Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

3 września 2019

NR 128 (Wrzesień 2019)

Ilość osób zamieszkujących w mieszkaniu

243

Czy jako administrator wspólnoty można w jakiś sposób zmusić lokatorów do podania faktycznej liczby mieszkańców lokalu? Obecnie mamy z tym duży problem, ponieważ zazwyczaj zgłaszana jest tylko jedna osoba, choć wiemy, że w niektórych lokalach jest więcej mieszkańców (wynika to choćby z ilości zużytej wody). Co roku powstają w związku z tym spore niedopłaty, a lokatorzy uważają, że to niemożliwe, żeby zużyli aż tyle wody. Wszelkie wyjaśnienia nie przynoszą efektu.

Po pierwsze, właściciele lokali nie mają obowiązku informować wspólnoty mieszkaniowej o liczbie osób mieszkających w lokalach, poza sytuacją, gdy w danym mieście opłata śmieciowa zależy od liczby mieszkańców w lokalu. Po drugie, wspólnota mieszkaniowa nie ma możliwości uzyskania takich informacji poza deklaracją mieszkańca. Po trzecie i najważniejsze – nie jest to potrzebne do rozliczeń w ramach wspólnoty, gdyż rozliczanie zależnie od liczby osób zamieszkałych w lokalach nie ma uzasadnienia w przepisach ustawy o własności lokali. W zakresie obciążeń finansowych właściciela lokalu będącego członkiem dużej wspólnoty wyróżnia się dwie kategorie wydatków, tj. wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w których wspólnota pośredniczy (dostawa mediów do poszczególnych lokali, np. woda, energia cieplna) oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną.

Uwaga

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej określony ułamkiem.


Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na jej remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej określony ułamkiem. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Określenie tego udziału następuje w akcie notarialnym ustanowienia jego odrębnej własności i podlega wpisowi w księdze wieczystej. Jak wynika z art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tytułu kosztów zarządu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 1997 r., sygn. akt: II CKN 226/97, jako jedyny przypadek możliwości zróżnicowania wysokości zaliczek.

Wydatki na media

Co do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, w których wspólnota pośredniczy najczęściej, chodzić będzie o tzw. media (np. energia cieplna, woda), które rozliczane są za pośrednictwem wspólnoty mieszkaniowe...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy