Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

23 marca 2020

NR 217 (Marzec 2020)

Jakie są możliwości i podstawy prawne do wykluczenia członka wspólnoty i spółdzielni?

13

Od 9 września 2017 r. osoby dysponujące prawami do lokali opisanymi w art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej u.s.m.) nie mogą być pozbawione członkostwa przez spółdzielnię mieszkaniową poprzez wykluczenie i wykreślenie; spółdzielnia utraciła prawa wynikające z art. 24 prawa spółdzielczego.

Nowelizacją do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U., poz. 1596), w dodanym ust. 8 do art. 1, postanowiono m.in., że przepisów ustawy Prawo spółdzielcze dotyczących wykluczenia i wykreślenia nie stosuje się. W połączeniu z nową regulacją art. 3 ust. 1 u.s.m. określającą, kto jest członkiem spółdzielni, nowe ukształtowanie członkostwa zostało ściśle i nierozerwalnie powiązane z bytem (­istnieniem) m.in. ekspekatywy odrębnej własności lokalu (por. art. 3 ust. 1 pkt 4 u.s.m.). Oznacza to, że począwszy od 9 września 2017 r. osoby dysponujące prawami do lokali opisanymi w art. 3 ust. 1 u.s.m. nie mogą być pozbawione członkostwa przez spółdzielnię mieszkaniową poprzez wykluczenie i wykreślenie.

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. realizują postulat związania praw spółdzielczych do lokalu z członkostwem w spółdzielniach mieszkaniowych, czego konsekwencją z jednej strony jest odejście od konieczności składania deklaracji członkowskiej i uiszczania wpisowego, a z drugiej strony automatycznym ustaniem członkostwa z chwilą utraty prawa do lokalu (art. 3 ust. 6 u.s.m.). Nabycie i utrata członkostwa powiązane zostaje nierozerwalnie z prawem do lokalu, a więź pomiędzy prawem majątkowym a prawem niemajątkowym przejawia się w tym, że nabycie prawa do lokalu skutkuje powstaniem ex lege członkostwa w spółdzielni (art. 3 ust. 32 u.s.m.), zaś wygaśnięcie bądź zbycie prawa do lokalu powoduje ustanie z tą chwilą członkostwa (art. 3 ust. 6 u.s.m.).

Należy pamiętać, że przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, zgodnie z art. 10, stosuje się do spraw sądowych wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem jej wejścia w życie.
Natomiast jeśli chodzi o możliwość wykluczenia członka wspólnoty mieszkaniowej, to należy zauważyć, że zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali (dalej u.w.l.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Stąd też wspólnota mieszkaniowa jest przymusowym, powstającym z mocy prawa na zasadach określonych w ustawie o własnośc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 wydań czasopisma "Mieszkanie i Wspólnota"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy