Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

9 maja 2022

NR 238 (Kwiecień 2022)

Grunt uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w drodze darowizny a podatek dochodowy

0 854

Uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową w drodze darowizny grunt zapewni swobodne dojście do bloku. Teren będzie służył w równym stopniu wszystkim mieszkańcom budynku mieszkalnego. Nie będzie również wykorzystywany na inne cele niż utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Dlatego też otrzymanie pasa ziemi 7 arów (89 m2) w formie darowizny powinno być zwolnione z podatku dochodowego*.
 

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 sierpnia 2021 r. (sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.179.2021.2.AT).

POLECAMY

Stan faktyczny sprawy

Blok mieszkalny będący w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej jest posadowiony na działce A1.

W 2013 r. działka A2, która w całości otacza blok, została zwrócona właścicielowi. W związku z tym wystąpiła sytuacja, w której wspólnota została „odcięta” od dojścia do swojej posesji.

W celu doprowadzenia do uregulowania stanu zgodnie z prawem wspólnota mieszkaniowa przystąpiła do rozmów z właścicielem gruntu.

Efektem tego było podzielenie okalającego blok wspólnoty mieszkaniowej terenu (tj. działki A2) na dwie odrębne działki: A3 i A4. Ustalono, że działka A3 o wielkości 7 arów (89 m2), stanowiąca pas wokół bloku, czyli bezpośrednie dojście do trzech klatek budynku mieszkalnego, zostanie przekazana aktem notarialnym w formie darowizny na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskany w ten sposób grunt będzie w całości i wyłącznie wykorzystywany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkalnych.

Wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa jako obdarowana terenem o powierzchni 7 arów (89 m2) zostanie zwolniona z podatku od darowizny w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

W opinii wspólnoty uzyskany grunt zapewni swobodne dojście do bloku. Teren będzie służył w równym stopniu wszystkim mieszkańcom niniejszego budynku mieszkalnego. Nie będzie również wykorzystywany na inne cele niż utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Dlatego też otrzymanie powyższego pasa ziemi 7 arów (89 m2) w formie darowizny powinno być zwolnione z podatku.

Stanowisko organu podatkowego

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Postanowienia przepisów u.p.d.o.p. nie określają definicji przychodów.

uwaga!


Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zawierają jedynie przykładowy wykaz zdarzeń uznanych przez ustawodawcę za przychody w rozumieniu tej ustawy. Katalog tych zdarzeń został wymieniony w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. 


Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zawierają jedynie przykładowy wykaz zdarzeń uznanych przez ustawodawcę za przychody w rozumieniu tej ustawy. Katalog tych zdarzeń został wymieniony w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. przychodem jest między innymi wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Na podstawie art. 12 ust. 5 u.p.d.o.p. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, z zastrzeżeniem ust. 6b.

Umowa darowizny

Umowę darowizny regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. I tak – stosownie do art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przysporzenie w drodze darowizny może przybrać postać pieniędzy, określonych rzeczy należących do darczyńcy lub innych przysługujących mu praw majątkowych.

Zatem podstawowym elementem przedmiotowo istotnym umowy darowizny jest jej nieodpłatność. Jeżeli określony podmiot dokonuje świadczenia na rzecz drugiej strony, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

uwaga!


Świadczenie jest nieodpłatne wtedy, gdy otrzymujący je nie świadczy nic w zamian ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. 


Świadczenie jest nieodpłatne wtedy, gdy otrzymujący je nie świadczy nic w zamian ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony.

Wartość otrzymanej darowizny będzie stanowić u wspólnoty przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.

ważne!


Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p. przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, 22 i 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, 11i, 24a, 24b, 24d i 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.).

ważne!

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być łącznie spełnione dwa warunki, a mianowicie:

  •     dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  •     dochody te muszą być przeznaczone na utrzym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy