczonych na chodniku, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów stanowić będzie obowiązek gminy.

Deklaracja na potrzeby gospodarki odpadami

Najistotniejszym elementem, mającym przełożenie na opłaty związane z gospodarką odpadami, jest składana gminie przez właściciela deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację taką składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie uzależniona od stosowanego na terenie gminy systemu poboru opłat, o których mowa będzie poniżej.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych rada gminy może dopuścić możliwość wskazania w deklaracji częstości odbioru odpadów komunalnych poszczególnych rodzajów, przy czym właściciel w tym zakresie, co do minimalnej częstości odbioru odpadów, związany będzie postanowieniami uchwały, która określi minimalną częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów. Taka minimalna częstość prowadzona jest w okresie ciepłym od kwietnia do października. Jeżeli nie określono tego w uchwale, przyjmuje się, że wywóz tego typu odpadów nie może być rzadszy niż raz na dwa tygodnie. Natomiast w przypadku domków letniskowych (lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) deklaracja może zawierać wskazanie okresów korzystania z nieruchomości i to w okresie korzystania z nieruchomości prowadzone będą wywozy odpadów. Rada gminy zatwierdza do stosowania wzór deklaracji, a więc powinny być one dostępne w odpowiednim urzędzie. W przypadku zmiany danych służących ustaleniu wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Może zatem dojść do sytuacji, w której właściciel zostanie zobowiązany do uzupełnienia brakującej opłaty, w związku ze zgłoszoną zmianą. W przypadku kiedy deklaracja nie jest doręczana bezpośrednio do urzędu gminy lub odpowiedniej jednostki organizacyjnej, za datę złożenia deklaracji uznaje się datę jej nadania listem poleconym w placówce pocztowej lub nadania w systemie elektronicznym. Co do zasady, przewiduje się bowiem możliwość elektronicznego składania tych deklaracji.
 

Ważne

Najistotniejszym elementem, mającym przełożenie na opłaty związane z gospodarką odpadami, jest składana gminie przez właściciela deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Jak wspomniano wcześniej, deklaracje takie w przypadku budynków wielolokalowych zobowiązane są złożyć wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia. Biorąc jednak pod uwagę ilość i rodzaj wymaganych w deklaracji informacji, przewiduje się, że wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa mogą zażądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ostatniej nowelizacji ustawy, która weszła w życie 6 września 2019 roku, wprowadzono również możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy