Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

23 listopada 2018

NR 118 (Wrzesień 2018)

Instalacja gazowa

0 939

Co zrobić, gdy lokator ma zabudowaną instalację gazową? Jakie pismo zastosować bądź oświadczenie (wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru), by zarząd nie miał problemów z tego tytułu? Czy na wymianę instalacji gazowej w mieszkaniu trzeba mieć pozwolenie?

Co stanowi instalację gazową?

Instalację gazową budynku, zasilaną z sieci gazowej, stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Należy zwrócić uwagę na specyfikę wspólnot mieszkaniowych, gdzie istnieją dwa rodzaje nieruchomości – nieruchomość wspólna i odrębne lokale. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ta definicja jest mało precyzyjna i rodzi problemy interpretacyjne zwłaszcza w przypadku urządzeń i instalacji. Wspólnoty mieszkaniowe mają więc bardzo często problemy z określeniem, która część instalacji jest częścią nieruchomości wspólnej, a która częścią konkretnego lokalu. W przypadku instalacji gazowej przyjmuje się, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach włącznie (co służy zapewnieniu bezpieczeństwa w budynku). 

Zgodnie z § 165 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

POLECAMY

Uwaga

Przewody gazowe w lokalu mieszkalnym nie muszą być prowadzone na wierzchu, a jeżeli zostały zabudowane sprzecznie z przepisami, zarząd ma obowiązek wezwać właściciela do dostosowania się do wymogów prawa.

 

Instalacja w lokalu mieszkalnym

Zatem fakt zabudowy instalacji nie zawsze wskazuje na złamanie przepisów prawa budowlanego. Przewody gazowe w lokalu mieszkalnym nie muszą być prowadzone na wierzchu, a jeżeli zostały zabudowane sprzecznie z przepisami, zarząd ma obowiązek wezwać właściciela do dostosowania się do wymogów prawa, wyznaczając mu konkretny termin, a w przypadku bezskuteczności wezwania zarząd ma obowiązek zawiadomić nadzór budowlany. Nie należy tego bagatelizować, ponieważ w przypadku nieszczęścia to na zarządcy spocznie odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy. Prokuratury nie będzie interesować, czy to element nieruchomości wspólnej czy element lokalu. Właściciele nieruchomości przed odpowiedzialnością zwolnili się bowiem w ten sp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy