Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zagadnienia budowlane

23 listopada 2018

NR 119 (Październik 2018)

Jak poprawnie zrobić wpis do KOB?

719

Pytanie dotyczy prawidłowego wpisania do książki obiektu budowlanego następujących prac, które są zawarte w protokole z kontroli technicznej obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:

wymiana szyby frontowej – po kontroli zlecono jej wymianę firmie zewnętrznej. Otrzymałem protokół odbioru z tej pracy. Skoro nie sporządzałem żadnej ekspertyzy/opinii, czy mogę nie wpisywać tego zdarzenia do tablicy 6 i 7, a uzupełnić tylko tablice 8 i 9? 

uzupełnienie pokrywki puszek złączy instalacji odgromowej na froncie budynku – sytuacja taka sama, jak opisana wyżej, czyli od razu zlecono wykonanie prac firmie zewnętrznej. Jest protokół odbioru tych prac. Czy wystarczy uzupełnić w KOB tablicę 8 i 9, czy należy też uzupełnić tablicę 6 i 7?

w Protokole z kontroli znalazły się jeszcze takie zalecenia jak: uzupełnić piktogram „wyjście ewakuacyjne” nad drzwiami, wpusty deszczowe utrzymywać w czystości.

Czy takie zalecenia traktować jako remont i wpisywać do KOB, czy też jako prace konserwacyjne, które trzeba zrobić, ale do KOB już ich nie wpisywać? Jeśli trzeba wpisać, to do których tablic?
 

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, a więc obowiązek jej założenia spoczywa na inwestorze. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu książkę obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, którą stanowi dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń związanych z tym obiektem.

POLECAMY

Jeżeli budynek w wyniku zaniedbań nie ma założonej książki obiektu budowlanego, nie pozostaje nic innego, jak ją założyć oraz załączyć do niej właściwą dla danego budynku dokumentację. Wzór książki obiektu budowlanego zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134).

Wpisy do książki obiektu budowlanego powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła. Wpisy do książki powinny się cechować jednoznacznością i zwięzłością. Do książki obiektu budowlanego dołącza się protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

Tablica 4, str. 8-21: „Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu”. W tablicy wpisuje się dane odnośnie do kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, ust. 1. pkt 1.

Tablica 5, str. 22-29: „Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu”. W tablicy wpisuje się dane dotyczące kontroli przeprowadzanych co 5 lat, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, ust. 1 pkt 2.

Tablica 6, str. 30-32: „Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu”. Tutaj należy wpisywać dane odnoszące się do: ekspertyz, badań technicznych obiektu, opinii, orzeczeń technicznych, dokumentacji technicznej i innych opracowań. Organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego może bowiem w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu obiektu zażądać przedstawienia ekspertyzy.

Właściciel obiektu lub zarządca powinien natomiast zawsze sam zlecać wykonanie stosownych badań i opracowań, jeśli stwierdzi uszkodzenia mogące spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

Tablica 7, str. 33-44: „Dane dotyczące opracowania technicznego”. Ta tablica jest rozszerzeniem tablicy 6 ze str. 30-32, obejmującym szczegółową charakterystykę zawartych w niej opracowań; należy zachować tę samą, chronologiczną kolejność zapisu w obu tablicach. Sposób zapisywania danych do tablicy nr 7 jest bardzo czytelnie nakreślony przez samą jej konstrukcję.

Tablica 8, str. 45-60: „Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie”. Pierwsza rubryka: „Nr pozwolenia na budowę” powinna zawierać dane pisma zgłoszeniowego remontu. W rubryce: „Podstawa realizacji robót” należy podać numer opracowania.

Tablica 9, str. 61-70: „Dane dotyczące dokumentacji technicznej”. Tutaj należy dołączyć informacje uzupełniające do kolumny 3 z tablicy 8, zachowując tę samą kolejność zapisu. Do kolumny 3 (w tablicy 8) wpisujemy odpowiedni numer pozycji z tablicy nr 6, ale tylko wtedy, jeżeli wykonane ekspertyzy, badania techniczne czy opinie odnosiły się do robót remontowych i modernizacyjnych (oraz innych robót budowlanych) do wykonania w obiekcie. Jeśli opracowanie techniczne, zapisane do tablicy nr 6, nie kończyło się wskazaniem określonych robót do wykonania, to w tablicy nr 9 nie będzie takiego odniesienia.

W zależności od rodzaju kontroli wpisu dokonuje się w tablicy 4 lub 5. Natomiast w tablicy 8 i 9 umieszcza się w zasadzie wyłącznie te prace, które są remontami obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego. Nie umieszcza się tu zapisów dotyczący konserwacji czy drobnych napraw w obiekcie. Takie prace w zasadzie nie mają odzwierciedlenia w książce obiektu budowlanego. Jednak można spotkać się z poglądem, moim zdaniem słusznym, że jeżeli prace niebędące formalnie remontami wynikają z zaleceń pokontrolnych, zalecane jest uzupełnienie (tak jak w przypadku remontu) w celu wykazania wykonania zaleceń pokontrolnych. Natomiast w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy