Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

25 listopada 2018

NR 115 (Maj 2018)

Instalacja gazowa

182

Co zrobić, gdy lokator ma zabudowaną instalację? Jakie pismo zastosować bądź oświadczenie (wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru), by zarząd nie miał problemów z tego tytułu? Czy na wymianę instalacji gazowej w mieszkaniu trzeba mieć pozwolenie?
 

Instalację gazową budynku, zasilaną z sieci gazowej, stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Należy zwrócić uwagę na specyfikę wspólnot mieszkaniowych, gdzie istnieją dwa rodzaje nieruchomości – nieruchomość wspólna i odrębne lokale. W przypadku instalacji gazowej przyjmuje się, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach włącznie (co służy zapewnieniu bezpieczeństwa w budynku). 

Zgodnie z § 165 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Zatem fakt zabudowy instalacji nie zawsze wskazuje na złamanie przepisów prawa budowlanego. Przewody gazowe w lokalu mieszkalnym nie muszą być prowadzone na wierzchu, a jeżeli zostały zabudowane sprzecznie z przepisami, zarząd ma obowiązek wezwać właściciela do dostosowania się do wymogów prawa, wyznaczając mu konkretny termin, a w przypadku bezskuteczności wezwania zarząd ma obowiązek zawiadomić nadzór budowlany. Nie należy tego bagatelizować, ponieważ w przypadku nieszczęścia to na zarządcy spocznie odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy. Prokuratury nie będzie interesować, czy to element nieruchomości wspólnej czy element lokalu....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy