Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse , Otwarty dostęp

6 grudnia 2018

NR 202 (Grudzień 2018)

Jak prawidłowo przygotować sprawozdanie finansowe za 2018 rok

0 1265

W 2018 roku wprowadzono szereg zmian ustawowych, które obowiązują przy sporządzaniu podsumowań rocznych. Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, od 15 marca 2018 r. obowiązują nowe zasady przekazywania rocznych sprawozdań finansowych do KRS (spółdzielnie powinny mieć zawarte umowy z audytorem), a od 1 lipca 2018 r. należy przekazywać JPK organom podatkowym. O tych i innych ważnych zmianach wspominamy w niniejszym artykule.

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej

Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Tak wynika z nowego art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe spółdzielni wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS należy sporządzić w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów (//www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan) Również sprawozdanie z działalności sporządzać należy w postaci elektronicznej i opatrywać je kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym, co wynika z art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości.

REKLAMA

uwaga!

Wyciągi z ksiąg i dowodów księgowych trzeba przekazać w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni. Podatnik, który bezzasadnie odmówi przekazania ksiąg i dowodów księgowych w formie JPK lub nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, naraża się na karę porządkową.

Ponadto, począwszy od 15 marca 2018 r. – wraz z wejściem w życie części zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw – obowiązują nowe zasady przekazywania rocznych sprawozdań finansowych do KRS. Od tego dnia złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (//ekrs.ms.gov.pl). Zgłoszenie dotyczące dokumentów finansowych musi być opatrzone kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator (art. 19e ust. 2 ustawy o KRS). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dokumenty finansowe spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Z chwilą złożenia dokumentów finansowych do KRS, dla danego podmiotu będzie tworzone repozytorium dokumentów finansowych. Złożenie dokumentów finansowych do KRS w trybie zgłoszenia (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o KRS) jest bezpłatne.

Inwentaryzacja i udział biegłego rewidenta

Spółdzielnie, których sprawozdanie finansowe za 2018 r. podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, powinny mieć zawarte umowy z audytorem, tak aby umożliwić mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Do zawierania umów o badanie sprawozdania finansowego, a także możliwości ich rozwiązywania, odnosi się art. 66 ustawy o rachunkowości. Przepis ten został znowelizowany ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie w dniu 21 czerwca 2017 r. Na podstawie ww. przepisu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.
Na konieczność udziału audytora w spisie z natury wskazuje również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Na podstawie pkt 73 tego stanowiska kierownik jednostki powinien zapewnić m.in. aby wybór firmy audytorskiej i zawarcie umowy o badanie nastąpiły przed rozpoczęciem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury. Przyjmuje się, że podpisania umowy z audytorem dokonuje się najpóźniej w IV kwartale danego roku obrotowego.

uwaga!

Przekazywanie ksiąg za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego udostępnionego na stronie internetowej Ministra Finansów. Transfer musi być uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. 

Po zawarciu umowy z audytorem kierownik jednostki powiadamia biegłego rewidenta o terminach przeprowadzenia spisu z natury. Biegły rewident jest obserwatorem spisu z natury i nie uczestniczy aktywnie w jego przebiegu. W świetle pkt 74 stanowiska KSR ma on prawo m.in. do:

  • wglądu w dokumentację inwentaryzacyjną i otrzymania jej kopii,
  • wnioskowania o ponowne przeliczenie wybranych składników zapasów (chodzi tu o wyrywkowe sprawdzenie poprawności już spisanego asortymentu),
  • uzyskania wyjaśnień od członków zespołu spisowego lub innych osób uczestniczących w spisie,
  • potwierdzenia na arkuszu spisowym swojej obecności w czasie spisu danego składnika zapasów.

Zasady przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędnym warunkiem prawidłowego przygotowania rocznego sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości przedstawia ogólne zasady przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych. Z uwagi na to, że nie wskazano w niej techniki dokonywania inwentaryzacji, każda spółdzielnia musi we własnym zakresie wypracować wewnętrzne uregulowania w tej kwestii. Rozpoczęcie inwentaryzacji niektórych składników majątku może nastąpić już trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenie do 15 dnia następnego roku. Czynności inwentaryzacyjne za 2018 r. mogły zatem rozpocząć się już 1 października 2018 r. i mogą trwać do 15 stycznia 2019 roku. W tym też dniu upłynie termin na zakończenie wszystkich czynności inwentaryzacyjnych.
Powstałe w wyniku przeprowadzonych prac różnice (niedobory lub nadwyżki) należy wyjaśnić i rozliczyć. Dokonuje się tego w trakcie tzw. prac bilansowych, które poprzedzają sporządzenie sprawozdania finansowego. Z ustawy o rachunkowości wynika, że różnice inwentaryzacyjne wyjaśnia się i rozlicza w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Konieczne jest zatem rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2018 r. w księgach rachunkowych 2018 r. – jeszcze przed ich zamknięciem i przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Na rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2018 r. spółdzielnie mają czas do 26 marca 2019 r. Zgodnie bowiem...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy